forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

NAB? YA?CI DA TARAF'A VEDA ETT?

Aktif .

taraf_300mit K?van'tan sonra Nabi Ya?c? da Taraf Gazetesinden 1 May?s tart??mas? nedeniyle ayr?ld?. 

Ya?c?"n?n Taraf"a veda yaz?s?... 

zgnm

Geti?imiz cumartesi gn Tarafa yaz?m? gndermedim, nk o gn art?k ayr?lmaya karar vermi?tim. Ama iim haks?zl??a isyan duygular?yla doluydu; ?syan, fke, k?rg?nl?k, znt duygular?n?n etkisi alt?nda yazmak istemedim. Biraz yat??may? bekledim.

Zira byle bir cesur gazeteye Trkiyenin hl ihtiyac? var, ona haks?zl?k yapmak istemem fakat ne var ki, kimilerinin sola, solun tarihine gerek ele?tiri yerine haks?zl?k yapt?klar?n?, sahte bir tarih yaz?lmak istendi?ini d?nyorum.

Cesaret evet, ama yetmez 
Solu ve solun gemi?ini ele?tirirken de yap?lmas? do?ru olacak olan nemli bir tesbittir bu. Solun sylemlerini, siyasetini hakl? olarak ele?tiriyoruz bugn, ama hi kimse Cumhuriyet tarihi boyunca sosyalistlerin, komnistlerin dzene kar?? cesur mcadelelerini reddedemez. yle olmasayd? Cumhuriyet tarihi sosyalistlerin, komnistlerin, solun u?rad??? mezalimin, tabutluklar?n, faili mehullerin tarihi olmazd?. Ne var ki, salt kafa tutmak, salt cesaret yetseydi sol bugn ba?ar?l? durumda olurdu. Bu nedenle sol stne hamaset yapmak de?il yanl??lar?n? konu?mal?y?z elbette.

Solun ve btn sol guruplar?n en nemli yanl??? gere?in tekeline sahip olma tavr?yla tekine kar?? stencili?i, kibri, nefret sylemini bir siyaset ve slup haline getirmeleridir. Ama bugn solu ele?tirdiklerini sananlarda da ayn? tavr? grmek ?a??rt?yor insan?. Ele?tiri ad?na sylediklerinden hi ku?ku duymuyorlar.

Kimse sol ii ?iddet uygulamalar?n? inkr etmiyor ama solu ?iddetin kayna?? olarak gsterip devletin ?iddetini mazur gstermek ne gereklerle ne de hakkaniyetle ba?da??r. Daha nce de KCK operasyonlar? s?ras?nda Krt sorunu ve PKK nedeniyle ortaya ?kan, ?iddete e?it mesafede durma tavr?n? da ele?tirmi?tim. PKK = sol = ?iddet = PKK denklemi kuranlar olmu?tu. Bu indirgemeci, toptanc? yakla??ma, solu ?iddettin nedeni gsteren bu anlay??a kar?? ?km??t?m. Bu yakla??m zellikle bizdeki devletin ma?dura, mazluma kar?? ikiyzll?n gizliyor. ?yi niyetli olmak bu sonucu de?i?tiremez. Ayn? hatal? yakla??m? bir kez daha gryorum ?imdi.

Oysa, 12 Eylle gidi?te devletin solu silahlanmaya zorlayan provokasyonlar?n? somut rneklerle yazm??, o tarihte bu provokasyonlara can gvenliklerimiz tehlikede oldu?u halde nas?l kar?? durdu?umuzu ve silahlanmayarak bu oyunu bozdu?umuzu anlatm??t?m. Nitekim 12 Eyll davalar?nda i?kence alt?nda al?nan ifadelere ra?men silahl? rgt, terr rgt damgas? basamam??lard?. Bu gerekler yarg? kararlar?yla da belgeliyken ?imdi bu rgt ve rgtleri, D?SKi 77 1 May?s?n?n sulusu gsterme abas? iimde derin biimde haks?zl??a u?ram??l?k duygusu uyand?r?yor.

Bir yazar byle d?nebilir, byle yazabilir, ilgin olmak isteyebilir, ilgin olma drts ona insaf llerini unutturabilir vs. Bu o denli nemli de?ildir. Hi dikkate almayabilirsiniz ya da ele?tirir geersiniz ama bunca tan?k ifadesi, bunca yarg?ya dahi intikal etmi? belge ve hatta yarg? karar? varken bunlar? a?ka gzard? ederek salt speklasyona dayal? mesnetsiz s?radan bir iddiay? ve 77de devletin solu hedef gsteren sahte gerekesini gazetem st ste man?et yapt???nda, devleti, derin devleti aklar biimde D?SKi, TrkiyeKomnist Partisini, ?GDyi ve tm solu 77 1 May?s katliam?n?n sorumlusu olarak gsterdi?inde mesele de?i?iyor ve mesele bir iki yazar?n gr? olmaktan ?k?yor.

Byle grd?m iindir ki yazar? olmaktan hep ?nd?m Tarafta yazmay? srdrmemin kendi a?mdan do?ru olmayaca??na karar verdim. Tarafla ba??m?n byle sonlanm?? olmas?na cidden ok zgnm, ama okurlar?m?n beni anlayaca??na inan?yorum. Tarafa ba?ar?lar dilerim. Ho?a kal?n.

Bu son k?e yaz?m?, 1 May?s 77nin tarafs?z tan??? oldu?una hi ku?ku duyulmayacak olan, o tarihteki ?stanbul Belediye Ba?kan? Say?n Ahmet ?svan?n solu sulayanlara kar?? geenlerde televizyonda syledi?i bir szle noktalayaca??m.


?nsaf ile d?nn.

Nabi Ya?c? / Taraf

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri