forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

salih_tuna_300Yeni ?afak gazetesinin sivri kalemli yazar? Salih Tuna, Taraf ve Zaman Gazetelerini ele?tirmi?. 

Taraf gazetesi kimin temsilcisi?

De?erli insan Ekrem Dumanl? dünkü yaz?s?nda, "Böyle giderse 28 ?ubat yar-g?-la-na-maz" diyor.

"Yarg?lanamaz" kelimesini heceleyerek dercediyor ki, kafalara nak?olsun.

Çok sa? olsun.

Gerçi "28 ?ubat" yarg?lanacak da ne olacak?

Daha do?rusu kim "yar-g?-la-na-cak?"

De?erli insan Ekrem Dumanl? daha geçenlerde kaleme ald??? yaz?da, Ayd?n Do?an 28 ?ubat'a direndi demedi mi?

Ertu?rul Beyci?im "Biz de Ayd?n Do?an'?n organlar?nda çal??t???m?za göre direnmi? say?l?r?z" derse, ne cevap verece?iz peki?

E'ee bu durumda Org. Çevik Bir'e de, "Biz de bu 'direni?e' omuz verdik" demek kal?yor.

De?erli insan Ekrem Dumanl?'y? hiç incitmek istemem. Her kelimesini de can kula??yla dinler, takip ederim.

O kadar ki, "Cemaat" diyor "Cemaat" diyoruz, "Camia" diyor "Camia" diyoruz; yar?n öbür gün ba?ka bir ?ey desin, kendi ad?ma ona da "eyvallah" derim.

Gelgelelim...

"Böyle giderse 28 ?ubat yar-g?-la-na-maz" yarg?s?n? dayand?rd??? gerekçe beni hiç tatmin etmedi.

Diyor ki: "Zaten Ergenekon'u suland?rma ve akim b?rakma merkezi, planl? bir cemaat paranoyas?yla tam da bunu yapmak istiyor. Yarg?y? ve güvenli?i bunalt?p darbe davalar?n? ve derin ili?kilerin karma??k eylemlerini örtbas etmeyi dü?ünüyorlar. Bunu görmemek için ya çok saf olmak ya da anti-demokratik illüzyonlara teslim olmak gerekir..."

Buraya kadar bir ?ey yok.

Dahas? hakl?.

Ahmet ??k ve Nedim ?ener'in tahliyesiyle zirve yapan paranoyaya dikkat çekiyor.

?u ifade çok problemli ama: "?imdi emniyet yetkilileri ya da yarg? mensuplar?, 'Neden soru?turma yap?p sopay? biz yiyelim?' dese haks?z m??"

Bu bana (ne yalan söyleyeyim) Demirel'in "Polisin elini so?utmay?n" sözünü fena halde ça?r??t?rd?.

Refikimiz Zaman gazetesinin de?erli genel yay?n yönetmeni ne demek istiyor?

Emniyet veya yarg? mensuplar?, "Takdir görmüyoruz, bundan kelli biz bu i?lerde yokuz" mu diyecekler?

De?ilse, nedir?

Görevlerini bela savma kabilinden ellerinin ucuyla m? yapacaklar?

Hiç öyle ?ey olur mu?

Emniyet ve yarg? mensuplar? PR'a veya reytinge veya kamuoyu ara?t?rmalar?na göre de?il, sadece ve sadece yasalara göre hareket eder.

?u veya bu ?ekilde aksini ihsas etmek, emniyet ve yarg? mensuplar?n? töhmet alt?nda tutmaktan öte anlam ta??maz.

Kamuoyunun ne dedi?ine ne diyece?ine "adanm??lar" de?il ancak "seçilmi?ler" bakar.

Çünkü her seçimde kamuoyuna hesap verecek onlard?r.

Hay?r yani, Türkiye'ye bir Türkiye daha katan Erdo?an onca hakarete, onca küstahl??a maruz kald??? halde "ne haliniz varsa görün" demiyor da, ancak kanunlara göre hareket etmesi gerekenler mi diyecek?

Say?n Ba?bakan onca darbe plan?, onca suikast giri?iminin yan? s?ra envai çe?it hakarete u?rad?.

Mesela, Ahmet Altan demedi?ini b?rakmad?.

"Zavall?" m? demedi, "kof kabaday?" m? demedi, "kendi ahlak?ndan da hepimizi ku?kuya dü?ürüyorsun" mu demedi!

Bütün bu hakaretleri yeri geldi?inde müthi? "incelikler" gösterebilen bir "yaz?n ustas?" etti.

Geçenlerde (ka? yaparken göz ç?kard?m diyerek) özür üstüne özür dilemekle kalmam??, bütün bir "Camia"y? s?rt?na al?p s?rat köprüsünden geçirmekten bahsedecek kadar hassasla?m??t?.

O kadar ki, dik tepenin doru?una kaya ç?karmaya mahkum Sisifos kaç para.

Ba?bakan söz konusu olunca hiç hassas de?il ama!

Genel yay?n yönetmeni oldu?u gazetenin dünkü sürman?eti "Erdo?an Çal?k'?n temsilcisi" ?eklindeydi.

Bunun üzerine "Taraf gazetesi kimin temsilcisi?" diyecek de?ilim.

Çok ay?p, çok ahmakça olurdu bu!

Madem öyle neden ba?l?k olarak seçtin diyeceksiniz de?il mi?

Taraf gazetesi bu dili çok seviyor da ondan; sevdikleri dilden konu?mak istedim.

Wikileaks marifeti bir dedikoduyu nas?l veriyorlar görmüyor musunuz?

http://yenisafak.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri