forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

'BEN BU G?D??TE YOKUM' DED?, TARAF'TAN AYRILDI

Aktif .

umit-kivanc1 May?s 1977 olaylar?yla ilgili Taraf Gazetesi'nin haberleri gazetenin yazar? Ümit K?vanç'?n ayr?lmas?na neden oldu.  

K?vanç Taraf'taki son yaz?s?n? yay?nlayarak okurlar?na veda etti... 

Ho?çakal?n

1 May?s 1977’nin ertesi günü Günayd?n gazetesi, operasyon icab?, “Maocular Taksim’i kana bulad?” ya da “…i?çi bayram?n? kana bulad?” man?etiyle ç?km??t?. Hangisiydi tam hat?rlayam?yorum, ikisinden biri. Bizim gazete de buna benzer bir yay?n? sürdürmeye giri?ti.1 May?s 1977, iyi tasarlanm?? bir devlet operasyonuydu. Solcular aras?ndaki ak?l almaz gerginlikten yararlanarak, birileri, sosyalistlerin belini bir daha do?rulmayacak ?ekilde k?rd?lar. O meydana birçok yerden ate? aç?ld?. ?nsanlar? vurup öldürmekten çok, panik ve izdihama yolaçma gayesiyle. (Yine de, vurulanlar oldu.) Alan?n çevresinde görevli polislerin ço?unun bile olacaklardan haberi yoktu. “Vazifeliler” belli ki daha s?k? ve gizli bir operasyonun ruhuna uygun olarak haz?rlanm??t?. Velhâs?l, 1 May?s 1977, bir katliam giri?imiydi, otuz küsur insan?n öldü?ü bir olaya ille de katliam denmek istenmiyorsa.

Böyle bir olaya ortam? sosyalist gruplar aras?ndaki ölümcül çat??malar haz?rlad?, do?rudur. O âna kadar eline pek silah almam?? ?GD’liler ile Halk?n Kurtulu?u aras?nda 1 May?s afi?leri as?l?rken gece vakti ç?kan arbedede Halk?n Kurtulu?u’ndan bir genç vurularak öldürüldü. 1 May?s’tan bir-iki gün önce. Duygular iyice bilendi. D?SK’e Sovyetik e?ilimliler egemendi ve “Maocular alana sokulmayacak” diye ilân etmi?lerdi. On binlerce ki?iydiler, sendikalar?n ço?u onlar?n denetimindeydi, yani yanlar?nda i?çiler de vard?, birilerini alana sokmak istemezlerse bunu yapabilecek güçleri vard?. Maocu denen ve yine on binlerce ki?i olan gruplar, ayn? ?ekilde, bir yere zorla girmeye kalkarlarsa bunu yapabilecek güçleri vard?.
Sovyetiklerin ve Maocular?n “Ortayolcu” dedi?i gruplar, tampon olsunlar diye aralara yerle?tirilmi?lerdi.
Ben bu gruplar?n biriyle birlikteydim. Biz alana girdik, bugünkü Taksim Hill Otel önlerine geldik ve olay ba?lad?.
?lk nereden ate? edildi, Maocular D?SK barikat?n?n önüne geldiklerinde ne oldu, o s?rada kimsenin bilmesi mümkün de?ildi.
Zaten ilk anda, pek ço?umuz, orada çat??ma ç?kt? sanm??t?k.
Buraya kadar? do?ru.
Fakat bundan sonras? da o kadar do?ru. Ben o alanda, müthi? bir çaresizlik ve umutsuzluk içinde, elindeki incecik sopay? panzere atarak hiç de?ilse isyan?n? d??avurmaya çal??an insanlardan biriydim. ?lk andan sonra, hepimize sald?r?ld???ndan ?üphemiz kalmam??t?. AKM’nin önündeki polisler bizim onlara sald?rd???m?z? sanarak can havliyle bir?eyleri kendilerine siper edip korunmaya çal???rken, bir panzer f?rlam??, meydan?n ortas?nda kaç??an insanlar? ezmeye çal??m??t?. Alandaki birilerinin herhangi bir yere ate? edebilece?i bir durum da yoktu. Bizim gazetede balland?r?lan masallardaki gibi, “solcular?n silahlar?na sar?ld???” bir olay falan ya?anmad?, çünkü herkes can derdine dü?mü?tü.
O s?radaki ruh halim, bize sald?ranlar?n yan?s?ra kendimize k?zmakt?, sonradan da bu de?i?medi. Y?llard?r, ?imdi çok önemli bir ke?if yapm?? gibi “solcular?n kabahati” konusunun üstüne atlayan ve neredeyse “1 May?s 1977’yi solcular yapt?” demeye u?ra?anlar k?sa pantolonluyken, ben de, ne yaz?k ki az say?da insan da, 1 May?s 1977’ye nas?l gelindi?ini herkese anlatmakla me?guldü. Y?llarca bunu yapt?k, y?llard?r bunu yapt?k. “Alana yakla?an kala?nikoflu Maocular” masallar?yla de?il, kendi ya?ad?klar?m?z, gördüklerimizle.
1 May?s 1977’ye ortam haz?rlanmas?nda bizim o zamanki dargörü?lülü?ümüz ve mankafal???m?z konu edilmeli, do?ru. Ama bunu bizim gazetede yap?ld??? gibi, içinde “sol” geçen her ?eye –nedense– duyulan, içten bir dü?manl?kla, “hah, bulduk!” edâs?yla yapt???n?zda, amac?n?z?n hakikate hizmet oldu?una inanmak zordur. Bülent Uluer’le yap?lm?? görü?meye “?lk kur?un Maoculardan” ba?l???n? atmak, sadece gazetecili?e ihanet de?il, düpedüz kötü niyetliliktir (çünkü okudu?umuz habere göre, adam öyle bir ?ey dememi?).
Bugün solculuk, sosyalizm vs. ad?na yenen haltlar? te?hir etmek ba?ka ?eydir, zaman?nda solcular?n katledili?ini de solcular?n üstüne y?kmaya kalkmak ba?ka ?ey. Panzere ip tak?l?p yerde sürüklenen PKK’li cesedi kar??s?nda deh?ete dü?üp isyan etmeniz için PKK’li olman?z?n, hattâ Kürtlerin haklar?ndan yana olman?z?n bile gerekmedi?i gibi.
Bizim gazete bir defa, Muhsin Yaz?c?o?lu-NTV hikâyesinde, “hah bulduk!” sendromu yüzünden çuvallam??t?. ?imdi bunun ikincisine do?ru doludizgin gidiyor. Ben bu gidi?e i?tirak edemeyece?im, herkesten özür dilerim.
Sadece bir noktay? hat?rlatarak veda etmek istiyorum: Bugün Türkiye’de, Kemalist de?il sosyalist olan, hareketlerine din ve dindar dü?manl???yla yön vermeyen, sosyalizmi demokrasinin çok derinle?mi? ve yay?lm?? bir hali olarak anlayan, kendi katillerinin taraf?nda saf tutmu? sözde solcular taraf?ndan u?rad?klar? her türlü hakarete ra?men adalet ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyen solcular var. Bizim gazete “solcular” derken nedense onlar? hiç kastetmiyor. Ben de o insanlardan biriyim ve bu tav?rdan hem çok s?k?ld?m hem de aç?kça ma?durum. O kalpsiz Demirel’in laf?n? döndürüp solculara çarpmaya kalkmak için insan?n hayat?nda hiç Mara? katliam? gecesi TV izlememi? veya 1 May?s 1977 Taksim’i gibi bir yerde bulunmam?? olmas? gerekir.
Taraf gazetesi bence Türkiye bas?n tarihinde, hattâ siyasî tarihinde çok önemli bir rol oynad?. Bunu kimse inkâr edemez. Ben de, bu gazetede yaz?yor olman?n getirdi?i, maddî-manevî her türlü yüke katlanarak bu i?e destek olmaya çal??anlardan biriyim ve bundan hiç pi?man de?ilim. Taraf’a uzun ömür ve ba?ar?lar dilerim.
Bu gazetede yazd???m süre içinde yaz?lar?mla ilgili olarak beni yüreklendiren, onurland?ran de?erli okurlar?ma çok te?ekkür ederim.
Güçsüz dü?tüm, diyelim, söyledi?im laf bana anlams?z geliyor, diyelim, bütün kusur bende olsun.
Ho?çakal?n.

Ümit KIVANÇ / TARAF

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri