forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

PAN?K BA?LADI, ACABA NEDEN?

Aktif .

ihsan_dagi ?HSAN DA?I: Ne Ergenekon, ne Balyoz, ne 27 Nisan; Türkiye'nin temizlenmesi için as?l dönüm noktas? 28 ?ubat davas? olacak.

 

 

?HSAN DA?I'NIN ZAMAN'DA YAYINLANAN YAZISI... 

Panik ba?lad?, acaba neden?

Panik, panikle beraber de itiraflar, iftiralar ve istifalar ba?lad?. Olaca?? buydu...

Karanl?k i?leri ve ili?kileri ne kadar saklayabilirsiniz ki?

28 ?ubat darbesine destek verenler birer birer dökülüyor. Bugüne kadar susmay? 'ba?aranlar' birden konu?maya ba?lad?lar. Acaba neden?

Meseleleri ne o günlerle yüzle?mek ne de gerçekleri kamuoyu ile payla?mak. ?tiraf ve iftira için s?raya girenlerin derdi, dünün 28 ?ubat ma?durlar? olan bugünün iktidar sahiplerinin gözlerine girmek; 'ben yapmad?m o yapt?' deme s?ras?ndalar... Kap??mada ne ?eref kald?, ne haysiyet. 28 ?ubat'?n medya mahallesi, mahalle kahvesine döndü.

Yalan haberlerin, mizansenlerin, tehditlerin ve de bütün bunlar?n aras?nda kotar?lan soygunlar?n hesab?n? verme tela?? insan?n a?z?n? bozuyor i?te... Yani itiraf ve istifalar?n bir de yarg? boyutu var. Özel yetkili savc?l?k 28 ?ubat'? soru?turmay? sürdürüyor. Her kurumdan belgeler toplan?yor, suç duyurular? kabar?yor, savc?l?k taraf?ndan birle?tiriliyor.

Bu i? ciddi. Ne Ergenekon soru?turmas?na benzer, ne Balyoz davas?na ve hatta 27 Nisan'?n yarg?lanmas?na... 28 ?ubat, fiilî bir darbenin ad?; darbe yap?ld?, hükümet devrildi, gazeteciler and?çlanarak i?lerinden at?ld?, baz? ?irketler bat?r?ld?, baz?lar? da ihya edildi, siyasî partiler da??t?ld?, yenileri kurguland?...

K?saca, 28 ?ubat'la ilgili ne bir 'darbe haz?rl??? iddias?' var, ne de 'darbeye zemin haz?rlay?c? faaliyet suçlamas?'; o darbenin ta kendisi. Bizzat yapanlar?n söyledikleri olgusal bir 'gerçek' 28 ?ubat. Darbenin bir ve iki numaral? sorumlular? Orgeneral Çevik Bir ve Orgeneral Erol Özkasnak aç?kça ve defalarca bunu ifade ettiler; '28 ?ubat post-modern bir darbedir' dediler. Yani 28 ?ubat darbesi bir itham de?il, bir itiraf; yapanlar?n itiraf?. Dolay?s?yla bu dava ?imdiye kadarki bütün davalardan daha sa?lam, daha somut ve sorumlular için muhtemelen daha can yak?c? olacak.

Peki, sadece bu iki isim veya askerler için mi? Hiç sanm?yorum. Askerlerin yan?s?ra siyasetçiler ve medya da 28 ?ubat'?n temel ayaklar?ndan. Sadece destek vermek veya askeri dolduru?a getirmek noktas?nda de?il, süreci aktif olarak yürüten bir bas?n aya?? var. Man?etler de ar?ivde, TV anahaberlerindeki mizansenler de... Bas?n?n rolü 'i?birlikçi'lik mi yoksa daha ileri bir nokta m?, ona yarg? karar verecek. Ancak o ana kadar daha çok itiraf ve iftira duyaca??z; 28 ?ubat medyas?n?n ipli?i pazara dökülecek.

Yaln?z medya m?? 28 ?ubat pisli?inin bula?mad??? kesim kalmad? ki! Siyaset, medya, sivil toplum ve sendikalar, i? dünyas? neredeyse her kesimden gönüllü veya operasyonel unsurlarla birlikte yap?ld? 28 ?ubat darbesi. Devletin 1 numaras? kendi partisini bile gözünü k?rpmadan böldü bu dava u?runa. ??çi ve i?veren sendikalar? bile bir araya geldi darbe için veya darbecilerin tehditleri alt?nda...

28 ?ubat'?n 15. y?l?nda gelen itiraflar bir kez daha gösterdi ki Türkiye'nin temizlenmesi için yarg?ya daha çok ihtiyac?m?z var. Bu yüzden yarg?n?n ve de emniyetin i?levsizle?tirilmesi oyununa gelmemek gerek. Son haftalarda M?T üzerinden yürütülen tart??mada yarg?n?n ve emniyetin hedef tahtas?na konulmas?na 28 ?ubat destekçileri çok sevinmi? olmal?... Bu dönemin etrafl?ca soru?turulmas?n? ve yarg?lanmas?n? durdurmak için memleketin ba??na örülmeyecek entrika yok.

28 ?ubat'tan ar?nmay? mümkün k?lacak sürecin devam? için siyasî iradenin dik ve kararl? durmas? ?art. Yoksa, 28 ?ubat süreci de?il ama klasik veya postmodern darbe tehditleri demokrasinin tepesinde daha bin y?l sürer. Dün Çevik Bir'den direktif alanlar?n bugün hükümetin a?z?na bak?yor olmas? memleketin ar?nd???, düze ç?kt??? anlam?na gelmez.

Yarg? süreciyle birlikte panik ba?lad?. Çünkü bu i?in içinde olanlar biliyorlar ki 'eylem ve sorumluluk' net, kaç?? yok. Özenli, dikkatli ve temiz bir soru?turma ve yarg?lama olmal?. Ben diyorum ki, ne Ergenekon, ne Balyoz, ne 27 Nisan; Türkiye'nin temizlenmesi için as?l dönüm noktas? 28 ?ubat davas? olacak.

http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri