forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

fehmi-koru-gozluk"Gezi Park? ile ba?layan ve 17 Aral?k süreciyle devam eden bir dizi olay, ekonomide ya?anan olumsuzluklarla birlikte ele al?nd???nda, böyle bir soruyu yüksek sesle sorduruyor."

Star Gazetesi yazar? Fehmi Koru, son 1.5 ayd?r Türkiye'de ya?ananlar? analiz etti?i yaz?s?nda Hükümete komplo kurulup kurulmad???n? masaya yat?rm??. 

Koru'ya göre, Gezi Park?'yla ba?layan ve 17 Aral?k operasyonuyla devam eden süreçte seçimlere giden Türkiye üzerine baz? hesaplar yap?l?yor... 

??te Koru'nun bugünkü yaz?s?ndan ilgili bölüm... 

(...) 

Türkiye’de olan-bitenin bir bölümü bu global geli?meyle yak?ndan ilintili. De?i?en hassasiyetler ve derhal büyüyüp yayg?nla?an tepkilere bakarak, olana “Bu bir komplo” yaftas?n? yap??t?rmak o kadar kolay de?il... Olan-bitenin bir bölümü, hiçbir iç veya d?? yönlendirme gerekmeden, kendili?inden de olabilecek ?eyler...

Ancak bizde ya?ananlar? ba?ka ülkelerde kar??la??lan olaylardan farkl?la?t?ran özellikler de var. Bir tak?m eller devrede ve seçimlere giden zemin kirletilerek daha kestirme sonuç alma gayretine girenlerin varl??? dikkatlerden kaçm?yor...

?çeride var öyle gayretler, onlara d??ar?dan destekler de eksik olmuyor...

Yerel seçimde iktidar partisi büyük kentleri kaybetmeyle sonuçlanacak bir yenilgi tatsa, liderini Çankaya’ya ç?karamasa ve genel seçime moral bozuklu?uyla girip iktidar? ba?ka partilerle payla?ma zorunda kalsa sevinecekler çok...

Niyetlerin gerçe?e dönü?mesi için, baz?s? aç?ktan baz?s? üstü kapal?, pek çok ola?an-d???l?k ya?at?l?yor ülkeye...

‘Komplo’ görüntüsü veren de i?te bu tür gayretler...

(...) 

Koru'nun Star Gazetesi'ndeki yaz?s?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri