forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Milliyet'te neler oldu? ??te do?ru bilinen yanl??lar...

Aktif .

derya-sazakDerya Sazak, "Bats?n Böyle Gazetecilik" isimli kitab?nda Milliyet'te yay?n yönetmeni oldu?u günleri anlat?yor. Kitap o günlerde çokça konu?ulan birçok bilginin yanl??l???n? da ortaya koyuyor. 

 Milliyet Gazetesi'nin eski Genel Yay?n Yönetmeni Derya Sazak, Milliyet Günlerini kaleme ald??? bir kitapla kendi gözünden anlat?yor.

Fehmi Koru, Sazak'?n kitab?n? kö?esine ta??m?? ve baz? ?ehir efsanelerini Sazak'?n bitirdi?ini yazm??... 

(...) 

?yi ki gerçeklerin ne yap?p edip ortaya ç?kma gibi bir âdeti var. Derya Sazak kitab?nda pek çok yanl?? bilineni do?ru çerçevesine oturtuyor. Erdo?an Demirören ve evlâtlar?n?n Milliyet ve Vatangazetelerini Ayd?n Do?an’dan sat?n alarak medyaya girmelerinin ard?nda Tayyip Erdo?an’?n telkinlerinin bulundu?u yayg?n bir ?ehir efsanedir sözgelimi; gazetelerinden gönderilen yazarlar?n ba??na gelen de hep Tayyip Erdo?an’la irtibatland?r?lm??t?r.

Gerçe?i en iyi bilecek ki?i olarak yaz?yor: Tayyip Bey, bir yay?ndan ötürü özür dilemek için kendisini aray?p ‘’Sizi üzdük, isterseniz uygun gördü?ünüz birine satal?m’’ diyen patrona, ‘’Al?rken bana m? sordunuz da, ?imdi kime sataca??n?z? soruyorsunuz’’ cevab?n? vermi?...

‘?ehir efsanesi 1’ böylece çökmü? oluyor...

Yazarlar?n önemli bir bölümünü Derya Sazak kendi inisiyatifiyle göndermi?, bunu yaz?yor... Abbas GüçlüHasan Cemal ve Can Dündar benzeri yazarlar için, patron, hem de daha ilk günden,‘’Gönder bunlar?’’ diye ba??n?n etini yemi? yay?n yönetmeninin... Abbas Güçlü’nün TV program?na ç?kard??? Bülent Ar?nç rahats?zl?k duydu diye, ‘’?sterseniz koval?m’’ diyen yine patron; Bülent Bey,‘’Olur mu öyle ?ey’’ diye korumu? yazar?...

Hasan Cemal’in gazeteden kopu?u ile iktidar?n ve ba?bakan?n do?rudan bir ilgisi olmad???n? da yine‘Bats?n Böyle Gazetecilik’ kitab?ndan ö?reniyoruz: Cumhurba?kan? Abdullah Gül‘’Yapmay?n, etmeyin’’ demek için patronlar? ça??rm??... Derya SazakTayyip Bey’in ad? kullan?ld??? için, onunla görü?ece?ini ö?rendi?i bir i?adam?na ‘’Sor’’ ricas?nda bulunmu?; Ba?bakan ‘’Gidin, Allah a?k?na’’  tepkisini vermi?...

Can Dündar? O da öyle. Her istenilen yazar? atmay?p neden gazetede kalmalar? gerekti?ini anlatarak Milliyet’i gelene?i çizgisinde sürdürme mücadelesi veren Derya Sazak, her ?ey olup bittikten sonra, patronlar?n, aylar boyu ‘’Hasan’?, Can’? ve Derya’y? göndersek, gazete ç?kar m??’’ sorusuna cevap arad?klar?n? ö?renmi?...

Kitap Amerikal? gazeteci Paul Steiger’in ‘’Art?k bilgisayar? ve internet ba?lant?s? olan herkes, özellikle de tavr? olan veya eski sistemde seslerini duyuramayanlar, kendilerini yay?nc? haline getirebilirler’’ müjdesiyle bitiyor...  

??siz kalmak gazetecili?in sonu de?il, bilesiniz...  

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri