forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper gormus280 Alper Görmü? Taraf gazetesindeki kö?esindeki son birkaç yaz?s?nda  Türkiye'yi geçmi?te sarsan cinayetleri mercek alt?na al?p Hürriyet'in bu cinayetlerde ald??? tavra dikkat çekmi?... 

Sal? günkü yaz?s?nda Hablemito?lu suikastini de?erlendiren Görmü?, bugünkü (21 Aral?k 2012) yaz?s?nda da Ahmet Taner K??lal? cinayetine mercek tutmu?... 

 Görmü?'ün 'K??lal? cinayetinde Hürriyet' ba?l?kl? yaz?s?n?n giri? bölümü ?öyle... 

Hablemito?luK??lal? ve Mumcu cinayetlerinin “made by irtica” de?il de “made by devlet”olabilece?ine dair güçlü i?aretlerin ortaya ç?kt??? üç kritik anda, kamuoyunun dikkatinin yeniden“ola?an ?üpheli”ye, “irtica”ya dönmesi için Hürriyet’te sergilenen gayretten söz ediyorduk...

Sal? günü, Hablemito?lu cinayetindeHürriyet’in tavr?n? ele alm??t?k.

Hat?rlayacaks?n?z, cinayetin ertesi günü (19 Aral?k 2002)Hürriyetman?etiyle (“DerinCinayet”):Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök de yaz?s?yla (“Ruger o hedefi ?skalad?”)“irtica masal?n? bu defa yutmayaca??z”mesaj? vermi?lerdi.

Fakat bundan sadece be? gün sonra, tam da Kubilay’?n Menemen’de katledilmesinin y?ldönümünde (23 Aral?k 2002),Hürriyet bu iki olay? birle?tirerek Hablemito?lu cinayetinin de t?pk? Kubilay cinayeti gibi irtica i?i oldu?unu söyleyen bir haberle ç?kagelmi?ti. Ayn? gün gazetenin man?eti de bu amaç do?rultusunda tasarlanm??t?.

Be? gün önce öyle, be? gün sonra böyle; ayn? yay?n yönetmeninin yönetiminde...

Hürriyet, benzer bir performans? Ahmet Taner K??lal? cinayetinin ard?ndan da sergilemi?ti...

http://www.taraf.com.tr/alper-gormus/makale-kislali-cinayetinde-hurriyet.htm

GÖRMÜ?'ÜN KONUYLA ?LG?L? D??ER YAZILARI... 

Dosyalar yeniden aç?l?rken Hürriyet’e dost uyar?s? (1)

Hablemito?lu cinayetinde Hürriyet

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri