forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

?K?NC? DALGA SALDIRININ ADRES?

Aktif .

taha_kivancTAHA KIVANÇ / YEN? ?AFAK 

Hastan?n sabah? bekledi?i gibi bekliyorum, gelmiyor... Taze ölüyü mezar?n bekledi?i gibi bekliyorum, yine gelmiyor... Gelmiyor i?te, gelmiyor...
 
Türkiye ve iktidar dört koldan d?? sald?r? alt?nda, ama böyle ortamlar? her zaman ?ereflendiren 'Ola?an ?üpheliler' ortada görünmüyorlar...

Frank Gaffney Jr. yok... Michael Rubin'e rastlanm?yor... Soner Ça?aptay ve Zeyno Baran bile kalemlerini sivriltip rahatl?kla kat?labilecekleri bu yeni sald?r? s?ras?nda ba?lar?n? uzatm?yorlar... Tabii onlar?n seslerini yükselttikleri ortamlarda hemen topa giren bizden isimler de ortal?kta görünmüyorlar...

Buradan benim ç?karsamam ?u: Le Monde, New York Times, Guardian gibi gazetelerde ?u s?ralarda ç?kmakta olan Türkiye ve Ak Parti kar??t? organize yaz?lar öncekilerden farkl? bir lobi ile irtibatl? olabilir... Kim, nas?l önceki dalgan?n bilinen isimlerinin esin kayna??yla aray? düzeltmi?se, ona buradan büyük bir “Bravo” çekiyorum. E?er ?imdi ba?layan sald?r? dalgas?na durumdan vazife ç?kartan o lobinin elemanlar? da kat?lm?? olsayd?, birlikte kopartacaklar? gürültü müthi? ba? a?r?t?rd?.

?imdiki sald?r?n?n adresi de belli olmazd? öyle bir durumda...

Evet, biraz utanarak-s?k?larak yaz?yorum, ama gerçek bu: Bat? dünyas?nda lehte veya aleyhte yaz? yay?mlatmak san?ld???ndan daha kolayd?r. ?llâ hakl? olman?z gerekmez, bütünüyle gerçekleri yans?tmak diye bir derdiniz bulundu?unu iddia etmenizi kimse beklemez. Bazan hat?r-gönül i?i olarak, bazan da 'tamamen duygusal sebeplerle' gönderdi?iniz yaz?y? basar veya bir elemanlar?n? yazmakla görevlendirirler...

Kimsenin dikkatini çekmeden bir kenarda kozan?z? örerken, bir bakm??s?n?z k?sa sürede hakk?n?zda ç?kan yaz?lardan dosyalar meydana gelir. Daha ne oldu?unu anlamadan, üzerinizin çizildi?ini, '?eytanla?t?r?ld???n?z?' fark edersiniz...

“Türkiye'de darbe ihtimali yüzde 50” diye bir makale (Zeyno Baran) ç?kar önce, onu sanki gerçekten böyle bir ihtimal varm?? gibi kaleme al?nm?? di?erleri izler... Biri k?y?da kö?ede kalm?? bir dergide “Türkiye'nin Putin'i dizginleri elinden b?rakmak istemiyor” benzetmesini yapar (Michael Rubin), aaa o da ne, ayn? benzetme birdenbire her yerde ço?alt?l?r durur... Biri, Ak Parti hükümeti için '?slamo-fa?ist' s?fat?n? kullan?r (Frank Gaffney Jr.), hiç beklemedi?iniz ki?ilerin a?z?na dü?er ayn? s?fat... “Türkiye'nin d?? politikas? ekseninden uzakla??yor, Bat? yerine do?uya yöneliyor” tezini ortaya atar biri (Soner Ça?aptay); tez dünyan?n dört bir taraf?nda dola?t?ktan sonra dalgaya dönü?ür...

?imdi ç?kan yaz?lar?n hiçbirinde yukar?da al?nt?lad???m yazarlar?n (Zeyno Baran, Michael Rubin, Frank Gaffney Jr. ve Soner Ça?aptay'?n) isimleri yok, ama NYT, Le Monde, Guardian'da ç?kan '?smarlama' oldu?u her halinden belli makalelerde onlar?n tezlerinin yans?mas? hemen fark ediliyor. Sonuçta Türkiye'yi onlardan daha az tan?yan '?smarlama' yazarlar ne yazacaklar, onlar?n tezlerini tekrarlamaktan ba?ka?

Yineliyorum: Onlar?n isimleri ön planda de?ilse, ?imdiki kampanyan?n adresinin öncekinden farkl? olmas? gerekir.

Bu niçin önemli? ?undan: Sa?da-solda ç?kan de?erlendirmelerde bu son dalga sald?r? için güçlü-di?li adresler an?l?yor; i?i baz? devletlere kadar ba?layanlar ç?kabiliyor. Karalama ve sindirme kampanyalar?n?n arkas?nda 'devlet' varsa, muhatab?n, yaln?z günlerini de?il gecelerini de, kara kara dü?ünerek geçirmesi ?artt?r. ?ster ABD gibi büyük, isterse ?srail gibi küçük bir ülke olsun...

Buna kar??l?k s?radan bir 'lobicilik faaliyeti' ise muhatap edildi?iniz kampanya, etkisi belli bir süreyle s?n?rl? olur, fazla büyümez, büyüyemez... Hat?r-gönül ne kadarsa o kadar sürer, para bitince kesilir...

Son kampanya bir lobicilik faaliyetine benziyor.

??lerin Bat? ülkelerinde nas?l yap?ld???na ???k tutmak için dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim: “Darbe ihtimali yüzde 50” diyen, “Türkiye'nin ekseni kay?yor” tezini seslendiren, '?slamo-fa?ist' etiketini yap??t?ran, 'Putin' benzetmesini yapan ki?iler, bu yeni ba?gösteren dalgaya so?uklar. Önceki kampanyalara destek vermi? olanlar?n hiçbiri, takip edebildi?im kadar?yla hiçbiri, “Ba?kalar? da y?k?m faaliyetine ba?lad?, haydi yard?mlar?na ko?ay?m” diye küre?ini al?p d??ar?ya f?rlam?yor...

Padi?ah?n ö?len sofras?nda eksik olan patl?can yeme?ini övdü?ünü duyunca kendisi yüz misli övgüyle ortaya at?lan saray soytar?s?, Padi?ah?n ak?am yeme?inde önüne konuldu?unda eliyle itmesi üzerine patl?can? yerin dibine bat?r?nca, etraftakilerin çeli?kiyi yüzüne vurmas?na k?zm?? da ne demi?: “Kusura bakmay?n, ama ben patl?can?n de?il, Padi?ah?n soytar?s?y?m...”

Bu i? de biraz öyledir...

Hastan?n sabah? ya da taze ölüyü mezar?n bekledi?i gibi de bekleseniz, gelmek istemeyen gelmiyor...

http://yenisafak.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri