forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

YUSUF KAPLANYUSUF KAPLAN: "Dolmu?" szc? trafikte, "gecekondu" szc? de in?aatta mucidi oldu?umuz iki szck. Bu iki szck Trkiye'nin modernle?me tarihinin has?las?n? iyi zetliyor asl?nda: orak ve ?rak bir lke:

Hl 100 ksr y?l gemesine ra?men, modernli?i hazmetmek iin ?rakl?k talim ediyor.

Dolmu? szc?n icat etmi? bir millet sadece dolmu?u icat etmekle yetinmeyecekti elbette: "Dolmu?a binecekti", "dolduru?a getirilecekti", gece her ?eyine el konulacakt?; o da her ?eyi gece konduracakt? filan.

"Dolmu?a bindirilmek"ten ok ho?land???m?z anla??l?yor: Neden acaba? Yolda, sipsivri ortada kalmaktan m? korkuyoruz yoksa?

Trkiye'de bir Ergenekon operasyonu yap?l?yor. Kimin, neyi, niin, kiminle ve kim iin yapt??? belli de?il. Grn?e bak?l?rsa "Trkiye ba??rsaklar?n? temizliyor"; ama gerekte byle mi acaba?

Mesela Trkiye'yi sarsan, kamplara blen kritik fail-i mehul cinayetlerden hi biri a?kl??a kavu?turulmad??? gibi, gerekten de a?kl??a kavu?turulup kavu?turulmayaca?? konusunda bir mit ????? bile yok ortal?kta. Ama birileri Trkiye ba??rsaklar?n? temizliyor diye nara atmaya devam ediyor!

* * *

Trkiye'de yazarl?k hayat? boyunca insan haklar? konusunda y?lmaz bir mcadele verdi. Gsterilere kat?ld?. Yry?lere nclk etti. ?ehir ?ehir, kasaba kasaba btn Anadolu'yu ar??nlad?: Tek derdi, kayg?s? ve tasas? vard?: Bu lkede insanca ya?ayabilmek. Bunun mcadelesini verebilmek.

Kimden bahsediyorum? Elbette ki, Abdurrahman Dilipak'tan.

Abdurrahman Dilipak 40 ksur y?ll?k yaz? hayat? boyunca bu lkede insanca ya?anabilecek bir ortam?n olu?turulabilmesinin mcadelesini veriyor: O mahkeme senin, bu mahkeme benim diyerek mahkeme mahkeme ko?u?turup duruyor.

Son birka y?ldan bu yana da ok komik bir dava yznden hayat? neredeyse zehir oldu Dilipak'?n ve art?k o ev senin bu ev benim diye ko?turmaya ba?lad? adeta.

"Erkaya davas?" olarak bilinen malum dava dolay?s?yla evi icra yoluyla sat??a sunuldu.

Peki Dilipak / Erkaya davas?n?n ne oldu?unu bilen var m?? Ergenekon operasyonuyla Trkiye ba??rsaklar?n? temizliyor diye dolduru?a gelerek beynimizi propaganda haberleriyle y?kayanlar?n, Dilipak'?n davas?ndan haberleri var m?? Bu davaya kar?? neden sessiz kal?yorlar? Neden byle bir dava yokmu? gibi davran?yorlar? Bu davaya sahip ?kmalar? iin de dolmu?a bindirilmeleri mi gerekiyor ille de?

Dilipak, bir komutana (Erkaya'ya) hakaret etti?i gerekesiyle yarg?lan?yor y?llard?r. Ama ortada hakaret oldu?una dair bir delil olmad??? anla??l?yor.

Olay ?yle: 28 ?ubat darbesinden tr Dilipak, rahats?zl???n? belirten bir yaz? yaz?yor. Vakit gazetesi de bunu man?ete ta??yor.

Dilipak bu konuda ?unu sylyor: "Ben 'hakk?m? helal etmiyorum' dedi?im iddias? ile yarg?land?m ve tazminata mahkum oldum. Bir di?er ifadem de 'topra?? bol olsun.' Elbette hakk?m? helal etmiyorum ve teolojik bir arka plana sahip helallik konusu tamamen bireysel bir insiyatiftir ve ilahi adalete dnk bir talebi ifade eder Ancak benim yaz?mda byle bir ifade yok. Bu ifade gazetenin man?eti. o?ul olarak 'etmiyoruz' deniyor. Ben de o gazetenin yazar? olunca, ben de bu ifadeye dahil edildim, yarg?land?m ve yazmad???m bir yaz?dan dolay? mahkum oldum"

Dikkat ederseniz tam bir hukuk skandal? var ortada. Ve "Ergenekon'la Trkiye ba??rsaklar?n? temizliyor" diye ortal??? vaveylaya verenlerin de, "Ergenekon'la insan haklar? ayaklar alt?na al?n?yor" diye numara yapanlar?n da hibirinden ses ?km?yor Dilipak'?n davas? hakk?nda.

Herkes sessiz. Dilini yutmu? gibi Btn medya Dilipak'?n davas?n? yazmamak, konu?mamak, gndeme ta??mamak iin a??zlar?n? bantlam?? gibi. Elbirli?i etmi?lercesine Sanki Dilipak'? yazarlarsa kafalar?na kur?un s?k?laca?? tehdidi alm??as?na kimsenin g?k? ?km?yor!

Dolmu?a binilecek, ka?r?lmamas? gereken bir durum, bir f?rsat, bir ?kar yakalanamad??? iin mi acaba?

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri