forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

fehmi-koru-560Star gazetesi yazar? Fehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde medyada son dönemde ya?anlar? ele alm??. 

Koru, Hasan Cemal'in yak?nda Bugün Gazetesi'nde yazmaya ba?layaca??n? duyurdu?u yaz?s?nda; "Kendilerini ‘merkez’ diye pazarlayanlar, sonunda, Sözcü tipi hizmet gazeteleriyle Star ve refikleri aras?na s?k??t?klar?n? fark edip ‘merkez-ka璠kuvvetiyle sa?a-sola savrulabilirler..." görü?ünü savunmu?... 

(...) 

Hasan Cemal ?imdilik sadece internette; ama ona da Bugün gazetesi talip olmu?, ‘seçimden sonra’ diye söz kesildi?ini duydum...

Bir zamanlar toplam sat??lar?n yüzde 40’?na hükmeden gazeteyi ortalama okurdan kopar?p‘marjinalli?e’ sürükleyenler, herkesin okuma-yazma bildi?i 80 milyon nüfuslu bir ülkede ancak 400 bin satabiliyorlar...

“Yarabbi ?ükür” demelerini beklerken, içlerinden baz?s?, rakip gördü?ü gazeteye ta? f?rlatma derdinde...

Unuttuklar? bir ?ey var: Onlar 1 milyonluk bir okur miras? üzerinde efeleniyorlar, bizim gazete ise redd-i miras ederek, yani eski okurlar?n? s?f?rlamay? göze alarak, bugünkü durumuna yükseldi. Daha da yükselip klasman? tehdit eder hale gelmesine ramak kald?.

Ramak kald???n? internet ortam?nda ‘t?klanma’ performans?ndan ç?kar?yorum...

Günümüzde insanlar, gazetesini bayiden alsa veya kap?s?na kadar getirtse bile, geli?en olaylar? internet ortam?ndan taze taze ö?renmeye çal???yor. Yurtd???ndaki okurlar için ise internet tek mecra. Özellikle Okyanus a??r? ülkelerde ya?ayanlar, bizler m???l m???l uyurken, gece yatmadan yaz?lar?m?z? okuyabiliyorlar...

‘T?klanma’ kimsenin itiraz edemeyece?i kadar önemli bir izlenme ve okunma ölçüsü...

Hani “Biz daha çok sat?yoruz” diye caka satanlar var ya, ayn? zamanda çokça ‘t?kland?klar?n?’ iddia ediyorlar... Evet bu iddialar? baz?s? için do?ru... Fakat sorun bakal?m nas?l t?klan?yorlar? ‘Galeri’ diye icat ettikleri ve insanlar?n behimi arzular?n? kamç?layan foto?raflar sayesinde...

Oysa ‘Star’ ve refikleri, bu yola ba?vurmadan, usul usul, haberleri ve yorumlar?yla okurlara kendilerini cazip hale getiriyorlar...

Star geçenlerde son durumu herkese duyurdu: Gazeteler aras?nda üçüncü en fazla t?klanan internet sitesi olmu?...

Bu gidi?le en tepeyi de zorlar...

Kendilerini ‘merkez’ diye pazarlayanlar, sonunda, Sözcü tipi hizmet gazeteleriyle Star ve refikleri aras?na s?k??t?klar?n? fark edip ‘merkez-ka璠kuvvetiyle sa?a-sola savrulabilirler...

Türkiye’de birkaç günden fazla kalamayan, bunal?p bir gün Monaco’ya bir ba?ka gün San Sebastian’a yolunu dü?ürüp “Biz art?k millet de?iliz” saçma tezli çiziktirmelerini millete sunan‘pop’lar?n i?i gerçekten zor...

?çlerinde her duruma ayak uydurabilecekler var... Biri birkaç y?l önce kendisine “Bize gel” teklifi götüren muhafazakâr gazete patronuna te?ekkür ederken, “Sa?olun, ben ‘halva’ demesini de‘helva’ demesini de bilirim zaten” diye övünmü?tü. ?imdilik ‘halva’ demesine aldanmay?n...

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri