forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Fehmi Koru'dan O Mektubun hikayesi...

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

fehmi-koru-buyukStar Gazetesi kö?e yazar? Fehmi Koru, Ba?bakan Erdo?an'?n Dolmabahçe'de gazetecilerle yapt??? toplant?da gündeme gelen Fethullah Gülen'in mektubuyla ilgili önemli aç?klamalarda bulundu.

Haber7.com'a aç?klamada bulunan Koru, "Hem Cumhurba?kan? Abdullah Gül hem de Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile ayr? ayr? görü?melerim oldu. O görü?melerde her ikisinin de rahats?zl?klar? a?ikard?. Bu sürecin hem onlar? hem de içinde bulunduklar? yönetim olarak ülkenin çok ciddi s?k?nt?lara do?ru yer ald???ndan endi?e ediyorlard?. Bu görü?meden sonra cemaat taraf? ne dü?ünüyor diye sordu?umda yolumu Pensilvanya'ya dü?ürdüm" dedi.

"TEKL?F BENDEN GELD?"

Koru, ?unlar? söyledi:

"Fethullah Gülen Hocaefendi ile görü?tüm. O da tüm hassasiyetlerini benimle payla?ma cömertli?ini gösterdi. Onun da hassasiyetlerinden bir tanesi dershaneler konusu. Ayr?ca kendisine sempati duyan insanlar?n devletle irtibatlar?n?n kesilmesine kadar varabilecek ihtimali onu rahats?z eden geli?meler içindeydi. Say?n Gülen bunlar? söyleyince bende kendisine 'mümkünse bunlar? yaz?ya dökebilir misiniz?' diye sordum. Teklif benden geldi. O yaz?n?n mektuba dönü?ece?ini hiç dü?ünmemi?tim. Mektubu al?p muhatab? olan Cumhurba?kan? Abdullah Gül'e ilettim."

"B?R K??? DAHA VARDI"

Fethullah Gülen ile görü?mesinde bir ismin daha oldu?unu söyleyen Koru ?öyle devam etti:

"Görü?mede Alaattin Kaya vard?. Alaattin Bey ile çok eski dostum ve halen çok yak?n görü?tü?üm bir ki?i. Dolay?s?yla onun bulunmas?nda bir mahsur olup olmad??? soruldu bende 'hay?r mahsuru yok' dedim. Görü?me üçlü olarak sürdü."

"Medyadan kaynaklanan rahats?zl??a sahipler. ?ki taraf? destekleyen arkada?lar?m?z, kalem erbab? malesef bu i?in daha t?rmanmas?n? getirecek ?ekilde man?etleri ve kö?e yaz?lar?n? yazmaya devam ettiler. Asl?nda tansiyon bir parça a?a??ya çekilebilseydi bugün çok daha farkl? bir noktada olabilece?imizi dü?ünüyorum. Ben oraya gitti?imde "beddua" denilen konu?ma yap?lm??t?. Dolas?yla giderken ben çok de?i?ik bir havayla kar??la?aca??m rahats?zl??? içerisindeydim. Ama öyle kar??lanmad?m. Netice itibariyle ben Fethullah Gülen Hocaefendi için bilinmeyen bir isim de?ilim."

"SANK? O KONU?MA YAPILMAMI? G?B?"
"Zaman Gazetesi'nin 13 y?l ilk önce genel yay?n yönetmenli?ini sonra ba? yazarl???n?, Ankara temsilcili?ini yapm??, dolay?s?yla kendisini çok yak?ndan tan?yan ama daha öncede ?zmir y?llar?ndan kendisiyle dostlu?umuz bulunan bir isimdir. O bak?mdan zaten rahats?zl?kla kar??lanaca??m? hiç dü?ünmemi?tim. Orada da böyle bir hava yoktu. Sanki o konu?ma yap?lmam?? gibi davrand?. O konu?madan sonra böylesine olumlu böylesine yumu?ak mesajlar? vermesi de bana umut vermi?ti. O umudumu hem Cumhurba?kan?'yla hem Ba?bakan ile payla?t?m ve tansiyonun dü?ürülmesinin ülkenin yarar?na olaca?? noktas?nda hepsinde bir beklenti vard?. Ama sonras?nda bu beklentiyi zay?flatan yay?nlarla kar?? kar??ya kald?k."

"HER ?K? TARAF DA HUSUMETL? G?B? DE??LD?"
"Özellikle zannediyorum sosyal medyada ki?ilerle ilgili ?ahsiyetleri rahats?z eden sözlerin fazlaca kullan?lmas? her taraf? rahats?z ediyor. Çünkü onlara bu bilgi olarak ula?t?r?l?yor ve sanki kar?? taraf bu dü?üncelerdeymi? benim vas?tamla ö?rendikleri görü?ler do?ru de?ilmi? gibi bir hisse belki de kap?ld?lar. Onu bilemiyorum. Ama ?unu çok büyük bir ehemmiyetle söyleyebilirim. Ben hem Cumhurba?kan? Abdullah Gül'den, hem Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'dan hem de kendisiyle uzunca bir görü?me yapt???m Fethullah Gülen'den birbirleriyle ilgili bir olumsuzluk duymad???m gibi, herhangi bir ?ekilde bu sürecin dü?manca husumetli bir anlay?? içerisinde sürdürülece?i bir izlenim almad?m hiç birinden."

Kaynak: Haber7.com 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri