forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

fehmi-koru-gozlukHükümet - Gülen Cemaati gerilimine ba??ndan beri mesafeli yakla?an Fehmi Koru, Gülen Cemaatine yönelik baz? tavsiyelerde bulundu. 

Gülen Cemaati'nin öfkenin esiri oldu?unu savunan Koru, cemaatin bir an önce akl?n? ba??na almas? gerekti?ini savunmu?. 

??te Koru'nun "Ak?llar ba?lara dev?irilmezse..." ba?l?kl? yaz?dan baz? bölümler... 


(...) 

Cemaat bugün araya mesafe koymas? gereken yanl??l?klar yüzünden çok ciddi ithamlara muhatap ve galiba öfke yüzünden durumun vahameti tam idrak edilemiyor...

Herkes yasad??? dinlemelere takm?? durumda; onlar da önemli, ancak esas sorun, konulan böceklerle Ba?bakanl?k çal??ma ofisinin dinlenmesi ve kriptolu telefonlarla yap?lan görü?melere kulak verilmesinde... Bu yap?lanlar?n önemi gözlerden kaç?yor.

MGK'n?n verdi?i görevle Suriye'ye geçmek isteyen M?T'e ait TIR'lar?n s?n?r öncesinde durdurulup aranmak istenmesi konusu da öyle...

Ne hikmetse bu ithamlar hafife al?n?yor. Oysa, dikkatli bir insan, esas bu ithamlar?n dilegetirildi?i her konu?maya, içerdi?i ciddi hukuki atf-? cürüm sebebiyle, kulak kabart?rd?.

Okul ve derhane açmak, dini kitaplar mütalaas? için biraraya gelmek, ilgi halkas? içerisinde siyasilerin ve bürokratlar?n bulunmas?... Bunlar 2014 Türkiyesi'nde suç de?il, Cemaat bunlardan dolay? ‘örgüt' muamelesi görmez; ancak Ba?bakanl???n dinlenmesi, dünya liderleriyle de konu?ulan kriptolu telefonlara kulak verilmesi, M?T ad?na yola ç?km?? TIR'lar?n durdurulmas? ve bunu sa?lamak için ‘kumpas' kurulmas? apayr? bir kategoridir.

?imdilerde Ergenekon ve ilintili davalar?n ‘kumpas' sözcü?üyle tan?mlan?r hale dönü?üyor olmas? hayra alâmet de?il. "Onlar da yolsuzluk yap?yor ama" türü savunmalarla geçi?tirilemeyecek vahim bir durum söz konusu...

Yurt içi ve d???ndaki hizmet faaliyetlerini esas tehlikeye atacak olan da, Ba?bakan Erdo?an'?n mitinglerdeki söylemi de?il, ama di?er ciddi ithamlar?n hukuki sonuçlar do?urmas? ihtimalidir.

Öfke akl? ba?tan al?r; tamam ama, art?k ak?llar? ba?lara döndürmenin zaman?...

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri