Yazdır

TRT nihayet ?ngilizce Haber kanal? kuruyor...

Aktif .

ET?KETLER:TRT News

trtGezi eylemleri s?ras?nda Türkiye'nin ?ngilizce bir kanal?n?n olmamas? s?k?nt?ya neden olmu?tu. TRT yönetimi bu aç??? gidermek için harekete geçti.

Vatan Gazetesi yazar? Murat Çelik'in yazd???na göre, TRT ?ngilizce yay?n yapacak yeni bir haber kanal? için çal??malara ba?lad?. Kanal?n ismi ise TRT News olarak belirlendi ve bir y?ldan daha k?sa bir süre içinde yay?na ba?layacak. 

Murat Çelik Vatan Gazetesi'ndeki kö?esinde ?unlar? yazd?.  

"Ald???m bilgiye göre; yabanc? medyan?n yanl? ve maksatl? habercilik yapt???ndan yak?nan Ba?bakan Erdo?an, “Özellikle böyle kritik dönemlerde, dünyay? sa?l?kl? ve do?ru bilgilendirmemiz gerekiyor. TRT ?ngilizce haber kanal? gibi yay?n organlar?m?z?n olmas? i?te bu yüzden çok önemli” diyerek, kanal?n yay?na girmesinin neden bu kadar gecikti?ini sormu?.

Ba?bakan’?n ilgili bakan yani Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç’a sordu?u bu soru, Ar?nç vas?tas?yla TRT Genel Müdürü’ne yans?y?nca, konu kurum içinde orta ?iddette bir sars?nt?ya yol açm??.

Sars?nt?n?n ard?ndan da, TRT News projesi yeniden h?zland?r?lm??.

?u anda, teknik altyap? çal??malar?n?n yan? s?ra, kurulacak olan kanalda görev yapacak ‘?ngilizce haber dili’ne hâkim personel aray??? da devam ediyormu?.

Görünen o ki, TRT’nin ?ngilizce haber kanal?, Bülent Ar?nç’?n seslendirdi?i tahmin olan bir y?ldan daha k?sa bir süre içinde yay?n hayat?na ba?layacak."

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

?LG?L? YAZI... 

Ertu?rul Acar: Türkiye'in neden hala bir ?ngilizce haber kanal? yok. 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri