forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

ELE?T?R?LERE AHMET HAKAN VASITASIYLA YANIT VERD?

Aktif .

aydin_dogan_300Trump Tower'?n aç?l???n? Ba?bakan Erdo?an'la birlikte yapan Ayd?n Do?an, kendisine yöneltilen ele?tirilere Ahmet Hakan arac?l???yla yan?t verdi.

 

Ahmet Hakan'?n yaz?s?...  

 

Ayd?n Do?an ne diyor?

TRUMP Towers'?n aç?l??? yap?ld?. 
Aç?l??? Ba?bakan Tayyip Erdo?an yapt?. 
Ve tabii ba?lad? yorumlar, ele?tiriler... 
Ayd?n Do?an'? arad?m ve konu?tum. 
??te Ayd?n Do?an cephesinden vaziyet:

***

Ayd?n Bey, Trump Tovvers'?n aç?l???na dönük baz? ele?tirel yaz?lar ç?k?yor. Ne diyorsunuz? 
AYDIN DO?AN:
Ahmetçi?im güzel bir söz vard?r: "Sükunetim asaletimdendir, her lafa verilecek cevab?m var. Lakin bir lafa bakar?m laf laf m? diye, bir de bakar?m söyleyen adam m? diye." Ne yaz?k ki bu belirtti?in ele?tirileri yöneltenler aras?nda bir zamanlar birlikte çal??t???m?z isimler de var. Üstelik hakarete varan laflar da ediyorlar. Adam gibi ele?tiriye her zaman aç???m. Ama Allah'tan ba?ka kimseye hesap vermem. 
Özellikle aç?l??? Ba?bakan Erdo?an'?n yapmas?na tak?lm??lar. 
AYDIN DO?AN:
?stanbul'a 400 milyon dolarl?k bir eser kazand?r?yorum. Trump Kulelerini açmak için bu ülkenin ba?bakan?n? davet etmekten daha do?al ne olabilir ki? Ba?bakan?n gelmesinden de çok mutlu oldum. Bu ülkede ekonomik istikrar ve yat?r?m ortam?n? kim sa?l?yor? Yabanc? sermaye güveni nereden buluyor? 
Sizi tart??malar?n içine mi çekmek istiyorlar? 
AYDIN DO?AN: 
Ben siyasetçi de?il yay?nc? ve i?adam?y?m. Dolay?s?yla siyaset yapmam, i? yapar?m, eser b?rak?r?m. ??in ve eserin gere?ine göre ya?ar?m. Dahas? birlikte çal??t???m arkada?lar?m?n emeklerinin kar??l???n? her ayba?? tam zaman?nda, sektirmeden, geciktirmeden ödeyebilecek miyim korkusuyla ya?ar?m. Birlikte çal??t???m ki?ilerden, adam gibi laf edecek kadar adam olmayan ç?karsa da, k?zmam. Ancak üzülürüm.

http://www.hurriyet.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri