forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

AK PART?-CEMAAT KAVGASI VAR MI? EKREM DUMANLI SON NOKTAYI KOYDU!

Aktif .

ekrem_dumanli_300Ekrem Dumanl?: ?imdi, "AK Parti-cemaat kavgas?" ç?karmak, camia ile partiyi birbirine k?rd?rmak istiyorlar. Bu planlamay? körüklemeye müsait çok say?da safdil var piyasada.

Dumanl?'n?n Zaman'da yay?nlanan yaz?s?... 

Ak?l tutulmas?

Zor zamanlar vard?r; tezcanl?larla so?ukkanl?lar? birbirinden ay?r?r. Çetin s?navlar vard?r; çileke? insanlarla dertsiz-gams?zlar? birbirinden ayr??t?r?r. Fitneler vard?r; dimdik s?rada?lar gibi duranlarla her rüzgâr kar??s?nda e?ilip bükülenlerin çaplar?n? ortaya ç?kar?r...

Son haftalardaki tart??malar?, bir de bu aç?dan de?erlendirmek laz?m. Büyük resmi unutmak, ilk yanl??? ifa etmek anlam?na gelir. Tart??malar üzerinden toz duman tam kalkm?? de?il; ancak meselenin ilk andaki bulan?k görüntüleri geride kal?yor. Olay?n asl?n? fasl?n? belki ilerleyen tarihlerde daha net görebilece?iz; ancak bu a?amada bile sorulmas? gereken baz? somut sorular var. San?r?m konuya, o sorular yöneltilip de bak?ld???nda nas?l bir ak?l tutulmas? ya?and??? daha net anla??l?r.

En temel sorun ?u: "Cemaat", AK Parti'nin ya da Say?n Ba?bakan'?n kötülü?ünü ister mi? Ba?ka bir deyi?le; Ba?bakan'a ya da AK Parti'ye bir zarar geldi?inde "cemaat"e bir yarar gelir mi?

Bu temel sorunun cevab? gayet aç?k: Ne Ba?bakan Erdo?an'a zarar gelmesi ne de AK Parti'nin y?pranmas? "cemaat"e bir fayda sa?lamaz. Çünkü camia, hayat?n gerçekli?i içinde AK Parti ile ayn? zeminde duruyor. Bu zemini ?öyle tarif etmek mümkün: Türkiye'nin demokratikle?mesi, her türlü vesayetin sona erdirilmesi gibi idealler tabii ve demokratik bir ittifaka yol açt?. Bu ittifak sadece parti ve camiadan da ibaret de?ildir; çok daha geni? bir zeminde, çok farkl? zümrelerden insanlar ortak hareket etme lüzumunu hissetmi?tir. Bu atmosfer Türkiye'ye ça? atlatm??, elli senede yap?lamayacak i?ler on seneye s?k??m??t?r.

"Cemaat"in 12 Eylül referandumuna verdi?i çok büyük destek bu kadar aç?k ve net iken neden Türkiye'yi yolundan döndürmek isteyenlere yarayacak bir çeki?me ya?ans?n? Ya da daha 6 ay önce gerçekle?en seçimde "Yeni anayasa" idealini payla?t??? AK Parti'ye can u gönülden destek veren ve hiçbir beklentiye girmeksizin fedakârca çal??an insanlar ?imdi neden ayn? partiye dü?man kesilsin? Ortada daha demokratik hedeflere yürüyen bir siyasi parti olu?umu olmad???na, Türkiye'nin demokratikle?mesi konusunda Tayyip Erdo?an'dan daha cesur bir lider ç?kmad???na göre niçin insanlar daha birkaç ay önce canla ba?la destekledi?i AK Parti'ye s?rt?n? dönsün; hatta onun kötülü?ünü istesin?

Ne yaz?k ki a?z?ndan ç?kan? kula?? duymayanlar "Cemaat-AK Parti kavgas?" deyip bu ak?l d??? senaryolar? i?leyip durdu. Bir ak?l tutulmas? ya?and??? kesin. Her alanda ve her kesimi kapsayan bir ak?l tutulmas?. Bu basiret ba?lanmas? yan?nda yeni bir gerçek de su yüzüne ç?kt?: Öteden beri haz?ms?zl?k ya?ayan; hatta belli bir oranda öfke ve nefret besleyen ki?ilerin varl??? ile kar?? kar??ya gelindi. Müthi? bir "cemaat" dü?manl??? yap?ld?; üstelik bu bazen maalesef camiaya yak?n ki?iler taraf?ndan yap?ld?. Çilesiz, ?st?raps?z insanlar zannediyorlar ki bu ülke bugünkü haline bir ç?rp?da geliverdi. Oysa durum çok farkl?.

Türkiye'nin daha ya?an?r bir ülke haline gelmesi için her kesimden insan kristal bir vazo ta??d???n?n fark?nda olmal?. O vazonun içinde bu ülkenin, bu bölgenin hatta be?eriyetin huzurunu öngören bir reçete bulunmaktad?r. Her kesimden insan bu vazonun bir ucundan tutuyor. Tutmas? da gerekiyor. Ne var ki etrafta elinde çekiçle gezen, balyozla dola?an çok insan var.

Türkiye sevdal?s? insanlar?n, balyozcu çilesizlere müsaade etmemesi ?art. Çünkü "Yeni Türkiye"nin olu?mas? onlarca y?ld?r sürdürülen çok büyük bir mücadelenin sonucudur. ?çinde al?n teri var, gözya?? var... Ömründe bir damla gözya?? dökmeyen dertsizlerin tahribat?na izin vermemek gerekiyor. Basit bir binay? in?a etmek için bile her bir tu?laya emek vermek gerekir. Ya tahrip? Bir kibritlik haince bir ?eydir tahrip etmek...

Ortaya ç?kan fitneden dolay? sevince gark olmu?, yeni f?rsatlar için bekle?en anti-demokratik zümrelerin varl??? a?ikâr. O zümreler uzun bir dönemden beri böyle bir f?rsat ar?yordu. "AK Parti'yi bölmek için ajanlar" kullanmak istediler. Muvaffak olamad?lar. Tayyip Erdo?an ile Abdullah Gül aras?nda fitne ç?karabilmek için yan?p tutu?tular. Onu da ba?aramay?nca parti içinde tan?nan ba?ka simalar? o bünyeden koparma gayretine dü?tüler. Oradan da büyük bir ?ey ç?kmad?; kopan, koptu?uyla ortada kald?. ?imdi, "AK Parti-cemaat kavgas?" ç?karmak, camia ile partiyi birbirine k?rd?rmak istiyorlar. Bu planlamay? körüklemeye müsait çok say?da safdil var piyasada. ??güzar insanlar böyle puslu bir havaya zaten meftundur. Neyse ki Türkiye'nin bugüne geli? seyrinin öncüleri, dava ruhunu yüre?inde hisseden, hangi çileli yollardan geçildi?ini unutmayan, basiretli ferasetli insanlar. Onlar?n feraseti olmasa, ya?anan olaylar sonras? ortaya konan performans?n ?ahadetiyle, o mukaddes emanet çocuksu ruhlar?n ba??rt?lar?na kalacak.

Türkiye, bu güzel günlere ortak ak?l vas?tas?yla geldi. Bizi o kadim karanl?k günlere döndürecek yegâne unsur ak?l tutulmas?d?r. Tam bu a?amada bu ülkeye sevdal? herkesin elini vicdan?na koyup yeni fitneler kar??s?nda daha temkinli, daha duyarl?, daha basiretli, daha makul davranmas? gerekiyor.

http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri