forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

allpergormussALPER GRM?: Sal? gn bu sayfada, Hrriyete tart??mas?z en ok aldat?lan gazete unvan?n? getiren dezenformasyonlardan ikisini ele alm??t?m: Ulucanlar ve Hayata Dn? operasyonlar?nda bu gazetenin man?etine t?rmanan iki haber...

O yaz?da sz etti?im gibi bugn de Trkiyedeki byk siyasi cinayetler dizisinin son ikisinde (Ahmet Taner K??lal? ve Necip Hablemito?lu), kayna?? istihbarat kaynaklar? olan iki Hrriyet man?etiyle kamuoyu kanaatinin nas?l de?i?tirilmeye al???ld???n? anlataca??m.

Fakat ondan nce, sal? gnk yaz?mdan kk bir al?nt?yla neden byle bir i?e giri?ti?imi hat?rlatmal?y?m. ?yle yazm??t?m:

?imdi bu liste ok daha anlaml? grnyor. Bana yle geliyor ki, Hrriyetiler bu kaynaklar? alt alta s?ralasalar, sonra da olu?an listenin kar??s?na geip baksalar, ortaya organize bir i? ?kacakt?r. Hrriyetilerin byle bir aba iine girerlerse tabii- ortaya ?kacak listeyle bugn Ergenekon davas?ndan ?ina oldu?umuz zevat?n bir blmyle kar??la?maya da haz?rl?kl? olmalar? gerekiyor...

Art?k, istihbarat kaynaklar?n?n K??lal? ve Hablemito?lu cinayetlerinde Hrriyet man?etleri zerinden nas?l bir performans sergiledi?ine bakabiliriz... Yazacaklar?m baz? okurlara a?ina gelecektir, nk bir y?l kadar nce her iki hikyeyi ba?ka bir vesileyle yine anlatm??t?m. Fakat iki nedenle tekrar?n?n faydal? olaca??n? d?ndm: Birincisi: Daha nce de sylemi?tim, ben tekrar?n nemine inanan bir gazeteciyim, ?u nisyan ve umursamazl?k a??nda baz? nemli hadiselerin bir daha, bir daha yaz?lmas?n?n hibir sak?ncas? yok. ?kincisi: O zamanlar gazetemizin sat??? 10-15 bin aras?nda gidip geliyordu. Demek ki 20-30 binlik yeni bir okur kitlemiz var art?k ve yazacaklar?m? onlar ilk kez okuyacaklar.

K??lal? cinayetinde gerekte kim yemlendi?


Cumhuriyet
gazetesi yazar? Ahmet Taner K??lal?, 21 Ekim 1999 sabah? evden ?k?p otomobiline yneldi. Arabaya binerken, n kaputun stnde ii dolu bir naylon torba grd. K??lal?, o paketi ya da naylon torbay? eline ald??? anda, iinde bulunan bomba patlad?.

?lk andaki ?okun atlat?lmas?n?n ard?ndan herkes birbirine ayn? soruyu sormaya ba?lad?: U?ur Mumcu ve Bahriye ok cinayetlerindeki usta i?i bombac?l?k neden bu rnekte grlmyordu.

Bu k?yaslama, akla hemen ?unu getiriyordu: Yoksa bombay? oraya yerle?tirenlerin niyeti K??lal?y? ldrmek de?il miydi? Amalanan, sadece ?slamc? terristler bir Atatrk profesr daha katletmek istedi propagandas? m? yapmakt?? (Bu olaydan nce, bir ba?ka Atatrk profesrn imza gn dzenledi?i bir odada bomba bulunmu?, patlamadan nce etkisiz hale getirilmi?ti.)

Bu ku?kuyu kaleme dken iki gazeteciden biri, K??lal?n?n kuzeni H?ncal Ulutu. Ulu, 26 Ekim 1999da ?yle yazd?:

Bu kk bombay? suikast?lar, K??lal? mutlak grsn diye getirip ?ofr mahallinin nne, n kaputun zerine koydu. yle ki, Ahmet acele ile arabaya girerken paketi grmese, oturdu?unda grecek ve byk olas?l?kla polise haber verecekti. Ama Ahmeti ortadan kald?rmak olsa, bomba kr parma??m gzne buraya m? konurdu, yoksa araban?n alt?na, ya da en az?ndan arka kaputun zerine mi? Bir bomba ancak bu kadar patlamas?n diye konabilir...

Bu yaz? zerine, Aktel dergisi iin kendisiyle konu?tu?um Ulua Ama K??lal? ld sonuta, demek ki lm ihtimali de vard? diye hat?rlatt???mda ?yle demi?ti bana:

Kar?s? ve ocu?u da o gn arabaya binmeseydi, Ahmetin lmesi ihtimali yok gibi bir ?eydi. Ahmet orada o po?eti grp de eline alacak bir adam de?ildi, ama btn d?ncesini bir ayl?k ocu?u iin arabay? bir an nce ?s?tmak zerine yo?unla?t?rd??? iin, o tela?la po?eti ald? ve bomba patlad?.

H?ncal Ulutan sonra Yeni ?afaktan Fehmi Koru da benzer sorular sorup benzer sonulara vard?.

Eylemi planlayanlar?n Ahmet Taner K??lal?y? ldrme kast? ta??mad??? bir kez kabul edildi?inde, bir sorunun sorulmas? da ka?n?lmaz hale geliyordu: Hangi bombac?, eylemi planlarken eylem sonunda K??lal?n?n canl? kalmas? kayg?s?n? ta??r? Bu sorunun mant?k cevab? ?uydu ku?kusuz: K??lal?y? d?man de?il, dost grenler. Tart??man?n srmesi, iki gazetecinin dile getirdi?i ku?kular?n kamuoyuna sirayet etmesi sonucunu do?urabilirdi. Hrriyetin man?eti i?te tam o gnlere, suikast?n drdnc gnne denk geldi. ?yleydi man?et:

LM, NC PAKETLE GELD?... Suikast?n?n, K??lal?n?n otomobiline daha nce de iki kez bo? kola ve bira kutusu koydu?u anla??ld?. ?stihbarat?lar?n yemleme diye adland?rd??? yntemle, K??lal?, bir yandan tepkisi llrken bir yandan da bombal? kutuya al??t?r?ld?. K??lal?, otosundaki bombal? bira kutusunu da gayri ihtiyari ?ekilde ald?.

Haberin ana fikri belliydi. Haberi dz okuyanlar ?yle d?nm?t belli ki: Demek ldrme kast? yoktu yakla??m? do?ru de?il. Baksan?za, bombac?lar i?i garantiye alm??!

Peki, istihbarat?lar nereden edinmi? olabilirdi bu bilgiyi? Mesela K??lal?, lmnden nce bu ynde bir ba?vuruda m? bulunmu?tu? ?yi de, byle bir ba?vuru, ncelikle polise yap?lmaz m?yd?? Durum byleyse, poliste neden yoktu byle bir bilgi? K??lal? byle bir ba?vuruda bulunmam??sa, istihbarat?lar bilgiyi nereden alm??t??

Zaten sonraki gnlerde ne polis teyit etti yemlemeyi, ne de K??lal?n?n ailesi... Oysa K??lal?n?n, daha nceki paketleri e?ine duyurmam?? olmas? d?nlemezdi; nk, resm makamlara ba?vurarak hakiki bomba ihtimalini ?renmi? olmas? gereken K??lal?n?n, bomban?n hakikisini e?inin de arabadan alabilece?ini hesaba katmamas? hi akla yak?n grnmyordu. Hem sonra, yemlemeyi deneyimleriyle ?renmi? K??lal?, nc paketi neden alm??t??

Her ?ey a?kt?: Hibir gazetecinin itibar etmeyece?i kadar mesnetsiz bir istihbaratla kar?? kar??yayd?k. Ama haber, hem de man?etten yay?mlanm??, grevini ifa etmi?ti; kamuoyunun, eylemin ldrme kast?yla haz?rlanmad???na inanmas?n?n nne geilmek istenmi? ve bu byk bir gazetenin yemlenmesiyle byk lde ba?ar?lm??t?.

Ahmet Taner K??lal?n?n a?abeyi Mehmet Ali K??lal?n?n suikasta ili?kin olarak syledi?i iki cmle bu ereveden bak?nca ok daha anlaml? grnyor: San?yorum, karde?im ?ehit oldu, ve E?er cni farkl? bir kesimden ?karsa ok can?m s?k?l?r...

Art?k siz nas?l yorumlarsan?z...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri