forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

YAVUZ BAYDAR: YOLSUZLU?A BULA?MI? MEDYA ?NANDIRICI OLAB?L?R M??

Aktif .

yavuz baydar"Medya, yolsuzluklar?, h?rs?zl?klar? ac?mas?zca izleyip if?a ederek demokrasiye en gl katk?da bulunur.
Varolu? nedeni budur. Peki, kendisi ?u veya bu ?ekilde yolsuzlu?a bula?m?? olan medya, toplumdaki yolsuzluk ve haks?zl?klar? ba?ka yerde izlerken inand?r?c? olabilir mi?"
YAVUZ BAYDAR'IN SABAH'TAK? YAZISI
Do?an haber olunca
Medya haber olunca her zaman kavga ?kar. Bu haberleri herhangi bir haber gibi neden veremiyoruz? Sebep ok, zm kolay. Yeter ki gazeteci ya?ananlardan ders ?karmas?n? bilsin...
Daha nce gerek SABAH'ta gerekse Milliyet'te Okur Temsilcisi k?esinde dile getirdim: Bir haber kurulu?unun okurla gven ba??n? sa?lam tutmas? iin kar?? kar??ya gelece?i en byk s?nav, kendisiyle ilgili haberleri nas?l verdi?iyle ilgilidir.

Son dnemde Trkiye'nin kabar?k gndemi iinde nemli bir yer tutan sre de bununla ba?lant?l?. lkenin sektrde pay a?s?ndan en byk grubu olan Do?an ile SPK, Maliye ve RTK aras?nda pe? pe?e patlak veren geni? kapsaml? hukuksal ihtilaflar var. Bu ihtilaflar -rne?in vergilerde ve hisse devirlerinde- yasalara ayk?r? hareket edildi?i iddialar?na dayan?yor. ok yksek miktarda para cezalar? vb. sz konusu.

lkede herhangi bir byk ?irket hakk?nda a?lacak geni? apl? herhangi benzer bir hukuki soru?turma elbette ki haber de?eri ta??r, kamuya gazetecilik grevi gere?i duyurulur, i?lenir, yorumlan?r. Aksi d?nlemez. "Haber znesi" olan ?irket, hakl? olarak, "kamusal odak" noktas? olur.

Peki, o ?irket(ler) medya i?indeyse? 90'l? y?llar?n sonunda mali a?dan tam anlam?yla duvara toslayan medya sektrnde ya?ananlar? hat?rlayanlar, ?u anda da ya?anan sorunun fark?nda: "Haber znesi" olan hemen her medya ?irketi, kendisiyle ilgili haber, a?klama ve yorumlar? okuru ve izleyicisiyle payla??rken, temel meslek ilkeleri a?s?ndan s?n?fta kal?yor. Halk?n nemli bir blm ya do?ru bilgilendirilmiyor, ya da bilgiden tamamen mahrum b?rak?l?yor.

Daha da vahimi, medyan?n nemli bir blm en hayati, demokratik i?levini mezara gmyor:

Medya, yolsuzluklar?, h?rs?zl?klar? ac?mas?zca izleyip if?a ederek demokrasiye en gl katk?da bulunur. Varolu? nedeni budur.
Peki, kendisi ?u veya bu ?ekilde yolsuzlu?a bula?m?? olan medya, toplumdaki yolsuzluk ve haks?zl?klar? ba?ka yerde izlerken inand?r?c? olabilir mi?

"Temiz olmayan" hesap sorabilir mi?

Cevab? bellidir.

Elbette, AB Komisyonu'nun son raporunda vurguland??? gibi, Do?an ile ilgili geli?melerde grlen "orant?s?z ceza" riskinin bas?n zgrl? ile ilgisi var. Ama, vergi denetimine tabi tutulan ?irket s?rf medya ?irketi diye, hele ortada sonulanmas? beklenecek bir sre varken, ortada ciddi iddia ve cezalar varken, sadece "bas?n zgrl? gidiyor" argman?na s???nmak, ba??ms?z hibir gazeteciye yak??maz.

Bas?n zgrl? hem ahlak ve "temiz"lik zerine kurulur hem de adil rekabet, o?ulculuk, ve ifade zgrl? zerine. Bunlar bir btndr.

Hibir medya ?irketi yasal kovu?turmalardan, vergi denetiminden, usulszlkten muaf olamaz. Bas?n zgrl? kanun tan?mamak veya dokunulmazl?k de?ildir.

Bunlar? vurgulamakta, hat?rlatmakta yarar var.

Bahe?ehir niversitesi ?retim yesi ve k?e yazar? ?ahin Alpay, geenlerde Zaman'da yay?mlad??? (22-26 Eyll), her gazetecinin okumas?n? arzu etti?im, bir dizi makalede ?unlar? yazd?:

"Do?an Grubu'nun Trk medyas?n?n ve reklam gelirlerinin yar?s?ndan fazlas?na sahip olmas?, o?ulcu ve rekabeti bir medya ihtiyac?m?zla kesinlikle ba?da?m?yor. Do?an Grubu'nun medya gcn nas?l medya-d??? ?karlar?n? ilerletmek iin kulland??? konusunda zengin bir literatr mevcut. Do?an Grubu, medyada editoryal ba??ms?zl?k denen ?eyin; sendikalar?n, gazeteciler aras?nda mesleki dayan??man?n kkn kurutmu?tur. Do?an Grubu yay?n organlar?n?n Trkiye'de rejimin demokratikle?mesini, siville?mesini ve zgrle?mesini destekleyen bir yay?n politikas? izledi?i ileri srlemez. Do?an'?n bir k?z?n? T- S?AD'?n ba??na, teki k?z?n? Uluslararas? Bas?n Enstits'nn (IPI) ynetim kuruluna sokmas?, ?kar at??mas? olu?turur. Erdo?an hkmetinin bas?na kar?? havu- sopa taktikleri uygulad??? do?rudur, ama AKP iktidar? alt?nda Trkiye'de ifade ve bas?n zgrl? alan?nda, yetersiz de olsa hayli ilerleme kaydedilmi?tir."

"Do?an Yay?n Grubu, hkmet zerinde bask? kurarak, mlkiyet temerkzn engelleyen ve medya patronlar?n?n kamu ihalelerine girmelerini yasaklayan yasal dzenlemelerin yrrlkten kald?r?lmas?n? sa?lad?; bundan sonra giderek byd ve medyan?n yakla??k yar?s?n? denetimi alt?na ald?. Gl medya patronlar? ile hkmetler birbirlerine kar?? havu-sopa taktikleri uygulamaya ba?lad?lar. Patronlar kendilerine avanta sa?layan hkmetlere siyasi destek verdiler, aksi halde muhalif kesildiler. Hkmetler de destek veren medya patronlar?na avanta da??tmaya, vermeyenleri de e?itli yollardan cezaland?rmaya yneldiler..."

"Medya patronlar? gazetecilerin sendikal rgtlenmesini engelledikleri gibi, ellerindeki medyay? btn ?hretlerini ve yksek gelir dzeylerini patronlar?na borlu olan, dar bir yneticiler ve yazarlar zmresi (ya da bir medya aristokrasisi) arac?l???yla kontrol alt?na ald?lar. Medyada editoryal ba??ms?zl?k dedi?imiz ?ey, yani medyan?n meslek ilkelerine gre gazeteciler taraf?ndan ynetilmesi giderek istisna haline geldi. As?l kararlar patronlar taraf?ndan al?n?r oldu. Medyay? patronlar?n medya-d??? ?karlar? ynlendirmeye ba?lay?nca, meslek ahlak?ndan ve ilkelerinden giderek uzakla??ld?. Haber-yorum ayr?m? gittike bulan?kla?t??? gibi, gazetecilik mesle?inin ana kayna?? olan muhabirlik de giderek marjinalle?ti."

"Medyada patronlar?n bu denli etkin bir konum elde etmelerinde, gazeteciler aras?nda meslek ilke ve ahlak?na, halk?n do?ru haber ve yetkin yorum alma hakk?na de?il de, ideolojik nedenlerle devlete ve/veya hkmetlere, maddi nedenlerle patronlar?n ?karlar?na ba?l?l?k kltrnn yayg?n olmas?n?n da nemli bir rol oldu."

"Kamuoyunun serbeste olu?abilmesi a?s?ndan medyada o?ulculu?un ve rekabetin gven alt?na al?nmas? da ok byk nem ta??yor. Bugn medyan?n yakla??k yar?s?n?n tek bir grubun denetiminde olmas?, demokrasi a?s?ndan kesinlikle kabul edilebilir bir durum de?il. Mlkiyet temerkzn, yani medya mlkiyetinin giderek daha az elde toplanmas?n? engelleyecek yasal nlemlere ?iddetle ihtiya var..."

"Medya eksik ve kusurlar?n? gidermeden demokrasi de eksik ve kusurlar?n? gideremez, ya da medya adam olmadan demokrasi de adam olamaz."

Alpay'?n yazd?klar?nda da grld? gibi, medyadaki meselemiz hi basit de?il; binbir yz var. Dert ok. Ama en nemli dert sorunlar?n? a?amayan medyan?n tehlikeli gelgitlerini ya?ad???m?z demokratikle?me srecini tamamlamay?, ve eksiksiz demokrasi hedefine ula?may? "geciktirici" halidir.

Bu lke tam demokrasiye lay?kt?r diyen herkes, bu sektrdeki sistematik ve kronik sorunlar?n giderilmesi iin gerekli yasal dzenlemelerin hkmet taraf?ndan yap?lmas?n? talep etmelidir. Halk?m?z, demokrasiyi birebir yans?tan bir medyaya lay?kt?r. Her sektrden beklenen "temiz"lik, en ba?ta medyadan beklenmelidir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri