forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Zaman Gazetesi'nin televizyonu Irmak TV yay?na ba?l?yor

Aktif .

ekrem dumanli 300Zaman Gazetesi bünyesinde Irman TV ad?yla yeni bir televizyon kanal? yay?na ba?l?yor... Ekrem Dumanl?, Irmak TV'nin nas?l bir yay?n politikas? izleyece?ini kö?esinde anlatm??...

??te Dumanl?'n?n kö?esinden yeni TV kanal?...

Per?embe ak?am? yeni bir televizyon kanal? yay?n hayat?na ba?l?yor: Irmak TV.  Müsaadenize s???narak bu güzide kanal?n kurulu? a?amas?nda gece gündüz çal??an arkada?lar?n gayretini ve maksad?n? sizlere arz etmek isterim. Onlar aylarca yap?lan çal??may? kalk?p anlatmazlar zira. ?hlasa gölge dü?er diye gönülleri titrer. Övünmeyi bilmedikleri gibi alk??lanmay? da beklemezler. Bu nedenle onlar?n iznine ba?vurmaks?z?n size Irmak TV'den bahsedece?im. (...) 

Uydu arac?l???yla, D-Smart'ta, Digiturk'te, Tivibu'da rahatl?kla seyredece?iniz Irmak TV, dü?ünce dünyam?za ve manevî hayat?m?za çok ?ey katacak. En az?ndan yarat?l?? gayemizi dü?ünmeye sevk edecek, tefekküre ça??racak, hayat?m?z?n günlük ak??? içinde sâlih bir daire olu?turacak.

Yaz?n?n Tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri