forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

turkiye-gazetesi

Türkiye gazetesinde 12 y?l Yaz? ??leri Müdürü olarak çal??t?ktan sonra 2007 y?l?nda Genel Yay?n Yönetmenli?i koltu?una oturan ve o tarihten bugüne ayn? görevi sürdüren Nuh Albayrak gazeteye veda etti.

Nuh Albayrak'?n ayr?lmas?yla bo?alan Türkiye Gazetesi Genel Yay?n Yönetmenli?i koltu?una ?smail Kapan oturdu. 

Bir süre önce yeniden yap?lan?p kadrosuna bir çok yazar ekleyen ve 'Yeni Türkiye'nin Yeni Türkiye'si' sloganlar? ile de?i?imi duyurulan gazetede Genel Yay?n Yönetmeni Nuh Albayrak istifa etti. 

33 y?ld?r gazetede de?i?ik görevlerde bulunan Nuh Albayrak'?n yerine yine ayn? gazetede y?llard?r yaz? yazan ve de?i?ik görevlerde bulunan ?smail Kapan atand?. 

GENEL MÜDÜR DE DE???T?

Genel Müdürlük görevini yürüten Mustafa As?m Gök de istifa etti. Mustafa As?m Gök'ün yerine ise Hamit Arvas getirildi. 

NUH ALBAYRAK'IN VEDA YAZISI... 

Ayr?lsak da beraberiz...

De?erli okuyucular?m?z,       
1981 y?l?nda Teknik Servis'te Pikajör ç?ra?? olarak ba?layan Türkiye gazetesindeki yolculu?um bugün itibariyle sona erdi.
33 y?l boyunca, gazetenin bütün birimlerinde, merdivenleri a??r a??r ç?karak devam eden bu yolculu?un son yedi y?l? ise basamaklar?n en yükse?i gibi görünen asl?nda sorumluluklar?n en yükse?inde; gazetenin kaptan kö?künde geçti.
Teamüllerimize ve benim ölçülerime göre uzun bir süre...
Zira bendeniz, üst düzey yöneticilerin en fazla 5 y?l sonunda yenilenmesi gerekti?ini dü?ünen ve bu dü?üncemi de 5. y?l?n sonunda say?n Yönetim Kurulu Ba?kan?m?za ileten biriyim.
Ama ?hlas gelene?inde görev talep etmek de, aff?n? teklif etmek de edebe uymad???ndan “yenilenme” bugüne kadar gecikti...
Ne mutlu ki, göreve ba?larken, benim için de?erini izah etmemin mümkün olmad??? merhum Enver A?abey taraf?ndan tevdi edilen “?hlas Gazetecilik A.?.'nin kurumsalla?t?r?lmas?” ve Mücahid Bey taraf?ndan tevdi edilen “Türkiye'nin okunan ve etkili bir gazete hâline dönü?türülmesi” hedeflerinin her ikisine de, yine onlar?n destekleriyle ula?t???m?z? dü?ünüyorum.
Bu dü?ünceyle de nöbeti gönül huzuru içinde teslim ediyorum.

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri