forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Fehmi Koru'dan Mehmet Y. Y?lmaz'a cevap: Ac?nacak haldeler

Aktif .

fehmi-koruMehmet Y. Y?lmaz'?n hakk?nda yazd?klar?na Fehmi Koru cevap verdi. Koru, Taha K?vanç kö?esinde Mehmet Y?lmaz'?n okunmad??? için kendisine laf att???n? belirtmi?.. 

??te Koru'nun yaz?s?nda bir bölüm... 

(...)

Y?llard?r kamuoyu yoklamas? yapan kurulu?lar?n medyay? odak alan anketlerini yak?ndan izliyorum. Çok ?a??raca??n?z? sand???m bir sonucu akl?n?zda kalmas? için kayda geçireyim: Afralar? tafralar?ndan geçilmeyen, i?gal ettikleri kö?elerden nizamat vermeye kalk??an tipler var ya, onlar?n baz?s? ilk 10’da, hatta ilk 25’te yer alm?yor...

Adam vaktiyle ‘amiral gemisi’ olmakla övünen ?imdilerin filikas?nda en k?ymetli kö?eyi tutmu?; ‘en çok okunan yazarlar’ aras?nda ara da ad?n? bulas?n...

Kendi gazetesinin sahibi görsün diye yap?lm?? özel bir anket vaktiyle elime geçmi?ti; orada bile göz doldurur bir s?rada yer alm?yordu sözünü etti?im yazar...

Onu burada anmam?n sebebi, önceki gün beni sütununa konuk etmesi; bunca yaz?ma ra?men kendisinin kö?e sahibi oldu?u gazetede ‘bir post’ kapamam???m... Aynen böyle yazm??...

?imdilerde yaz? tarz?n? taklit etmeye çal??t??? gazetesinin bir ba?ka yazar? da benim gözümün kendilerinin yerinde oldu?unu yazar durur; ‘gerçekten yazd?klar?na kendileri inan?yorlar m??’ diye hep merak ederim...

Gazetelerinin ‘amiral gemis s?fat?n? hiç tereddütsüz hak etti?i dönemde o çok önemsedikleri kö?e bana kaç kez teklif edilmi?ti. Birinde, teklif eden, herkesin içinde “Taha K?vanç’? istiyorum” demi?ti de, Cüneyt Arcayürek, bunu, “Onbin metre yükseklikte transfer teklifi” ba?l???yla o s?rada yazd??? gazetesi Bugün’de okurlar?na duyurmu?tu...

Ac?nacak haldeler: Hasan Cemal’in ba?bakan k?zd?ran “Gazeteciler gazetecilik, siyasiler de siyaset yaps?n” cümlesini Star’da aynen yazd?m, kimse dokunmad?; arkada??n yaz?s? ayn? gün sansürlendi, g?k? ç?kmad?.

Belki sayemde okunur diye ad?m? yaz?s?nda anm??; çabas?n? anl?yorum, ama nafile. Baz?lar? okunmamaya mahkumdur...

Yanmam yanmam da küfretmeyi bilmedi?ime yanar?m.

(...) 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri