forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Belgeler sahte ise Sahtekar Nerede?

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

fehmi-koru-buyuk"Balyoz" davas?na ba??ndan beri kar?? olanlar TÜB?TAK'ta çal??an bir uzman?n haz?rlad??? raporu gündeme getirerek yeniden yarg?lanmay? savunuyor. 

Peki raporda belirtildi?i gibi, hard disklere sonradan bilgi giri?i yap?lm?? m?yd?? 

Peki o kadar belge birileri taraf?ndan üretilmi? olabilir miydi?

"Belgeler sahte ise, sahtekar nerede? diye soran Fehmi Koru, Balyoz davas?nda ya?anan 'Yeniden Yarg?lanma' ve 'Delil Üretme' tart??mas?na de?inerek, Genelkurmay Ba?kanl???'n? belgelerin gerçek olup olmad??? konusunda aç?klama yapmaya ça??rd?. 

Fehmi Koru'nun bugün Star Gazetesi'ndeki yaz?s?... 

(...) 

Çok kapsaml? ve ayr?nt?l? bir bavul dolusu belgeden söz ediyoruz. Sahteli?i kolayca s?r?tabilecek yüzlerce belgede binlerce isim ve konum geçiyor... Didik didik edenler, içerikte, ‘güncelleme’ gerekçesiyle kolayca aç?klanabilecek birkaç tutars?zl?ktan öte somut ‘sahtekârl?k’ belirtisi bulamad?lar. Gösterebildikleri, baz? isimlerin o tarihte görevde olmad?klar?, kurumlar?n henüz olu?mad??? gibi ayr?nt?lar...

Oysa, ‘darbe plan?’ s?kça güncellenir ve belgeler kay?tlar?n kopyaland??? tarihlerin güncel bilgilerini içerir...

TÜB?TAK’?n 72 sayfal?k son raporundan c?mb?zla çekilen ‘teknik tutars?zl?k’ e?er ‘sahteli?in kan?t?’ say?l?rsa, bu durumda, belgelerin esas sahibi olan Türk Silâhl? Kuvvetleri’nin —daha do?rusu Genelkurmay Ba?kanl???n?n— hepimizi bir konuda ayd?nlatmas? gerekir: Sadece karargâh taraf?ndan bilinebilecek ayr?nt?larla dolu belgeleri üreten ‘sahtekâr’ veya ‘sahtekârlar’ olmal?... Nerede bu ki?iler?

Sahtekâr/lar ortaya ç?kar?lmadan belgelerin “Bunlar sahte” diye etiketlenmesinin mant??? yok çünkü...

Dün Taraf gazetesini yay?n?na sahip ç?kmaya ça??rm??t?m; bugün de Genelkurmay’? ‘sahtecilik’ iddias? konusunda aç?klamaya davet ediyorum.

Yaz?n?n tamam? için taklay?n...

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri