forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MURDOCH'UN BA?INA GELENLER B?Z?MK?LERE DERS OLUR MU?

Aktif .

murdochFehmi Koru: Man?etler giderek gazete patronlar? ve yöneticileri için kâbusa dönü?ebiliyor...

 

Koru'nun Taha K?vanç kö?esindeki yaz?s?... 

Ah bu man?etlerin gözü körolsun

Sevinenler olmu? “28 ?ubat’?n sivil uzant?lar?na dokunulmayacak” sonucunu duyurmam?n ard?ndan; bir dostum “Taha K?vanç’?n ellerinden öpüyorum” mesaj? bile gönderdi. Kimi ise ku?kuyla kar??lad? yakla??m?. Bugün dolayl? bir mesaj geldi: “Öyle diyorsun, ama Hürriyet’in man?eti korkunun hâlâ da?lar? bekledi?ini anlat?yor...”

Geceleri uykusu kaçan gazetecilerin varl???ndan haberdar?m, yaz?lar?n? okuyorum çünkü... 28 ?ubat’?n (1997) üzerinden sadece onbe? y?l geçti; 27 May?s (1960) öncesinden beri kalem sallayanlar var bizde... ‘Darbelere yard?m ve yatakl?k’ suçlamas?yla darbe soru?turmalar?nda i? sivillere de uzan?r diye uykular?n kaçmas? do?al o yüzden...

Hürriyet yazar? Taha Akyol“Hay?r, 28 ?ubat’la ilgili soru?turmalar?n aç?ld??? yasa maddesi sivillerde zaman a??m?n? on y?lla s?n?rl?yor; aradan onbe? y?l geçti?ine göre...” diyen bir ‘hukuki mütalaa’ kaleme ald?, sonra da Hizmet’in okullar?n? tefti?e Afrika’ya gitti.

Kimsenin bo? yere uykusunun kaçmas?n? istemedi?im için ‘hukuki görü?ü’ burada aktard?m...

Dünkü man?etine Hürriyet’in bir daha bakt?m: Adalet Bakan? Sadullah Ergin en güleç foto?raf? e?li?inde “Karar?nda yap?lmal?” demi?... Günlerden pazar oldu?u için bakana yemek tarifi yapt?rd?klar?n? sand?m önce; oysa sar? harflerle ‘28 ?ubat soru?turmas?’ ile irtibatlam??lar aç?klamay?... Taha Akyol a??rlam?? CNN-Türk’teki program?nda Sadullah Bey’i ve man?ete ilham veren ?u cümleyi sevinçle dinlemi?: “Bu tür soru?turmalar karar?nda yap?lmal?. Duygusal de?il, anayasal ve ceza usulü kanunlar? çerçevesinde yürütülmeli.”

Ne desin Adalet Bakan?; “Anayasa ve ceza usul yasalar?na ald?r?lmas?n” m? desin?

O sözler de?il, ama Hürriyet’in bu basit mütearifeyi man?ete çekmesi ve sözlerin “Sivillere kadar gitmez” hukuki görü?ünü ö?rendi?imiz yazar?n program?nda söylenmi? olmas? biraz kafa kar??t?r?c?...

Man?etler giderek gazete patronlar? ve yöneticileri için kâbusa dönü?ebiliyor...

?ngiltere’de ‘dünyan?n en büyük medya patronu’ unvan?n?n sahibi Rupert Murdoch’un ba??na gelenleri biliyorsunuz. Milletvekillerinin ortak haz?rlad?klar? raporda, Murdoch’un ‘cezai ehliyeti’ bulunmad??? tespitinden hereketle “Medya grubu yönetemez, elinden al?nmal?” görü?üne yer verildi. 167 y?ld?r ç?kan gazetesini s?rf itirazlar? dindirmek için kendi eliyle kapatt? Murdoch, yönetimlerden elini çekti, ‘BskyB’ kablo-TV ?irketinin kendisinde olmayan hisselerini sat?n almaktan vazgeçti... “Söyleyin, daha ne yapay?m, yapaca??m” havas?nda bir süredir...

Politikac?lar, sa?dakiler de soldakiler de, “Defol git” diyorlar adama...

Nereye gidece?ini de söyleseler bari... Bütünüyle ABD’ye ta??nmaya karar verse orada da ba??na dert aç?laca?? kesin... ?ngiliz Parlamentosu’nun haz?rlad??? rapordan sonra, Amerikan Kongresi de, “Biz burada ne yapabiliriz?” sorusuna cevap aramaya ba?lad? bile...

Adam? ç?kt??? noktaya kadar takibe kararl? görünüyorlar... Yani Avustralya’ya kadar...

Yaln?zca Murdoch’un kendisi de?il ba?? a?r?yan, ‘ülkenin en etkili gazetecisi’ diye bilinen, k?z? yerine koydu?u Rebekah Brooks haftalard?r cezaevinde; ?imdiye kadar gözalt?na al?n?p tutuklanan ‘Murdoch gazetecisi’ say?s? 20’yi a?t?.

Rupert Murdoch’un talihsizli?i geçmi?te att??? man?etler... Evet, öyle... Aç?klayay?m: 1992 seçimini ??çi Partisi lideri Neil Kinnock’a kaybettirmek için büyük çabalar göstermi?ti gazeteleri; be? milyon sat??l? ‘Sun’ gazetesi, tam seçim günü,“Kinnock bugün kazan?rsa ?ngiltere’yi terk edecek son ki?i lütfen elektrikleri kapats?n” man?etini atm??t?. Kinnock’un partisinin kaybetti?inin anla??ld??? ertesi gün de, “Bunu Sun sa?lad?” anlam?na gelen ‘IT’S THE SUN WOT WON IT’man?etiyle ç?km??t? gazete...

??çi Partililer bu man?eti asla unutmuyor; Tony Blair partinin ba??na geçince ‘Sun’ ve öteki Murdoch gazeteleri Muhafazakârlar? öfkelendiren ve ??çi Partisi’ni müthi? destekleyen man?etler atmaya ba?lamas?na ra?men hem de...

?imdi ?ngiltere’deki bütün partiler hesab? Murdoch’a kesiyor... ABD’de de öyle olaca?a benziyor...

“Ah bu man?etlerin gözü körolsun” demeyeyim de ne diyeyim? ...

http://www.stargazete.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri