forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

fehmi-koru

Fehmi Koru, son dönemde baz? gazetelerin kö?e yazarlar?yla yollar?n? ay?rmas?n? de?erlendirmi?. 

Koru, yaz?s?nda gazetecilerin ve kö?e yazarlar?n?n i?lerinden olmas?n? do?ru bulmad???n? belirtmi?. Koru, hiçbiryerde yazacak imkan? bulamayanlara ise internet medyas?n? adres göstermi?. 

Koru'nun Star Gazetesi'nde yay?nlanan yaz?s?... 

 

(...)

Türkiye ‘bas?n özgürlü?ü’ konusunda sab?kal? bir ülke... ?ki tarafl? bir sab?ka bu: Hem yerli-yabanc? ç?kar çevrelerine merbut, o özgürlü?ü kullanmaya hakk? olmayan pek çok ‘gazeteci’ k?l?kl? ç?karc? ve nüfuz ajan? gelip geçti bu meslekten; hem de gazetecilerin fikir ve yorumlar?ndan ürkerek onlar? yola getirmeyi, yola getiremediklerini meslek d???na itmeyi, hatta hayatlar?na kast etmeyi dü?ünebilmi? özgürlük dü?manlar? hep oldu...

Her anlamda kalemler k?r?ld?...

Tercihim ne olabilir? Yeter ki ç?karc? veya nüfuz ajan? tipler ortada ‘gazeteci’ k?l???nda dola?mas?n, özgürlüklerim s?n?rlansa da olabilir mi? Yoksa, tek özgürlüklerime dokunulmas?n, vars?n ç?karc?lar ve nüfuz ajanlar? oluversin mi?

Özgürlü?ün bulunmad??? ya da yar?m oldu?u yerde o tipler kendilerine daha fazla yer bulabilirler; fikir ve ifade özgürlü?ünün s?n?rs?z kullan?labildi?i yerlerde, gerçek gazeteciler sahteleriyle daha rahat mücadele edebilir.

(...)

Medyan?n mülkiyet de?i?imi geçirdi?i bir dönemden geçiyoruz; gazeteler ve televizyonlar?n yeni sahipleri çe?itli mülâhazalarla kadro yenilenmesine gidebilirler. Gazete ve televizyon sahip de?i?tirdi?i için çal??anlar oray? terk edebilir. Durduk yere de ili?kiler kesilebilir, uzun y?llar?n beraberlikleri sonland?r?labilir.

Ancak bunlar?n herbirinin kabul edilebilir nezaket çerçevesinde gerçekle?mesi beklenir.

(...)

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri