forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

can_atakliCan Atakl?, Vatan gazetesindeki kö?esinde CNN Türk ekranlar?nda dile getirdi?i 28 ?ubat'la ilgili iddialar?na zorunla bir aç?klama getirdi. 

Atakl?'n?n Vatan'da yay?nlanan yaz?s?... 

ZORUNLU B?R YAZI

Çar?amba ak?am? CNN Türk’te kat?ld???m programda söylediklerim benim tahminimi a?an ölçüde olay yaratt?. Üç gündür medya ve siyaset çevreleri o gece konu?ulanlar? tart???yor.

Birkaç noktaya aç?kl?k getirmem gerekti?ine inan?yorum;

1- Ben bir iddiada ya da if?aatta bulunmad?m. Ya?ad???m bir olay? anlatt?m.

2- Ortada bir yalan ya da iftira yoktu, çünkü iyi niyetle bana söylenen bir konuyu o dönemin bir bakan?na aktarm??t?m.

3- Söyledi?imi kan?tlamak gibi kayg?m yoktu. Bir tan?kl?k söz konusuydu ve bunun somut belgesi olamazd?.

4- Yay?na kat?lan Ayd?n Do?an’? büyük sayg? ile dinledim, sözlerine üzüldü?ümü belirttim. Medyan?n en büyük patronu ile polemi?e girme haddini kendimde bulamazd?m.

5- Zafer Mutlu’ya da cevap vermedim, gere?i yoktu, “hat?rlamad???n?” ve “benim kar??t?rd???m?” söyledi. Y?llar?n arkada?l???na sayg? göstermek zorundayd?m.

6- Ertu?rul Özkök’ün “Ben ?antaj yapmad?m, bana iftra at?l?yor” sözlerini anlayamad?m. Konu onun g?yab?nda geli?mi?ti.

7- Bahattin Yücel herkesi kollayan bir aç?klama yapt?. Benim anlatt?klar?m? do?rulad?. Ertu?rul Özkök ve Zafer Mutlu’nun o dönemde “dosya yok” dediklerini anlatt?. Dosya var ya da yok, bu benim d???nda, ben Yücel’e “bana söyleneni” aktarm??t?m.

8- O gece söylediklerimi bugüne kadar ilk kez söylemedim. 15 y?l önce de buna benzer sözler sarfettim. 28 ?ubat uygulamalar?na dönemin en büyük gazetesinin yöneticisi ve yazar? olarak “zorunlu aktör” gibi kat?lmakla birlikte rahats?zl?klar?m? her f?rsatta dile getirmi?tim.

9- O dönemdeki tavr?m nedeniyle gazetemle yollar?m? ay?rmak zorunda kalm??, uzun süre hiçbir yerde i? bulamam??t?m.

10- Benzer bir durumu sadece bir y?l çal??t???m Uzan Grubu’na el konmas?ndan sonra da ya?am?? ve mesle?e yeniden Zafer Mutlu sayesinde dönebilmi?tim.

11- Ayd?n Do?an k?sa bir süre öncesine kadar çal??t???m Vatan Gazetesi’nin de sahibiydi. CNN Türk’teki an?m?, e?er Ayd?n Do?an hâlâ Vatan’?n sahibi olsa bile muhtemelen yine anlat?rd?m. Çünkü o sözler önceden planlanm?? de?ildi, sözün oraya gelmesiyle söylenmi?ti. Muhtemelen hem gazetemin hem de CNN Türk’ün Ayd?n Do?an’a ait oldu?unu unutur ve yine konu?urdum.

12- Ertu?rul Özkök’ün CNN Türk’e dava açacak olmas?n? yad?rgar?m. Kimse önemli bir olayda ve canl? yay?nda kimin ne söyleyece?ini bilemez. Bu risk bütün kanallar için geçerlidir.

13- Ertu?rul Özkök’ün “Bizim kanal?m?zda bu adamlar? nas?l konu?turursunuz?” sözlerini ise anlamam mümkün de?il. San?yorum bunun sansür oldu?unu fark edecek ve üzülecektir.

14- Yay?nda söyledi?im “Bu gece meslek hayat?m?n sonu olabilir” sözü bir korku ve endi?enin sonucu de?il, bir anda 12 y?l öncesini hat?rlamam?n refleksi ile söylenmi?tir.

15- Sözlerimin bir iftira, karalama, komplo olmad???n? bütün yüre?imle söylüyorum. Amac?m?n kamuoyu taraf?ndan anla??ld???n?n kan?t? ise gazetelerin internet sayfalar?nda ve yüzlerce internet sitesinin okur yorumu kö?elerinde yay?nlanan yaz?lard?r. Ald???m binleri a?an mesajlar ise cabas?.

http://haber.gazetevatan.com/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri