forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

faruk-bildiriciHürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Leyla Zana’n?n Hürriyet logosunun art?k de?i?mesi gerekti?ini söylemesini yorumlad?. 

 

HÜRR?YET, HÜRR?YETÇ? B?R MANTIKLA KEND?S?NE DÜ?EN? YAPSIN

"Hürriyet kendine yak??an bir ?ekilde Hürriyetçi bir mant?kla logosunu art?k de?i?tirmeli ve ’Türkiye Türklerindir’ yerine ’Türkiye Türkiyelilerindir’ deme büyüklü?ünü göstermeli."

HÜRR?YET’TE O CÜMLEN?N YAYINLANMASI...

Zana’n?n sözleri kadar, bu talebi Hürriyet gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu ile Ankara Temsilcisi Metehan Demir’in yapt??? bir söyle?ide dile getirilmesi ve bunun gazetede aynen yay?mlanmas? da önemli bir geli?me.

SLOGAN 1949’DA ATATÜRK 1987’DE LOGOYA EKLEND?

Hürriyet logosundaki "Türkiye Türklerindir" ibaresine gelen ele?tiriler üzerine olarak konuyu ara?t?rm??; o slogan ve bayra??n gazetenin yay?n hayat?na ba?lamas?ndan 1.5 y?l kadar sonra, 8 Kas?m 1949 tarihinde konuldu?unu yazm??t?m. 

Gerekçesi de o günkü ba?yaz?da "Hürriyet’in Avrupa’da da bas?lmaya ba?lanmas? ve "yabanc? memleketlerde di?er gazetelerden tefrik edilebilmesi, oradaki Türklerin o bayra??n etraf?nda birle?meleri" olarak aç?klanm??t?. 

Atatürk’ün portresi ise 1 Ocak 1987’de logoya eklenmi?ti.

ELBETTE KARAR YÖNET?M?N ANCAK...

Elbette o slogan?n ak?betiyle ilgili karar gazete yönetiminin. Ancak o slogan?n oraya konulmas?yla ilgili olarak 1949’da aç?klanan gerekçelerin ortadan kalkt??? da çok aç?k.

Kald? ki, "Ne mutlu Türküm diyene" ?iar?n?n her yanda hayk?r?ld??? bir Türkiye’yi geride b?rakt?k art?k. Bu ülkenin vatanda?lar? olarak kimimiz Türk olmaktan, kimileri de Kürt, Arap, Laz, Rum, Ermeni, Musevi, Gürcü olmaktan mutluluk duyuyor; hakl? olarak da bunu dile getiriyor. 

O insanlar?n "mutlulu?u"na ortak olman?n yolu da eski ayr?mc? sloganlar? sürdürmek de?il, ortak paydalar? hat?rlatmaktan geçer, o da Türkiye vatanda?l???d?r. Logoda bu ülkenin bayra??n?n bulunmas?na itiraz edilmemesi de ortak payda konusundaki görü? birli?inin kan?t? olsa gerek.

Kürtçenin, seçmeli de olsa Milli E?itim Bakanl???’n?n dersleri aras?na girdi?i bir Türkiye’de oldu?umuzu unutmayal?m.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri