forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

"Gazeteleri ve kanallar? ynetenler iin patronlar?n?n batmas?, maa? deyemez hale gelmesi art?k eskisi kadar nemli de?il...Dzenleri sars?lanlar patronlar?n? da kendileriyle birlikte yokolu?a srklemekte bir beis grmyorlar."

TAHA KIVAN'IN YAZISI

Bu ne nefret, bu ne sevgisizlik...

Nicedir hatr?m? sormayan bir dostum iki- gndr kap?mda. Her seferinde 'bunlar patronlar?n? da sevmiyor, batmas?n? istiyor' demeni k?skanl??a ba?l?yordum, yan?lm???m diye ba?lad?, eskiden kar?? ?kt??? tezime destek anlam? ta??yan szlerle devam etti.

Kimse patronunu sevmek zorunda de?il, i? hayat?nda patron-al??an ili?kisi 'sevgi' eksenine oturmaz zaten. Ancak patrona en yak?n koltuklarda oturanlar?n, sonuta kendilerini ve di?er al??anlar? da ilgilendirdi?i iin, patronun sa?l???na ve mali gcnn devam?na ihtimam gstermesi beklenir...

yle ya, patron zarar ederse maa?lar? deyemez ve gazeteleri ?karamaz hale gelir...

Benim tezim ?u: Medyada son zamanlarda hiyerar?ik ili?kiler alt-st oldu, patronlar ikinci plana d?t, medya organlar?n? ynetenler ste ?kt?. Patronlar hisse senetlerinin sahibidir, gazetelerin esas sahibi bizleriz iddias? n planda.

Gazeteleri ve kanallar? ynetenler iin patronlar?n?n batmas?, maa? deyemez hale gelmesi art?k eskisi kadar nemli de?il...

Tezimin dayand??? temel de, 27 May?s (1960) darbesi sonras?nda kurulmu? ve etkisini hl srdren medya dzeninin y?k?lmak zere olmas?... Dzenleri sars?lanlar patronlar?n? da kendileriyle birlikte yokolu?a srklemekte bir beis grmyorlar.

27 May?s sonras?nda ihtillcilerin Bab?li'den geece?iz dedi?i ok duyuldu da, bunun bir biimde gerekle?ti?i byk bir maharetle sakland?. Oysa, darbeciler glerini Trkiye'ye 'yeni bir medya dzeni' sunmak iin kulland?lar. ?htillcilerin darbe sonras? kurdu?u 'nc' gazetesi ?u s?rada medyada ok nemli konumlarda bulunan 65 ya? st gazetecilerin ilk bulu?tu?u adresti.

O gazetede kimler bulu?mu?tu, bugn neredeler, ilerinden hangisi hangi lkeye gnderilmi?ti? sorular?na k?smi cevap te?kil eden hayli Kulis okudunuz.

?imdilerde sars?lan 27 May?s'ta kurulu o dzendir i?te. Tabii darbecilerin korudu?u tipler zaman ierisinde ba?kalar?n? da koruma alt?na alarak 'kabile'yi hayli byttler... Onlar?n koltu?u alt?na s???nmayanlara gn yz gstermemeyi bir yntem olarak benimsediler; kendilerinin vaktiyle boyun e?di?i ?artlara boyun e?meyenleri 'hedef tahtas?' yapmay? hibir zaman ihmal etmediler...

Bu tezi ilk ortaya atan benim, ama Trk medyas?n? yak?ndan gzleyen herkes byle bir yap?lanma oldu?unun oktand?r fark?nda. 20 hatta 30 y?ld?r hi de?i?meyen tak?r tukur yaz?lar yazd??? halde i?gal etti?i konumu koruyabilen yazarlar ordusu fark edilmeyecek gibi mi? Gemi?te Sleyman Demirel'e, Turgut zal'a, Mesut Y?lmaz'a, Tansu iller'e, Necmettin Erbakan'a... ?imdilerde Ak Parti kadrosuna reva grdkleri muamele ayn?... Demirel veya zal kar??t? bir yaz?y? al?p bugn Tayyip Erdo?an iin yazd?klar?yla mukayese edin, t?pa t?p ayn? oldu?unu hemen fark edersiniz...

Ayn? patron ayn? yazara hep ayn? yaz?lar? yazmas? kar??l???nda y?llard?r maa? deyip duruyor...

Hi de?ilse patronlar?n?n ?kar?n? da birazc?k d?nsnler, de?il mi? Hay?r, patronlar?n?n zaten ok az kalm?? olan kendileri d???ndaki ittifaklar?n? baltalamak iin ellerinden geleni artlar?na koymuyorlar... Hayret edilecek bir ?ey, ama do?ru...

Son rnek grubun bir gazetesinin man?etiydi dn...

Zaman gazetesinin bir yazar?, bir TV program?nda Blent Ersoy'un ho?una gitmeyecek szler sarf etmi?... Gnlerdir bu konu i?leniyor. Bir gazete, dn, i?i daha da bytm? ve konuyu 'Karanl?k bir kafa' man?etiyle btn e?cinselleri iine ekecek bir boyuta ta??y?vermi?... Oysa, bir tek o yazar, Ayd?n Do?an'l? fas?llar?m?z? onlar? sevindirecek biimde yorumlam??t?...

Ayn? ?eyi, amiral gemisinin ba?yazar?, Zaman genel yay?n ynetmenini insafa s??mayacak bir yaz?ya konu ederek yapt?, birka gn nce... Resmen hakaret ediliyor kocaman bir yaz? boyunca...

Tezim a?s?ndan Zaman gazetesinin nemi ?u: Sald?r?ya geen gazetelerin iinde yer ald??? medya grubuyla ili?kilerini srdren bir tek o kald?. 800 bin gazeteyi Do?an Grubu'na da??tt?r?p byk paralar kazanmas?n? (ya da byk paralar kaybetmesini nlemeyi) sa?l?yor... O grup d???ndaki medya organlar?n?n uzak durdu?u Bas?n Konseyi'ne d??ar?dan bir tek Zaman ye...

Durduk yere yle bir hakarete maruz kalan bir gazete yneticisi Yak?n durmakla yanl?? m? yap?yorum? diye d?nmeye ba?lamaz ve bir sre sonra ba?lar?n? koparmaz m?? Ba?lar?n kopmas? ayda milyarlarca liral?k zarar demek grubun patronu iin... S?rf bu sebeple, k?sa sre ncesine kadar, bizlere hakaret ederken bile Zaman'? ayr? tutuyordu ayn? ki?iler...

Patronunun batmas?n? isteyen al??an olur mu? Bunlar istiyor i?te...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri