forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koru300FEHM? KORU: Bahattin Bey “Gerçek de?il” diyor... Ayd?n Bey “Yapan ?erefsizdir” diyor... Hürriyet haber yapm?yor... Ben ise ne diyece?imi bilemiyorum.

Fehmi Koru'nun Star Gazetesi'nde Taha K?vanç kö?esinde yay?nlanan yaz?s?... 

Günah galerisinden tablolar

Anadolu Ajans? (AA) “Biz bu kavgada taraf tutmayaca??z” aç?klamas?yla CNN-Türkkanal?nda patlayan tart??may? abonelerine duyurmam??... Olay bir de hangi gazetede ‘haber’olamam??t? biliyor musunuz?

Hürriyet’te...

Sabah bir tomar gazeteyi “Kim, nas?l de?erlendirmi??” sorusuna cevap bulmak üzere kar??t?rd?m. Hepsinde görülmü?tü haber, Hürriyet’te ise tek sat?r yoktu. Konu gündeme ta??n?r ta??nmaz kanal kanal dola?arak duygu ve tepkilerini payla?an Ayd?n Do?an’?n gazetesi, eski yay?n yönetmeni ve halen yazar?n?n ‘ba?kahraman?’ oldu?u olayda ‘haber’de?eri görmemi?ti.

Televizyon program?nda eski yönetmen-yazar? itham eden olay?n anlat?lmas?n? sa?layan daHürriyet yazar?; kö?esinde konuyu i?lemi?ti i?lemesine, ama suçlanan eski yay?n yönetmeni-yazar?n ad?n? bir kez bile anmadan...

Gazete de programc?-yazar? da bir ‘mesaj’ veriyorlar vermesine de, ne mesaj? acaba? Tav?r, bana, nedense Ajda Pekkan’?n “Geçmi?i senden geri almak bütün ümidimdi” de dedi?i‘Bamba?ka Biri’ ?ark?s?n? hat?rlatt?.

“?stenmiyorsun art?k, arkan? dön ve ç?k” da der o ?ark?...

Neyse, Can Atakl?’n?n 1999 y?l?ndan beri de?i?ik ortamlarda ve her seferinde üstünü biraz daha açarak anlatt???, Bahattin Yücel’in de bir hafta önce ‘a-Haber’ kanal?nda 28 ?ubat sürecinde ya?ad?klar?n? anlat?rken do?rulad??? olay gerçek de?ilmi?... Daha do?rusu, Can Atakl? gerçekten Zafer Mutlu’dan “Hürriyet’in elinde yolsuzluk dosyalar? var” haberini iletmi? arkada?? Yücel’e; o da ailesiyle görü?üp istifa karar? alm??... Sonra gidip hem Zafer Mutlu’yla hem de Ertu?rul Özkök’le yüzle?mi?...

Bunlar do?ru ve gerçekmi?... Refahyol hükümetini dü?üren bakan istifalar? kampanyas?nda yer ald??? da do?ruymu?; hükümetin istifas?ndan 15 gün önce istifa etmi? gerçekten...“Ancak” diyor Bahattin Yücel“Olay do?ru de?il...”

Gerçekler ve gerçek olmayanlar aras?nda kayboluyor insan... Yukar?da aktard?klar?mdan hangisi gerçek, hangisi gerçek de?il; bilmekte ben bile zorlan?yorum.

28 ?ubat sürecinin ya?and??? 1997 ve 1998 y?llar?nda Ankara’dayd?m ve yazd???m gazetenin Ankara temsilcisiydim de... ?ktidarda Refahyol vard? ve ben de siyasete çok yak?n duruyordum. O dönemde kula??m hizas?nda konu?ulanlar yan?nda tan??? oldu?um‘ola?anüstülükler’ hiç de az de?il. ?ster inan?n ister inanmay?n, ço?unu Kulis’te yazd?m ve günün muktediri meslekta?lar taraf?ndan, yazd?m diye, d??land?m da...

O yüzden ?imdi “Gerçek de?il” denilen türden olaylar da, “Gerçek de?il” denilerek inkâr edilmeleri de, vaktiyle ben yazd???mda sessiz kal?nd??? halde ?imdilerde bildiklerimden çok daha masum say?labilecek bir tan?kl?k yüzünden kopart?lan f?rt?na da... Beni hiç mi hiç ?a??rtm?yor.

Tek ?a??rd???m, baya?? masum bir tan?kl??a Ayd?n Do?an’?n verdi?i “Bunu yapan dünyan?n en ?erefsiz insan?d?r” tepkisi...

Dönemin ileri bir safhas?nda (1998 sonu) Milliyet’in yay?n koordinatörlü?ü görevini üstlenmi?Umur Talu, dün, son tart??man?n oda??ndaki ‘bir k?s?m medya’n?n siyasilere dönük günah galerisinden -ço?u kendi kula??n?n hizas?nda anlat?lan- birkaç olay? aktar?yordu.

Verdi?i örnekler Güne? Taner’den, Ya?ar Okuyan’dan, Uluç Gürkan’dan, M. Ali ?rtemçelik’ten, Erdal ?nönü’den, Ahmet Necdet Sezer’den... Evet Ahmet Necdet Sezerde cumhurba?kan? iken, RTÜK yasas?na ho? gözle bakmad??? için, daha sonralar? 1 Mart tezkeresine takoz koydu?undan ‘bir k?s?m medya’n?n hedefi haline gelmi?ti...

Milliyet ve Ak?am’da da yazm?? ‘rotahaber.com’ yazar? Memduh Bayraktaro?lu o dönemde Tansu Çiller’in yan?ndayd? ve DYP’li bakanlarla da yak?nd?. O da, “Sadece Bahattin Yücel’e mi?” sorusu e?li?inde ‘bir k?s?m medya’ taraf?ndan “Haber yapar?z ha...”tehdidine pabuç b?rakarak istifaya zorlanan DYP’li bakanlar?n adlar?n? say?yorduUfuk Söylemez... Yaman Törüner... Y?ld?r?m Aktuna...

Bahattin Bey “Gerçek de?il” diyor... Ayd?n Bey “Yapan ?erefsizdir” diyor... Hürriyet haber yapm?yor...

Ben ise ne diyece?imi bilemiyorum.

http://www.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri