forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

AYDIN DO?AN: B?ZDE KEND? KEND?N? TASF?YE EDECEK ?NSANLAR OLAB?L?R

Aktif .

aydin_dogan_kucuk'Medyada tasfiye edilecek gazeteciler' tart??mas?na Ayd?n Do?an da kat?ld?. Do?an, Sabah'ta Yavuz Donat'a yapt??? a?klamada ?unlar? sylemi?:

"Bizde, kendi kendini tasfiye edecek insanlar olabilir.Ama tasfiye plan? ne demek?.."

YAVUZ DONAT'IN YAZISI

"Bir bilen..." Ayd?n Do?an

Geri eskiden de "byle ?eyler" konu?ulurdu ama...
"Bu kadar yo?un" de?il.
"Bir yerde" bir ?ey yaz?lsa bile "kimse pek stnde durmazd?." "Konu" uzun sre gndemde kalmazd?.
"Medyada tasfiye planlar?ndan" bahsediyoruz.

***

Neredeyse "herkesin elinde bir liste." Kimi "e?kal" tarif ediyor. Kimi "isim" veriyor. Kimi "tasfiyenin takvimini" bile biliyor.

***

Olay medyay? ilgilendirdi?ine, gazetelerde ve internet sitelerinde uzun uzun i?lendi?ine gre bu meseleyi "bir bilen" ile konu?mak gerek.
"Bir bilen" kim olmal?.
1. Medya dnyas?ndan olmal?.
2. Duayen olmal?.
3. Tasfiye gibi bir konuda etki ve yetki sahibi olmal?.
Bu "tarife" Ayd?n Do?an m? uyuyor?
yleyse oturup, onunla konu?mal?.
- Ayd?n Bey toplam tiraj ne kadar?
Ayd?n Do?an "gazetelerin tirajlar?n? ezbere biliyor." "Kafas?nda toplamaya al???rken", soruyu yeniden sorduk:
- Ayd?n Bey, Trkiye'deki toplam tiraj de?il, sizin grubun tiraj??
- Onu mu sordun?.. 7 gazete... Gnlk net sat??... Toplam tiraj... 1 milyon 750 bin.
- 7 gazete dediniz... Dergi say?s? ka?
- 30'a yak?n.

***

21 Haziran'dan bu yana Bodrum'da. Temmuz'da "2 gnl?ne" ayr?lm??, yine dnm?. "?yi bir okuyucu."
"Herkesi" okuyor. Merak etti?i "bir ?ey", lke gndemindeki bir "konu" hakk?nda sadece "evresini" dinlemekle yetinmiyor. "Ara?t?rma" yapt?r?yor. Bir de "soka??n sesine" dikkat ediyor.
Gm?hane-Kelkit'ten gelen birini "uzun uzun konu?turuyor."
Denilebilir ki "Ayd?n Do?an'la, medyada tasfiye d???nda bir ?ey konu?mad?n?z m??"
Bir gazete sahibi ile bir gazeteci bir araya gelirse...
stelik de aralar?nda "eski bir hukuk" varsa.
Neler konu?ulmaz ki?

***

Ama bugn konumuz "bir bilen" ile, yaz s?ca??n?n "s?cak konusu... Medyada tasfiye olay?" zerine derin bir sohbet.


Bodrum sohbeti
Son grd?mzde "daha kiloluydu."
"2 kilo verdim, 2 kilo daha vermek niyetindeyim" dedi. Her sabah "1 saat yry?."
Ve "1 saat yzme." ?leye do?ru (11.00'de) gnlk mesaiye ba?l?yor.
?le yeme?inden sonra "1.5 saat" dinlenme... Uyku. Ard?ndan "mesaiye devam."

***19'dan sonra ise "ak?am yeme?i... Sohbet... Ve de tavla." Kimiyle "gmle?ine, ayakkab?s?na."
Kimiyle de (rne?in eski Deniz Kuvvetleri Komutan?, emekli Oramiral Orhan Karabulut'la) 10 liras?na.

***

Ayd?n Do?an'la Bodrum-Torba'da, Milta-I??k Clup'te bulu?tuk. "Bodrum grltsnn" d???nda. "Rportaj" yapmad?k, "yazmak zere" konu?mad?k.
Sadece "sohbet ettik."
- Ayd?n Bey, sohbetten "baz? notlar" yazmam?za ne dersiniz?
Ayd?n Do?an bast? kahkahay?:
- Ne diyeyim?.. Sen bilirsin...

Medyada tasfiye plan?
- Ayd?n Bey... Tasfiye edilecek gazeteciler meselesi var... Ne diyorsunuz?
Ayd?n Do?an ba?lad? glmeye.
Sonra da dedi ki:
Yaz?lanlar?, yap?lan tart??malar? gryorum.
Gnlk fanteziler olarak bak?yorum.
Tam "ba?ka bir konuya" gemi?tik ki... Ayd?n Do?an "bak sana ne diyece?im" diye tasfiye davas?na geri dnd:
Bu konuya kim, hangi gereke ile giriyor, bilmiyorum.
Herkes kendi bak?? a?s?na gre bir ?ey sylyor.
Madem benim gibi d?nmyorsun, yleyse tasfiye olacaks?n diyor.

***

- Ayd?n Bey sizin grupta tasfiye sz konusu mu?.. Kafan?z?n arka plan?nda neler var?.. ?sterseniz bu konuyu hi konu?mam?? olal?m.
- Yok yok, sordun, konu?al?m.
- Var m??
Ayd?n Do?an'?n yan?t?:
Bizde, kendi kendini tasfiye edecek insanlar olabilir.
Ama tasfiye plan? ne demek?.. Tasfiye edilecek gazeteciler sz ne demek?.. Byle bir ?ey, mesle?in evrensel kurallar?na ters.
?u tarihte ?unlar tasfiye edilecek diye bir plan, proje, hedef olmaz... Olur mu hi?.. Nerede grlm??


Hrriyet'in knyesi ve speklasyon
"Ayd?n Bey" dedik:
- Gazetelere, internet sitelerine bakacak olursak... Hrriyet'in "knyesi-st ynetimi" de?i?iyor... Her ay en az 2-3 kez "byle bir hava" yay?l?yor... ??in asl?, fasl?, iyz nedir?
Sorumuz biter bitmez Ayd?n Bey "Yavuz, speklasyon" dedi:
- ok syleniyor... Tamamen speklasyon... Yok yle bir ?ey... Ama milletin a?z? torba de?il ki bzesin... Yok... yle bir ?ey yok.

***

Sz Hrriyet'ten a?l?nca Ayd?n Bey "bir ?ey daha" syledi:
Baz? gazeteler, krize ra?men kr ediyor... Para kazan?yor... Hrriyet gibi.
Baz? gazeteler de kaybediyor... ?sim vermeyeyim.
Birbirlerini dengeleyip gidiyorlar.
Duayen "aaaah ah" dedi
Siyaset dnyas?ndan bir Blkba?? geti.
Krsye ?kt? m?, f?rt?na gibi eser, aslanlar gibi kkrerdi.
?iirler okur, f?kralar anlat?r, espriler yapard?.
Ve hayli de oy toplard?.

***

Toplard? toplamas?na ama...
Osman Blkba??'n?n milletvekilleri, seimden bir sre sonra "ba?ka partilere" giderlerdi.

***

Osman Bey "bir defas?nda" ?yle yapt?: Seimden nce milletvekili adaylar?ndan "ba?ka partiye gitmeyece?im" diye noter senedi ald?. Ama byle bir senet "hukuken geersiz."
"Meyyidesi" yok.
Seimi kazan?p Meclis'e girenlerin o?u "verdi?i senedi unuttu... Ba?ka partinin yolunu tuttu."
Osman Blkba?? "Demirel'in dostuydu." Bir gn Demirel'i "d?nceli" grd.
- Hay?rd?r Say?n Demirel, can?n?z neye s?k?ld??
Demirel "partisinden ayr?lanlar oldu?unu" anlatmaya ba?lay?nca...
Blkba?? "bu anlatt?klar?n?z?n sz m olur" dercesine elini sallay?p, derin bir i geirdi ve ?yle dedi:
- Demirel Demirel!.. Sen gel de bu konular? bana bir sor... Demirel Demirel... Senin ba?r?n ky mezarl???... Ya benim ba?r?m?.. Karacaahmet... Ne ihanetler grdm, ne olaylarla kar??la?t?m?.. Kimleri al?p, yceltip, nerelere getirdim, sonra onlar?n nelerini grdm?.. Demirel Demirel, ben ba?r?ma neleri gmdm, kimleri gmdm?.. Ba?r?m, Karacaahmet Mezarl???'na dnd... Senin kar??la?t?klar?n ne ki?
Rahmetli Blkba?? ile "oturmu?lu?umuz, konu?mu?lu?umuz...
An?m?z" oktur. MHP milletvekili Deniz Blkba?? "babas?n? anlatt??? kitapta" bunlar?n baz?lar?ndan bahseder.

***

Bodrum'da Ayd?n Do?an'? dinlerken "ne olduysa, nas?l olduysa" akl?m?za "Osman Blkba??" geldi.
Blkba??'n?n "vefas?zl?klardan yak?nmas?" geldi. "Karacaahmet Mezarl???" dedi?i ba?r?n? yumruklamas? geldi.

***

Ayd?n Do?an "aaah, ah" dedi.
K?r?ehirli Osman Blkba?? da "rahmet istedi." Daha fazla ayr?nt?ya girmeyelim ve "gzlemimizi" syleyerek noktay? koyal?m:
Ayd?n Bey baz? konularda "ylesine dolu ki..."

Ayd?n Do?an'?n kitab?
"Haberi" Ertu?rul zkk vermi?ti. "Ayd?n Do?an kitap yaz?yor" diye. Bodrum'da, Ayd?n Do?an'a "bu konuyu" at?k:
- Kitap ne durumda?
- Haz?r.
- Ka sayfa.
- 600.
- Ne zaman okuyaca??z?
- Gelecek ay ?kacakt?... Ama sana nas?l anlatsam?.. Tereddtteyim... Biraz bekletmeyi d?nyorum.
- Neden?
- Uzun hikye.

***

Israr ettik, anlatmas?n? istedik.
Ayd?n Bey dedi ki:
Kitapta baz? olaylar? anlat?yorum... Ama anlatt???m olaylar?n bir k?sm?n?n mahkemesi devam ediyor... rnek verdi?im ?eyler yarg?da... Bu durumda kitab?n ?kmas? do?ru mu?.. Yarg?y? etkilemek sz konusu.
- Bir de ?u var... Meslek o kadar keskinle?ti, kutupla?t? ve dejenere oldu ki... Neyi yazay?m, neyi yazmayay?m?.. Hangi birini anlatay?m?

***

Ayd?n Do?an "kitap olay?na ok al??m??." Kitap olduka "dolu, ayr?nt?l?, zengin." "Sat?? rekoru k?raca??" kesin.
Ama Ayd?n Bey "d?meye basma konusunda" tereddt iinde.
San?yoruz "bo?a koyuyor dolmuyor, doluya koyuyor alm?yor."

***

Ayd?n Do?an'?n biraz "zeline...
Derinine... ? dnyas?na" girdik.
"Sizi inciten, can?n?z? s?kan ?eyler neler" dedik.
nce uzun uzun yzmze bakt?.
Sonra i geirdi.
Ve "konuyu de?i?tirmek" istedi.

***

Ama bir ara da "?unlar?" syledi:
Eskiden byle ?eyler hi yoktu... Tak?m de?i?tiriyor, teki tak?ma svmeye ba?l?yor... Her sektr iin sylyorum... Olur mu?.. Medya da dahil.
Ayr?lan, eski kurumundan iyilikle ayr?lmal?... Ayr?lmal?yd?... Dosta... Vedala?arak.
Ama o kadar ok ?ey de?i?ti ki.


Rekabet, nefret, husumet
Medyada tasfiye laflar?... Tart??malar... Tart??malardaki slup... K?r?c? szler... Ve daha neler neler?..
Ayd?n Do?an'la yemekten nce "bunlar? da" konu?tuk.
Yemek s?ras?nda "havadan sudan... Yemeklerin kalorisinden" bahsedildi.
Daha sonra yine ba? ba?a kald?k. "Mesle?e dair" konulara dndk.

***

Ayd?n Bey:
Meslek ok keskinle?ti.
ok kutupla?t?... Kampla?ma kutupla?ma iyi bir ?ey de?il.
Rekabet, nefret ve husumete dn?meye ba?lad?.
30 y?l?m bu meslekte geti... Bunu ok yanl?? buluyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri