forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

MEDYANIN ?UBAT AYI RAPORU

Aktif .

mtmMedya Takip Merkezi’nin (MTM) her ay düzenli olarak haz?rlad??? “ay?n medya gündemi” raporunun ?ubat ay? sonuçlar? aç?kland?. ??te, ?ubat ay?nda Türkiye’nin gündemine oturan ki?i, konu ve kurulu?lar…


?UBAT AYINA “YARGI BA?IMSIZLI?I” TARTI?MALARI DAMGASINI VURDU…

Medya Takip Merkezi’nin yapt??? ara?t?rman?n sonuçlar?na göre; geçti?imiz aya damgas?n? vuran konu “yarg?n?n ba??ms?zl???” tart??mas? oldu.  Ba?savc?n?n gözalt?na al?nmas?yla ba?layan hararetli tart??malar, hükümet ve Yarg?çlar Birli?i aras?nda gerilime neden oldu.  Medyan?n yak?n markaj?na giren “yarg? ba??ms?zl???” tart??malar?, Türkiye’nin uzun zamand?r en önemli gündem konular? aras?nda üst s?ralarda yer bulan Ergenekon ve terör haberlerini geride b?rakarak, toplam 26 bin 719 habere konu edildi.


BALYOZ DARBE PLANI GÜNDEMDEN DÜ?MÜYOR…

Taraf gazetesinin iddias?yla gündeme gelen “Balyoz Darbe Plan?”,  ?ubat ay?nda da gündemdeki yerini korudu.  Medyan?n ve Türk halk?n?n yak?n takibine giren konu ay boyunca 12 bin 918 habere konu edildi. Darbe plan?na gösterilen ilgide,  önceki aya oranla ciddi bir art?? gösterdi.


Geçti?imiz ay medyada en çok yer bulan bir di?er konu da Sevgililer Günü oldu.  Sevgililerin hayat?na renk katan bu özel gün, ekonomiyi de canland?rd?. Sevgililer Günü; gazete, dergi, haber siteleri ve televizyon kanallar?nda 8 bin 344 habere konu edildi.


DO?AL FELAKETLER ÜZÜNTÜ YARATTI…

?ubat ay?nda ülke gündeminde en çok yer bulan konulardan biri Türkiye’nin çe?itli illerinde can kayb?na ve büyük tahribatlara neden olan sel felaketiydi. Sel; ay boyunca, gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda 2 bin 779 habere konu edildi.


Y?l?n ikinci ay?nda en çok yank? bulan bir di?er do?al felaket haberi ise yurt d???ndan geldi. Karayipler'in en yoksul ülkesi Haiti'de meydana gelen 7 büyüklü?ündeki depremde binlerce ki?inin ölmesinin ard?ndan ?ili’de ya?anan deprem, tüm dünyada derin sars?nt? yaratt?. Binlerce ki?inin ölümüne neden olan deprem, dünya medyas?n?n yan? s?ra Türk medyas?n?n da yak?n takibindeydi.


Ay?n öne ç?kan di?er ba?l?klar?;

Almanya'n?n ba?kenti Berlin'de düzenlenen 60. Berlin Film Festivali Berlinale çerçevesinde, Türk sinemas?n? tan?tmak amac?yla ''Berlin'de Türk Sinemas?'' gecesi düzenlendi.

Fransa Kültür Bakanl???, Yönetmen Fatih Ak?n'?, "sanat ve edebiyat ?övalyesi ödülü'' (Chevalier des Arts et des Lettres) ile onurland?rd?.

8. Uluslararas? Gezici Filmmor Kad?n Filmleri Festivali, ?stanbul, Kars ve Sinop'ta 12 Mart-18 Nisan tarihleri aras?nda düzenlenecek. Filmmor Kad?n Kooperatifi taraf?ndan bu y?l 8. kez gerçekle?tirilecek festivalin filmleri, 12-21 Mart tarihlerinde ?stanbul'da Frans?z Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü ve ?stanbul Modern salonlar?nda gösterilecek.

60. Berlin Film Festivali'nde büyük ödül alan Alt?n Ay?'y? büyük bir sürpriz yaparak Türk filmi “Bal” kazand?.

Ayd?n Do?an Vakf? taraf?ndan bu y?l "Sinema" dal?nda verilen "Ayd?n Do?an Ödülü"ne, yönetmen Nuri Bilge Ceylan lay?k görüldü.MAGAZ?N GÜNDEM?

HÜLYA AV?AR Z?RVEDE…

Medya Takip Merkezi’nin düzenli olarak haz?rlad??? “ay?n magazin gündemi” sonuçlar?na göre; Hülya Av?ar geçen aya göre bir s?ra öne ç?karak ay?n en medyatik ünlüsü oldu.  Haber say?s? % 6 oran?nda art?? gösteren Av?ar, snowboard yaparken aya??n? k?rmas? nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Show TV’de yay?nlanan Yetenek Sizsiniz program?nda yapt??? jüri üyeli?i ve Habertürk’te yay?nlanan program?ndaki sivri dilli aç?klamalar?yla da medyan?n ilgi oda?? olan Av?ar k?z?, ay boyunca toplam 1.645 habere konu edildi.


CEM YILMAZ POPÜLAR?TES?N? KORUDU…

?ubat ay?n? kapsayan ayn? ara?t?rma sonuçlar?na göre; ?ov dünyas?n?n en popüler ikinci ismi Cem Y?lmaz oldu. Ünlü ?ovmen, gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda 1.642 habere konu edildi. Y?lmaz’?n ‘Borusan ?stanbul Filarmoni Konseri’ni yönetmesi ve ?ahan Gökbakar’la bir araya gelmesi dikkat çeken geli?meler aras?ndayd?.

NEJAT UYGUR’A SÜRPR?Z ?LG?…

MTM’nin haz?rlad??? “ay?n en medyatik ünlüleri” listesine bu ay üst s?ralardan, sürpriz bir isim eklendi.  Nejat Uygur’un rahats?zl??? nedeniyle GATA’ ya kald?r?lmas?n?n ard?ndan onu ziyaret etmek isteyen Emine Erdo?an’n?n türban nedeniyle hastaneye al?nmamas? polemiklere neden olurken, konu medyan?n da yak?n markaj?na girdi.  Siyaset ve magazin dünyas?n?n konuya ilgisi nedeniyle medya hiti artan Nejat Uygur, ay boyunca 1.274 haberde yer ald? ve medya yans?malar? 22 kat art?? gösterdi.


?AHAN GÖKBAKAR’A, “RECEP ?VED?K” DOP?NG?…

Recep ?vedik serisinin yeni filminin sinemaseverlerle bulu?mas? nedeniyle yeniden medyan?n dikkatini çeken ?ahan Gökbakar, ?ubat ay?n?n en çok konu?ulan ünlüleri aras?ndayd?. Haber say?s? % 107 artan Gökbakar, filmin yan? s?ra, Cem Y?lmaz ile bir araya gelmesi ve Merve Sevi ile ya?ad??? birliktelik nedeniyle de s?kça görünüm sa?lad?.


DEN?Z SEK? GÜNDEMDEN DÜ?MÜYOR…

Geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan bir di?er ünlüsü de Deniz Seki oldu. Hapisten ç?kt?ktan sonra medyan?n ilgi oda?? olan Seki, Eyüp Sultan Camisine kameramanlarla gidip, dua etmesiyle de medyada s?kça yer ald?. Ay boyunca çe?itli haberlerle gündemde kalan Deniz Seki’nin, toplam 729 haberde bahsi geçti.

 

?OV DÜNYASININ EN ÇOK KONU?ULAN ?S?MLER?


No

Ad?

?ubat

Ocak

Art?? Yüzdesi


1

Hülya Av?ar

1.645

1.545

6


2

Cem Y?lmaz

1.642

2.102

-22


3

Nejat Uygur

1.274

58

2.097


4

?ahan Gökbakar

1.138

550

107


5

Sezen Aksu

990

895

11


6

?brahim Tatl?ses

866

658

32


7

Ajda Pekkan

862

805

7


8

Demet Akal?n

842

832

1


9

Beren Saat

754

546

38


10

Deniz Seki

729

230

217


MTM Medya Takip Merkezi'nin, ?ubat ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.
S?YASET GÜNDEM?


Medya Takip Merkezi’nin haz?rlad???  ‘ay?n siyaset gündemi’ raporuna göre; y?l?n ikinci ay?nda medyada en çok konu?ulan siyasi parti,  yine AKP oldu.  AKP; Tekel i?çilerinin grevi,  Balyoz Darbe plan?, erken seçime ve mecliste ya?anan gerilimli görüntülere dair aç?klamalar? ile medyan?n yak?n markaj?ndayd?.  Ay boyunca, gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde 44 bin 530 haberde yer bulan partinin, ekranlarda kalma süresi ise 646 saat oldu.


CHP, GENSORU ?LE GÜNDEMDE  …

?ubat ay?nda medyada en çok yer bulan bir di?er siyasi parti ise CHP oldu. Terör örgütü mensuplar?n?n Habur S?n?r Kap?s?'ndan geli?leri s?ras?nda hakimlerin ayarland??? iddialar? ile ilgili olarak ?çi?leri Bakan? Be?ir Atalay hakk?nda gensoru önergesinde bulunan CHP ay boyunca, yarg?n?n ba??ms?zl??? tart??malar? nedeniyle de yak?n takipteydi. Ay boyunca medyan?n yak?n markaj?nda olan parti, toplam 27 bin 509 habere konu edildi.


AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No

Ad?

?ubat

Ocak

Art?? Yüzdesi (%)

1

AKP

44.530

39.462

13

2

CHP

27.509

24.894

11

3

MHP

10.602

8.847

20

4

BDP

3.665

9.108

-60

5

DTP

3.378

5.286

-36

MTM Medya Takip Merkezi'nin, ?ubat ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.


Ayn? ara?t?rma verilerine göre;  ay?n en çok haber olan di?er siyasi partileri, 10 bin 602 haberle MHP, 3 bin 665 haberle BDP ve 3 bin 378 haberle DTP oldular.


AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YASETÇ?LER?


No

Ad?

?ubat

Ocak

Art?? Yüzdesi (%)


1

Recep Tayip Erdo?an

43.513

40.588

7


2

Abdullah Gül

15.271

10.990

39


3

Deniz Baykal

10.333

7.088

46


4

Bülent Ar?nç

8.193

10.064

-19


5

Devlet Bahçeli

5.535

2.947

88


MTM Medya Takip Merkezi'nin, ?ubat ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.
ERDO?AN’IN GÜNDEM? YO?UN…

Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre; ay?n en konu?ulan ismi, popülerli?ini sürdüren Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an oldu.  Her davran???,  her aç?klamas? yak?ndan takip edilen Erdo?an, ?ubat ay? boyunca 43 bin 513 haberle kamuoyunun kar??s?na ç?kt?.  ?ubat ay?nda Erdo?an’?n gündemindeki önemli konulari ise Meclis'teki kavga, demokratik aç?l?m, yarg? konusu, darbe iddialar? ve e?i Emine Erdo?an'?n GATA'ya al?nmamas? oldu. Ba?bakan’?n ay boyunca TV ekranlar?nda kalma süresi,  640 saati a?k?nd?.


Siyaset dünyas?n?n en çok konu?ulan ikinci ismi ise yine Abdullah Gül oldu. Gül, özellikle anayasa de?i?ikli?i konusuyla medyada s?kça yer ald?.  Cumhurba?kan?, ayn? zamanda, terör, balyoz plan? gibi gündemdeki s?cak geli?melere yönelik aç?klamalar?yla da medyan?n ilgisini toplad?.  Cumhurba?kan? ay boyunca 15 bin 271 haberde yer buldu.


MUMCU- ARINÇ TARTI?MASI ?UBAT AYINA DAMGASINI VURDU…

Mecliste ya?anan gerilimin ard?ndan, Meclis moderatörü Güldal Mumcu’nun, oturumu iyi yönetemedi?i gerekçesiyle Bülent Ar?nç’la girdi?i polemik geçti?imiz aya damgas?n? vurdu. Ar?nç’?n kendisine sald?r?da bulundu?unu aç?klayan Mumcu,  ay boyunca 2 bin 746 haberde yer ald?.


EKONOM? GÜNDEM?


Medya Takip Merkezi’nin, ?ubat ay?nda, gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde yapt??? ara?t?rman?n sonuçlar?na göre; ekonomik kriz, uzun zamand?r oldu?u gibi, ?ubat ay?nda da gündemdeki yerini korudu.  Kriz, ay boyunca 12 bin 876 habere konu edildi. En çok konu?ulan konular aras?nda yerini alan zam haberleri, g?da ve sebze/meyve fiyatlar?ndaki fahi? art??larla dikkat çekti.

TEKEL ??Ç?LER?N?N EYLEM?NE ?LG? ARTIYOR…

Tekel i?çilerinin aylard?r süren eylemleri, ?ubat’ta da gündemdeki yerini artt?rarak sürdürdü. Birçok kesimden destek alan Tekel i?çilerinin eylemleri,  Ba?bakan Erdo?an’?n ve hükümetin çe?itli sözcülerinin, greve yönelik sert aç?klamalar?yla da ilgi toplad?.  Hükümetle aralar?ndaki gerilimin her geçen gün artt??? Tekel i?çilerine ilgi önceki aya göre % 47 art?? gösterdi. Konu medyada toplam 14 bin 105 habere konu edildi.


?? BANKASI Z?RVEDE…

?? Bankas?, The Banker Dergisi’nin "Top 500 Banking Brands" s?ralamas?nda 91’nci s?rada yer alarak ilk 100’e giren "tek Türk bankas?" oldu.  ?ubat ay?nda yak?n markaja al?nan banka, sosyal sorumluluk çal??malar? ve yeni reklam filmiyle de be?eni toplad?. ?ubat ay?nda en çok konu?ulan firmalar aras?nda üst s?ralarda yerini alan ?? Bankas?, gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda 2 bin 341 habere konu edildi.


YAPI KRED? WORLDCARD DÜNYADA ‘EN DE?ERL? ?LK 10’A G?RD?…

Yap? Kredi Worldcard, dünyan?n en sayg?n finans yay?nlar?ndan The Banker’in 2009 y?l? marka de?eri ara?t?rmas?nda, dünyan?n en de?erli on kart?ndan biri seçildi. Türkiye’den yaln?zca Yap? Kredi Worldcard’?n yer ald??? s?ralamada, kredi kart?n?n marka de?eri 400 milyon dolar olarak belirtildi. Ay toplam?nda Worldcard, toplam 1.118 habere konu edildi.


ARÇEL?K VE VESTEL DÜNYANIN 250 BÜYÜ?Ü ARASINDA…
Türkiye'nin lokomotif ?irketlerinden Arçelik ve Vestel, ara?t?rma ?irketi Deloitte'un her y?l halka aç?k ?irket bilgilerine dayanarak tespit etti?i dünyan?n en büyük 250 tüketici ürünü ?irketi s?ralamas?nda yer ald?. Arçelik'in listede 136'nc?, Vestel'in 195'inci listeye girmesi, ekonomi dünyas?n?n en dikkat çekici geli?meleri aras?nda yerini ald?.


Ay?n dikkat çeken di?er geli?meleri;

  • TMSF ba?kanl???na, kurumda ikinci ba?kan olarak görev yapan ?akir Ercan Gül asaleten atand?.
  • Avrupa'n?n ikinci büyük petrol ?irketi BP, geçti?imiz y?l?n son çeyre?inde 4,3 milyar dolar net kar elde etti?ini aç?klad?.
  • Vodafone Türkiye, 2009-10 mali y?l?n?n üçüncü çeyrek sonuçlar?n? aç?klad?. Ekim - Aral?k 2009 döneminde ?irket servis gelirlerini bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 12.9 artt?rd?.
  • Çikolata ve ?ekerleme sektörünün yay?n organ? Candy Industry taraf?ndan 9 y?ldan bu yana haz?rlanan Küresel Top 100 listesinde Ülker 11'inci s?raya yerle?ti.
  • Turkcell'in yarat?c? fikri olan giri?imciler için geli?tirdi?i Turkcell Partner Program?, uluslararas? ASAP ödülü (Association of Strategic Alliance Professionals Awards) ald?.
  • Coca-Cola'n?n 4. çeyrek kar?, güçlü deniz a??r? sat??lar?n?n etkisiyle artt?. Dünyan?n en büyük içecek üreticisi Atlanta merkezli Coca-Cola, yapt??? aç?klamayla dünya genelinde sat??lar?n yüzde 5 artt???n? duyurdu.


SPOR GÜNDEM?


FENERBAHÇE TAHTINI GER? ALDI…

MTM Medya Takip Merkezi’nin her ay düzenli olarak haz?rlad??? “ay?n spor gündemi” raporu sonuçlar?na göre; ?ubat ay?n?n en çok konu?ulan spor kulübü Fenerbahçe oldu. Geçti?imiz ay taht?n? Galatasaray’a kapt?ran Fenerbahçe, ay boyunca 16 bin 74 haber ve yaz?da yer al?rken, toplam 144 saat TV ekranlar?nda göründü.


Geçti?imiz ay?n en medyatik ikinci tak?m? ise Galatasaray oldu. Be?ikta?’la yapt??? büyük derbiyle ad?ndan s?kça söz ettiren Galatasaray, ay boyunca 15 bin 150 habere konu edildi.  Galatasaray’?n ekranlarda kalma süresi ise 190 saati a?k?nd?.


BURSASPOR YÜKSEL??TE…

Geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan tak?mlar?ndan bir di?eri de Bursaspor oldu. Ligde sergiledi?i ba?ar?l? performans?yla dikkat çeken Bursaspor, ay boyunca 11 bin 56 habere konu edildi. Bursaspor’un haberleri önceki aya göre yüzde 113 art?? gösterdi.


AYIN EN MEDYAT?K SPOR KLÜPLER?

Ad?

?ubat

Ocak

Art?? Yüzdesi

Fenerbahçe

16.074

18.526

-13

Galatasaray

15.150

19.136

-21

Be?ikta?

14.839

15.050

-1

Bursaspor

11.056

5.180

113

Trabzonspor

9.082

10.401

-13

ARDA TURAN Z?RVEDE…

MTM Medya Takip Merkezi’nin haz?rlad??? ayn? ara?t?rma sonuçlar?na göre; geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan futbolcusu Arda Turan oldu. Haber say?s? yüzde 51 oran?nda art?? gösteren Arda, Atletico Madrid ve Be?ikta? maçlar?nda sergiledi?i oyunlarla ilgi toplad?. Arda Turan ay boyunca 2 bin 960 habere konu edildi.

LUGANO SAKATLIK HABERLER?YLE D?KKAT ÇEKT?…

Ay?n en çok konu?ulan bir di?er sporcusu da Diego Lugano oldu. Diyarbak?r maç?nda ya?ad??? sakatl?k nedeniyle spor medyas?n?n ilgisini üzerine çeken Lugano, ay boyunca 2 bin 800 habere konu edildi. Lugano’nun haberleri önceki aya göre; % 74 art?? gösterdi.


Sakatlanmas? ve ceza almas?yla ilgi oda?? olan Mehmet Topuz’un, haber oran?nda % 90’l?k bir art?? ya?and?.


AYIN EN MEDYAT?K FUTBOLCULARI

Ad?

?ubat

Ocak

Art?? Yüzdesi

Arda Turan

2.960

1.958

51

Diego Lugano

2.800

1.610

74

Mehmet Topuz

2.052

1.081

90

Gökhan Ünal

1.812

3.274

-45

Gökhan Gönül

1.676

680

146

Alex De Souza

1.597

2.054

-22

Holosko

1.572

1.010

56

Leo Franco

1.572

366

330

Volkan Demirel

1.431

628

128

Emre Güngör

1.234

465

165


LEO FRANCO’NUN HABERLER? %  330 ARTI? GÖSTERD?

MTM’nin yapt??? ayn? ara?t?rma sonuçlar?na göre; geçti?imiz ay haberleriyle ilgi oda?? olan bir di?er sporcu, Leo Franco oldu. Önceki aya oranla haber say?s? % 330 oran?nda art?? gösteren Franco, hatal? gol yemesi nedeniyle s?kça ele?tiri ya?muruna tutuldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri