forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

SABAH OKUR TEMS?LC?S? BAYDAR, STRATFOR BELGELER?YLE ?LG?L? NE YAZDI?

Aktif .

sabah_logoTaraf Gazetesi'nin son birkaç gündür yay?nlad??? Stratfor belgelerinde Sabah Gazetesi'yle ilgili baz? iddialar gündeme getiriliyordu. Sabah Okur Temsilcisi Yavuz Baydar, bu iddialar? kö?esine ta??d?. 

Baydar gazete yönetimini aç?klama yapmad??? için ele?tirirken ?unlar? kaleme alm??... 

Wikileaks'in yay?nlamaya ba?lad??? Stratfor yaz??malar?, aç?kl?k gerektiren bir konuyu da gündeme ta??d?. Küresel istihbarat, veri ve analiz toplama amac?yla kurulmu? bir ?irket olan Stratfor'un Türkiye baz?nda profesyonel faaliyet için Hürriyet Daily News ve SABAH'la i?birli?i ('konfedere ortakl?k') içine girdi?i anla??l?yor.

Görülebildi?i kadar?yla, kar??l?kl? bilgi al??veri?i çerçevesinde olmas? öngörülen bu i?birli?i süreklilik ve yo?unluk kazanmam??, sistematik olmam??. Ama uygulamaya geçilmi?.

Stratfor bir istihbarat servisi de?il. Kar amaçl?, mü?teri odakl?, yat?r?m projelerine katk? sa?layan bir ?irket. Ancak, faaliyet alan?n?n tabiat?, co?rafi aidiyeti vs. her türlü kamusal ku?kuya aç?k. Asl?nda, çerçevesi sa?l?kl? (yani 'kamu ad?na habercilik' rolüne zarar vermeyecek ?ekilde) çizilecek böyle bir i?birli?i halk?n haberalma hakk? aç?s?ndan yararl? da olabilir.

Bir haber kurulu?u, okuruna veya izleyicisine sundu?undan ötesini ve 'saklad???n?' m? Stratfor'la payla?mal?? Ondan gelecek 'verileri' nas?l denetlemeli? Kaynak belirtme sorununu nas?l çözmeli? Bunlara dikkat edilmezse, bir gazete temel i?levinden farkl? bir alana, onunla çeli?en bir kimli?e kaym?? olmaz m??

Bu sorular önemli. E?er bir anla?ma yap?ld?ysa, ba??ndan izlenmesi gereken yol basitti: Bunu bekletmeden, aç?kça, ?effafl?k içinde, faaliyet çerçevesini anlatarak okurlarla payla?mak. Öyle olsayd?, sonradan olabileceklere kar?? do?ru bir poziyon belirlenmi? olurdu.

Ama hâlâ geç de?il. Ne olduysa ve e?er bundan sonra da bu tür i?birlikleri olacaksa, bunu okurlara kurumsal kimlikle anlatmak, bas?n?n önde gelen, köklü mensubu SABAH'?n imaj?n? korumak ad?na gereklidir.

http://www.sabah.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri