forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul-ozkok28 ?ubat davas?n?n medyay? da içine alaca?? söylentileri Ertu?rul Özkök'ü baya?? etkilemi?e benziyor. Özkök, tutuklanma korsunusundan yurtd???na kaçmay? denemi? ama yapamam??. 

Sonunda kendini rahatlatmak için 'Hapse girmeden önce görülecek 10 yer yaz?s? yazmaya karar vermi?... 

??te Özkök'ün kaleminden hapse girmeden önce görülmesi gereken 10 yer.. 

-  BUTAN’A G?TMEK, D?ZLER?M?N ÜZER?NDE SÜRÜNMEK Son 10 y?l?m Yemen’e gitmek tutkusuyla geçti.
Allah’a ?ükür gittim.
Önümde El Kaide, üstümde Amerika’n?n insans?z uçaklar?, ölümlerden ölüm be?enmedim.
?yi ki gitmi?im.
?u günlerde hiç gidilecek gibi de?il.
Gittim ve Pink Floyd’un “Dark side of the moon”unu dinledim.
?imdi s?ra Butan’da...
Himalayalar’?n dibindeki bu küçücük ülkede bir da? manast?r?na s???n?p, bir hafta meditasyon yapmak istiyorum. Burada diz çökemiyorum, bari orada dizlerimin üzerinde sürünerek bir mabede ula?man?n ac?s?n? ve hazz?n? ayn? anda hissedeyim istiyorum.
Ülkemde gayrisafi milli has?la, zulüm ve eziyet üzerinden hesaplan?rken, orada neden “gayrisafi mutluluk has?las?” konu?uluyor, anlamak istiyorum.

-  HALLAC-I MANSUR’A G?TMEK Son y?llarda Hallac’la çok içli-d??l?y?m. “Enel Hak” kavram?, bütün benli?imi her gün biraz daha sar?yor.
Hallac’?n do?du?u Beyza’ya gitmek istiyorum.
Tek ki?ilik tarikat?m?n ?ahsi hac farizas?n? orada yerine getirmek, orada, bütün dinlerden azade bir heyecanla, “Enel Hak”, “Allah benim” diye hayk?rmak istiyorum. 

-  HERMAFROD?T K?TABIMI B?T?RMEK Son dönem en büyük tak?nt?m, Roma’daki Borghese Müzesi. 
Orada gördü?üm “Hermafrodit” heykeli beni allak bullak etti. 
O an “Hermafrodit” isimli bir kitap fikri kafama yerle?ti.
Roma’ya gidip o heykelin kar??s?nda kitab?m?n ilk bölümünü tamamlamak istiyorum. 
Eksik kalan?n? da, e?er varsa, üç-be? anlayan?n tamamlamas?n? istiyorum.

-  D?REN TAV?AN KARDE? HAREKET?N? BA?LATMAK Allah kahretsin, diyorum ya korka??m.
Y?llard?r “tav?an karde? olmaktan” söz ediyorum, bir türlü olam?yorum.
Hapse girmeden önce bir gün mutlaka tav?an karde? k?yafetiyle “kamusal alana” ç?kmaya cüret etmek istiyorum.
“Diren tav?an karde?” hashtag’?n orada ba?lat?p, “kamusal alanda tav?an karde?lik hakk?n?” dün aç?klanan demokratikle?me paketinin içine sokturarak, tarihe geçmek istiyorum.

-  TEKNEYLE OKYANUSU GEÇMEK Evet bunu çok istiyorum.
Yelkenli bir tekneyle okyanusu geçmek.
S?rf, Karayip Korsanlar?’n?n harika adam? Kaptan Jack Sparrow gibi “?imdi ufuklar benim” diye ba??rabilmek için, delicesine istiyorum.
Giyotinin dibine dü?en insan kelleleri kar??s?nda 7 tül dans? yaparak orgazmik zevk alan trikotözlere en kötü haberim bu.
Benim kellem dü?se de, geminin dümenindeki Jack Sparrow’un dimdik ba??ndaki kavak yelleri hep esmeye devam edecek.

-  BED?ÜZZAMAN’IN K?TAPLARINI B?T?RMEK Son iki y?ld?r okumaya ba?lad???m Said-i Nursi’nin kitaplar?n? okumay? tamamlamak istiyorum.
Onun özellikle adalet üzerine yazd?klar?n? hatim indirir gibi içimi indirmek.
Neden mi...
Laz?m olur diye....
Hay?r hay?r bana de?il, sivil ihtilalin trikotözlerine... Bir gün onlara laz?m olur diye istiyorum.

-  ‘VENED?K’TE ÖLÜM’Ü 10 KERE SEYRETMEK Visconti’nin Thomas Mann’?n “Venedik’te Ölüm” roman?ndan çekti?i filmi en az 10 kere daha seyretmek istiyorum.
Bugüne kadar en az 40 kere seyrettim. Yetmedi. 
En az bir 10 kere daha laz?m.
S?rf, insan bedenine ve insan akl?n?n yaratt??? esteti?e olan tutkum en kötü anlar?mda bile kaybolmas?n diye.

-  ERDO?AN’LA 10 DAK?KA KONU?MAK Ba?bakan Erdo?an’la 10 dakika konu?up, ondan bir ?iir okuyup hapse girmenin insanda yaratt??? duyguyu birinci a??zdan dinleyebilmek istiyorum. 
Bir de “üç buçuk ayl?k bir hapsin ma?duriyet duygusunu 15 y?l ya?ama sanat?n?” ö?renmek istiyorum.
Niye mi?
Ben ta??mayay?m diye...

-  BAZI GENEL YAYIN YÖNETMENLER?YLE SOHBET Arkamda birikmi? epey tecrübe var.
Bugün genel yay?n yönetmenli?i yapan baz? arkada?larla samimi bir sohbet yap?p, onlara ilerisi için “coach”luk yapmak istiyorum.
S?rf onlara, bugün baz? insanlar hakk?nda att?klar? man?etler, 10 y?l sonra önlerine konuldu?unda, nas?l dayanabileceklerini anlatmak, tecrübelerimi payla?mak için.

-  BERN?N? HEYKELLER?N? SEYRETMEK Nerede varsa, oraya gidip, Bernini heykellerini seyretmek istiyorum.
S?rf Allah’?n yaratt??? erkek ve kad?n bedeninin bende yaratt??? muazzam tutkuyu, beni hayata ba?layan bu esteti?i unutmayay?m, beni dipdiri tutan bu “passion”u, bu ate?i hiç söndürmeyeyim diye.
A?kla ve tutkuyla arzulayan bir erke?in parmaklar?n?n, bir kad?n?n mermer bedeni ve ruhu üzerinde bile izlerini b?rakabilece?ini bir kere daha hissetmek için...

-  B?R ???E DAHA R.C. ?ARABI ?ÇMEK Hayat?m boyunca bir ?i?e R.C.’m oldu.
Bir arkada??m?n çok kötü gününde açm??t?m.
Sonra harika bir günde bir ?i?e L.T. açm??t?m.
Bir R.C. daha istiyorum.
Bir de harikulade L.T. açmak hazz?n? ya?amak istiyorum...
Bu sonuncusu 11’inci, yani bonus olarak eklendi. 
?u günlerde çevreye fazla zarar vermemek, daha fazla g?c?kl?k yaratmamak için vazgeçebilirim.
Ha bir de rahmetli Kuddusi Okk?r ve Yarbay Ali Tatar’?n mezarlar?n?n önünden ?sl?k çalarak geçmek.
Kavak yelleri esen ?u ba??m? kendime getirecek, ?u havada yürüyen ayaklar?m? yere bast?racak en kat? gerçek o oldu?u için...
Etti mi size 12...
U?ursuz 13’ten de, ?imdiye kadar beni mafyas?ndan solcusuyla, dincisiyle, PKK’l?s?yla bütün teröristlerden koruyan Allah korur...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri