forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

soruisareti_adamm Fehmi Koru: Medya için ‘güç’ yay?nlar?n?n sonuç vermesi demek... Türkiye’de kolu kanad? k?r?k medya bir çok alanda güç denemesi yap?p duruyor.

Fehmi Koru'nun Medya ve Güç ili?kisini irdeledi?i yaz?s?... 

Zehirleniyorsunuz ey halk?m

?stanbul Emniyeti’nde önemli bir makama vaktiyle i?kenceyle suçlan?p cezaland?r?lm?? bir polis ?efi atanm??... ??kenceye maruz kald??? bilinen ma?durlardan baz?s?n?n “Bana da yapm??t?” tan?kl???nda bulunduklar? biri... Bir gazete günlerdir man?etinden dü?ürmüyor konuyu; atayanlar ise hiç ald?rm?yor...

“Ne diyorsunuz?” sorusuna ?çi?leri Bakan?’n?n ?u cevab? verdi?i duyuldu: “Haberleri okumad?m...”

Bu kadar.

Geli?meyi belli bir mesafeden izlerken, Ak Parti kadrosuyla belli bir çevre aras?nda dört dönen kara kedinin ne idü?ünü anlad???m? fark ettim. Bu yaz?, medyan?n Ak Parti’ye bak???, Ak Parti’nin (bunu siz “Ba?bakan Tayyip Erdo?an’?n” diye de anlayabilirsiniz) medyaya bak??? ve bu iki bak???n siyasi hayat?m?z? etkilemesi üzerinedir.

Medya asl?nda yeniden ‘güç’ kazanma mücadelesi veriyor. Yaln?z bizde de?il ba?ka ülkelerde de baya?? ciddi bir zemin kayb?na u?rad? mesle?imiz; bunu telâfi mekanizmalar? geli?tiremedi?i gibi yeniden güç kazanmada da sorunlar ya??yor. Medya için ‘güç’ yay?nlar?n?n sonuç vermesi demek... Türkiye’de kolu kanad? k?r?k medya bir çok alanda güç denemesi yap?p duruyor.

Alt?n Portakal film festivalinin jürisinde kimlerin yer alaca??ndan bir yüksek yarg? organ?nda ba?kan?n i? takibine kap?lar? aç?k tutmas?na kadar bir dizi haber hep istifa sa?lama amac?na yarayacak biçimde i?leniyor. Sadece siyaset, sanat ve yarg? alanlar? de?il d?? politika konular? da, haber vermekle yetinmeyen, mutlaka sonuç getirecek bir anlay?? içerisinde ele al?n?yor.

??kenceci polis olay?nda sonuç haber konusu ki?inin görevden uzakla?t?r?lmas?yla al?nabilir. Israrl? yay?nlar i?te bunu zorlamak için...

Ak Parti’nin haberi görmezden gelmesi ise ülkeyi on y?ld?r yöneten siyasi kadronun medyaya bak???yla ili?kili bir tutum. Ak Parti kadrosu iktidar? kendi güç alan? olarak gören bir siyasi anlay??a sahip; hiçbir biçimde medyay? politikalar?n? etkileyecek bir ‘güç’ olarak tan?mak niyetinde de?iller. Geçmi?te bizzat ya?ad?klar? veya yak?n tan??? olduklar? olumsuz olaylardan hareketle olu?an bir kanaat bütün davran?? kodlar?n? etkiliyor.

Ele?tiriler hakl? bile olsa, yanl?? yapt?klar?n? anlasalar da haklar?nda olumlu kanaat ta??mad?klar? medyadan yükselen ele?tirilere kulaklar?n? t?k?yor, tav?rlar? aleyhlerine çal??sa da yay?nlar? görmezden geliyorlar...

“Okumad?m” demek bir taktik olabilir elbette, ancak bildi?im baz? önemli ki?iler, vaktiyle haks?zl???na u?rad?klar? veya halen ölçüsüz yay?nlar yapt???na inand?klar? gazeteleri veya yazarlar? okumuyor, onlara resmen ‘yokmu?’ muamelesini uygun görüyorlar.

Son zamanlarda baz? gazete ve yazarlar?n “Muhafazakâr medya neden yazm?yor?” bask?s?na ba?vurmas?n?n sebebi, bir tür acziyet itiraf? say?labilir.

Kar??l?kl? z?tla?ma ülkemiz siyasi hayat?n? hiç ku?kusuz olumsuz etkiliyor. Yanl?? uygulamalar kar??l?kl? inatla?malar yüzünden süregiderken, görmezden gelinen gazeteler ve yazarlar?n etki alan?na giren ki?i ve kesimler de maruz kald?klar? y?prat?c? haber ve yorum bombard?man? alt?nda çaresizlik hissine kap?l?yorlar. Haber veya yaz?lardan okura ula?an bu kopkoyu his yeniden gazete veya yazara dönüyor. Zehirleme etkisi büyüyerek...

Bugünleri ileride yazacaklar bu tespitimi de göz önünde bulundursunlar istedim.

Fehmi Koru / Star Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri