forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Bu fikirler nas?l oldu da y?llarca 'Merkez Medya'da yer buldu?

Aktif .

yildiray-ogurY?ld?ray O?ur, Türkiye Gazetesi'ndeki kö?e yaz?s?nda y?llarca Vatan Gazetesi'nde yazd?ktan sonra Ayd?nl?k Gazetesi'ne geçen Mustafa Mutlu'dan hareketle bir 'Merkez Medya' de?erlendirmesi yapm??. 

O?ur, Mustafa Mutlu'nun bir röportajda söyledi?i “Kürtler haber izlemek için ald?klar? çanak antenlerle porno kanallar? izledi, ensest patlad?” ?eklindeki sözüne at?fta bulunarak; "Peki bu yazl?klar?n?n bahçesinde çekirdek ç?tlatan iki emekli aras?nda konu?ulurken bile ay?p olmas?n diye sa?a sola bak?larak edilecek fikirler bir ülkenin merkez medyas?nda y?llarca bir kö?ede sorunsuz nas?l var olabildi?" diye yazd?. 

Y?ld?ray O?ur'un 'Merkez medya ‘merkez’e!' ba?l?kl? yaz?s?ndan bir bölüm ?öyle... 

(...) 

Y?llarca büyük holdinglerin medyalar?nda çal???p ilk gördü?ü halk ayaklanmas?na devrim demek isteyen, y?llarca çal??t??? büyük bir finans devi olan holdingin kanal?n?n bir ayaklanmada hurdaya çevrilmi? canl? yay?n arabas?n?n önünde hat?ra foto?raf? çektiren gazeteciler art?k devrimci hayallerinin pe?inden mallar?na el koymay? dü?ündü?ü burjuvazinin yüklü maa?lar? olmadan gidecek. ??e hizmetçi paras? kadar olan topuklularla de?il, metrobüsle gitmeyi göze alanlar için medya sonuna kadar özgür.

O sms'teki gibi “sert”i “shir” yapan telefonun auto-correction özelli?i gibi politik do?rucu bir oto-sansür özelli?i aç?k art?k. Medyay? esas dizayn eden iktidar?n eli de?il, piyasay? düzenleyen Adam Smith’in “gizli el”i. Merkez medya kendini toplumun merkezine do?ru kayd?r?yor. O yüzden Hürriyet’in kar??s?nda bir Sözcü var art?k. Sanc?l? oluyor, ho? olmayan i?ler oluyor ama Türkiye’de medya normalle?iyor, herkes evine dönüyor. Gazetecili?ini ispat için Kandil’e gitmenin bile modas? çoktan geçti. Yak?nda Kandil’de yemek program? bile çekilecek. Ç?ta ?imdiden yükseldi. ?yi gazetecilik yapan kazans?n…

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri