forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

  Medya Takip Merkezi’nin (MTM) her ay düzenli olarak 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesini inceleyerek olu?turdu?u medya raporunun sonuçlar?na göre; geçti?imiz ay Türkiye gündemine damgas?n? vuran konular, AK Parti ve Recep Tayyip Erdo?an oldular.

TERÖR HABERLER? GÜNDEMDEK? SICAKLI?INI KORUYOR…

A?ustos ay?nda ülke gündeminde en çok konu edilenler aras?nda, PKK Terör Örgütü üst s?ralarda yer ald?. Ay boyunca eylemlerini çe?itli ?ekillerde sürdüren PKK, Batman’da ve yurdun çe?itli yerlerinde may?n patlamas? konular?yla da ad?ndan söz ettirdi . Rapora göre; PKK ay boyunca 34 bin 988 haber ve yaz?da yer ald?.

AVRUPA B?RL???’NE ?LG? ARTTI…

Geçti?imiz ay gündemde en çok yer bulan bir di?er konu ba?l??? ise, Ergenekon, Anayasa aç?l?m? ve Referandum konular?n? geride b?rakarak listede üst s?ralara yerle?en AB’ye giri? süreci oldu. ?ngiltere Ba?bakan? David Cameron’?n, Ankara'da yapt??? bas?n toplant?s?nda Türkiye'nin AB üyeli?ine tam destek vererek Fransa ve Almanya'y? iki yüzlülükle suçlamas? ve Ba? müzakereci Egemen Ba???’?n 50 bin 250 muhtara mektup göndererek anayasaya evet oyu istemesi, ay?n en çok dikkat çeken geli?meleriydi. Avrupa Birli?i, A?ustos ay?nda medyada toplam 25 bin 332 haber ve yaz?da yer buldu.

GÜNDEM REFERANDUM’A K?L?TLEND?…

Aylard?r Türkiye gündeminin en üst s?ralar?nda yer alan ve partilerin yo?un ileti?im çal??malar?na sahne olan referandum süreci, A?ustos’ta siyasi partilerin k?yas?ya rekabetine sahne oldu. Türkiye ad?m ad?m 12 Eylül'de yap?lacak referanduma do?ru giderken, medya da referandumla ilgili haberleri an be an kaydetti. Konu, ay boyunca 12 bin 446 haberde yer buldu.

KPSS SINAVINDA SKANDAL…  

Geçti?imiz ay Türkiye gündemine bomba gibi dü?en bir di?er önemli geli?mede KPSS s?nav?n?n cevaplar?n?n çal?nm?? olmas?yd?. S?nava giren adaylardan büyük tepki toplayan olay, bakanl?klar?n çe?itli aç?klamalar? ile s?kça tart???ld?. Medyan?n yak?n markaj?na giren KPSS konusu, ay boyunca 7 bin 623 haber ve yaz?da yer ald?.

AYIN ÖNE ÇIKAN KÜLTÜR-SANAT ETK?NL?KLER?;

UNESCO'nun Dünya Kültür Miras? listesine, Büyük Okyanus'ta bulunan ve 1940'l? ve 1950'li y?llarda nükleer patlama denemeleri yap?lan bir mercan adas? da eklendi.

Batman Üniversitesi Rektörü ve Hasankeyf Kaz? Ba?kan? Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, 14 Temmuz'da Hasankeyf'te kaya dü?mesi sonucu can güvenli?i gerekçesiyle durdurulan kaz? çal??malar?n?n, 5 A?ustos'ta yeniden ba?layaca??n? bildirdi.

Suna ve ?nan K?raç Vakf? Pera Müzesi, 6 A?ustos - 3 Ekim 2010 tarihleri aras?nda, Türkiye’nin 120 senelik dostu Japonya'n?n sanat?n?, gelenekselden moderne, ça?da?tan güncele tüm renkleriyle ülkemiz sanatseverleriyle bulu?turan iki sergiye ev sahipli?i yap?yor.

Kuruçe?me Arena'da sahne alan Anadolu Ate?i dans toplulu?u, yakla??k 5 bin ki?iye unutulmaz bir gece ya?att?. Anadolu Ate?i, yenilenmi? versiyonu 'Anadolu Ate?i Evolution' gösteri ile Kuruçe?me Arena'da sevenlerinin kar??s?na ikinci kez ç?kt?.

Erden K?ral'?n yönetti?i ilk belgesel olan ve ?stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti projeleri aras?nda yer alan "Haliç - Alt?n Boynuz" belgeseli 10 A?ustos’ta sanatseverlerle bulu?tu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü?ü taraf?ndan düzenlenen "8. Bodrum Uluslararas? Bale Festivali", bu y?l 14 A?ustos-1 Eylül tarihleri aras?nda yap?ld?.

Akbank Sanat, A?ustos ay? boyunca k?sa film tutkunlar?n? a??rlad?. Ücretsiz olarak gerçekle?tirilen etkinlik boyunca 18-19 A?ustos tarihlerinde Akbank 5. K?sa Film Festivali, 25-26 A?ustos'ta ise Akbank 6. K?sa Film Festivalini düzenledi.

Her y?l Ramazan ay?nda Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuar? bu y?l yeni adresi olan Beyaz?t Meydan?'nda aç?ld?.

Türk balesinin genç gururu Kadir Okurer, kat?ld??? yedinci uluslararas? yar??madan da ödülle döndü.

?lksen Ba?ar?r'?n yönetti?i 'Ba?ka Dilde A?k' Ukrayna'n?n Berdyansk kentindeki 13. Berdyansk Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?slam medeniyetinin alt?n ça??n? ya?ad??? 7 ile 17. yüzy?l aras?ndaki bin y?ll?k tarihi süreçte bilim ve teknolojik geli?melerin aktar?ld??? ''1001 ?cat Sergisi''ni açt?.

S?YASET GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) düzenli olarak haz?rlad??? ‘ay?n siyaset gündemi’ raporuna göre; geçti?imiz aya damgas?n? vuran siyasi parti, referandum öncesi haberlerinde büyük art?? ya?anan AKP oldu. Parti, ay boyunca 73 bin 300 haberde yer bulurken, 479 saati a?k?n süre de ekranlarda kald?.

CHP REFERANDUM ÇALI?MALARIYLA D?KKAT ÇEKT?…

Ayn? ara?t?rma raporuna göre; A?ustos ay?nda haberleriyle dikkat çeken bir di?er siyasi parti ise CHP oldu. Referandum mitingleri ve K?l?çdaro?lu’nun aç?klamalar? ile medyan?n ilgi oda?? olan parti, ay içerisinde 59 bin 467 haberde yer buldu. CHP’nin, KPSS’de ya?ananlar ve ÖSYM’nin sorunlar? konusunda Meclis ara?t?rmas?n? talep etmesi de gündemde s?k yer alan konu ba?l?klar? aras?ndayd?. CHP’ye TV kanallar? ise 476 saati a?k?n süreyle yer ay?rd?.

Verilere göre,  ay?n en çok ilgi gören di?er siyasi partileri, 31 bin 156 haberle MHP, 17 bin 379 haberle BDP ve 6 bin 168 haberle SP oldular.

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No

Ad?

A?ustos

Temmuz

Art?? Yüzdesi (%)

1

AKP

73.300

58.097

26

2

CHP

59.467

51.506

15

3

MHP

31.156

22.524

38

4

BDP

17.379

5.598

210

5

SP

6.168

8.187

-25

MTM Medya Takip Merkezi'nin, A?ustos ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.ERDO?AN MEDYANIN GÖZDES?…

MTM’nin raporuna göre; A?ustos ay?n?n en çok konu?ulan siyasetçisi, geçti?imiz aylarda da zirvede yer alan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an oldu. Referandum öncesi yo?un bir ?ekilde mitinglerde yer alan Erdo?an, muhalefet parti lideri K?l?çdaro?lu ile girdikleri polemiklerle de bas?nda s?kça yans?ma buldu.  Siyasi lider, K?l?çdaro?lu ile ya?ad??? boy-soy tart??mas?yla medyan?n ilgi oda?? olurken, HSYK, YARSAV hakk?ndaki söylemleri ile de s?kça gündeme geldi.

?ngiliz haber dergisi Monocle, dünyan?n en ba?ar?l? 15 liderini s?ralad??? listeye göre; Erdo?an’?n bu listede be?inci olmas?, dünya bas?n?n Erdo?an’a ilgisini de ortaya koydu. A?ustos ay?nda 65 bin 390 yaz?da yer bulan Erdo?an, 622 saati a?k?n süreyle ekranlarda yer ald?.AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YASETÇ?LER?


No

Ad?

A?ustos

Temmuz

Art?? Yüzdesi (%)


1

Recep Tayyip Erdo?an

65.390

48.793

34


2

Kemal K?l?çdaro?lu

30.936

23.825

30


3

Devlet Bahçeli

9.127

6.686

37


4

Deniz Baykal

7.704

6.733

14


5

Bülent Ar?nç

6.220

4.200

48


MTM Medya Takip Merkezi'nin, A?ustos ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

KILIÇDARO?LU-ERDO?AN ÇEK??MES? MEDYANIN YAKIN MARKAJINDA

Geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan bir di?er siyasetçisi Kemal K?l?çdaro?lu oldu. K?l?çdaro?lu, ay boyunca “Referanduma Hay?r” için düzenledi?i mitingler ve Erdo?an ile girdikleri polemiklerle medyada s?kça yans?ma sa?lad?. K?l?çdaro?lu, “Hay?r deyin, genel aff?n yolu aç?ls?n.” söylemleriyle de tart??man?n oda?? oldu. Sosyal payla??m sitesi Twitter’da hesap aç?p, buradan da referandum ile ilgili ileti?im çal??malar?n? sürdüren K?l?çdaro?lu, ay boyunca 30 bin 936 habere konu edildi. Ünlü siyasi lidere TV kanallar? ise 294 saati a?k?n süreyle yer verdiler.

Ayn? ara?t?rma verilerine göre; ay?n en çok ilgi gören di?er siyasetçileri, 9 bin 127 haberle Devlet Bahçeli, 7 bin 704 haberle Deniz Baykal, 6 bin 220 haberle Bülent Ar?nç oldular.

EKONOM? GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), düzenli olarak haz?rlad??? medya raporunun A?ustos ay? sonuçlar?na göre; ekonomi bas?n?na damgas?n? vuran konular aras?nda birinci s?raya, aylard?r Türkiye’nin de?i?meyen gündem maddesi olan “ekonomik kriz” oturdu.

THY TAHTINI GER? ALDI…

Önceki ay taht?n? A&T Bank’a b?rakan THY, A?ustos ay?nda yine zirveye yerle?ti. THY, US Airways ile 1 Eylülden itibaren ortak uçu? düzenleyece?i aç?klamas?, Basketbol Milli Tak?mlar? ile ana sponsorluk anla?mas?, ilk 6 ayl?k kar?n?n 278 milyon liraya ula?mas?na dair haberleri ile s?kça yans?ma sa?lad?. ?irket, toplam 5 bin 909 haber ve yaz?ya konu edildi.

TURKCELL ?K?NC? SIRADA…

Ayn? ara?t?rma sonuçlar?na göre; en çok konu?ulan ikinci marka ise Turkcell oldu. Ay içerisinde yo?unlukla, sosyal sorumluluk haberleri, kampanyalar?, ikinci çeyrek kar aç?klamas? ve Pakistan’a yard?m kampanyas? haberleriyle dikkat çeken Turkcell, toplam 5 bin 741 haberde yer buldu.

AYIN D?KKAT ÇEKEN D??ER GEL??MELER?;

Microsoft Türkiye, ekonomileriyle yar??t???m?z Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi ülkeleri geride b?rakarak, tarihinde ilk defa "Y?l?n ülkesi" seçildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl??? (TPAO), Osmanl?'n?n sürgün yeri olarak bilinen Fizan'da son dönemin en büyük petrol ke?iflerinden birini yapt?. Fizan'daki 6 petrol arama çal??mas?n?n 6's?nda da petrole ula?an ?irket, ilk kuyuda yap?lan test üretimlerinde ilk petrolü üretmeye ba?lad?.

Migros Ticaret A.?., Amaç, Ades ve Egeden'deki hisse devirleri tamamland?. Migros ve ?ok markalar?n?n franchise sözle?mesi ile ma?aza i?letmecili?ini üstlenen Amaç G?da Ticaret ve Sanayi A.?., Ades G?da Sanayi ve Ticaret A.?. ve Egeden G?da Tüketim Mallar? Ticaret ve Sanayi A.?. ?irketlerinin hisseleri, Migros A.?. taraf?ndan devral?nd?.

Yap? Kredi'den 30 Haziran 2010 tarihli konsolide finansal sonuçlara ili?kin yap?lan aç?klamaya göre, bankan?n ilk yar?daki net kar?, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 26 artarak 1 milyar 172 milyon lira olarak gerçekle?ti

Garanti Bankas?'n?n 2010 y?l?n?n ilk yar?s?ndaki net kar?, 2 milyar 54 milyon 731 bin lira oldu. ?lk yar? kar?n? yüzde 29 art?ran bankan?n net kar?, geçen y?l?n ayn? döneminde 1.45 milyar TL düzeyindeydi.

Coca Cola Türkiye Ba?kan? Galya Frayman Molinas, Coca Cola Türkiye'nin ilk 6 ayda yüzde 10, 3 büyüdü?ünü söyledi.

TAV Havalimanlar? Holding A.?., y?l?n ilk yar?s?nda 13.9 milyon lira net kâr elde etti.

Global Finance Dergisi, "Dünyan?n En ?yi Kurumsal ?nternet Bankac?l???" yar??mas?nda, HSBC Türkiye'yi "En ?yi Kurumsal ?nternet Bankas?" seçti.

Memorial Sa?l?k Grubu'nun az?nl?k hisselerini, ?ngiliz ve Katarl? yat?r?m fonlar? sat?n ald?.

MAGAZ?N GÜNDEM?

TÜRK?YE’N?N EN ÇOK KONU?TU?U SANATÇI: SEZEN AKSU

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), düzenli olarak haz?rlad???, “ay?n magazin gündemi” raporu sonuçlar?na göre; A?ustos ay?nda sürpriz bir ç?k?? yaparak magazin gündemine damgas?n? vuran isim, Sezen Aksu oldu. Kanser oldu?u söylentileri ile sevenlerini üzen minik serçeye medya büyük ilgi gösterdi.

Aksu’nun 2010 FIBA Dünya Basketbol ?ampiyonas? aç?l???nda sahne almas?, Harbiye Aç?khava konserleri, referandumda evet oyu verece?ini söylemesi, Faz?l Say’?n hakk?ndaki söylemleri, gün yüzüne ç?kmam?? bestelerini o?luna b?rakaca??n? aç?klamas?, A?ustos ay?nda en s?k yer alan konu ba?l?klar? oldu. Önceki aya oranla haber say?s? yüzde 130 artan minik serçe, ay boyunca üç mecran?n toplam?nda 2 bin 819 haberde yer buldu.

FAZIL SAY AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM YARATTI…

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; A?ustos ay?n?n en çok konu?ulan bir di?er ünlü ismi, yaratt??? tart??malarla medyan?n ilgisini üzerine toplayan Faz?l Say oldu. Say, Twitter’e ta??d??? “arabesk yav?akl???ndan utan?yorum” yorumundan sonra, Sezen Aksu için bulundu?u “Sezen’in müzi?i detone ve kirli” söylemiyle de polemiklerine bir yenisini ekledi.

Fenerbahçe ve AKP’ye kar?? sert ele?tirileri ve referanduma hay?r oyu verece?i aç?klamalar? ile Say, ay boyunca medyan?n yak?n markaj?nda kald?. Dünyaca ünlü piyanistin, Borusan ?stanbul Filarmoni Orkestras? ile aç?l???n? yapt??? Salzburg Müzik Festivali’nde ikinci kez sahne almas?, medyadan ilgi gören bir di?er konu ba?l???yd?. Önceki aya oranla haber say?s? yüzde 55 art?? gösteren Faz?l Say’?n, medyada 890 kez bahsi geçti.

MEHMET AL? ERB?L ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE…

Ayn? ara?t?rma raporuna göre; ad?ndan s?kça bahsettiren bir di?er ünlü de haberlerinde yüzde 36 oran?nda art?? ya?anan Mehmet Ali Erbil oldu. Özel ya?ant?s? ile gündemden dü?meyen Erbil’in, Sabah gazetesi muhabirinin kendisini bir bayanla görüntülemesinin ard?ndan ç?kan tart??man?n, muhabirin i?ten ç?kar?lmas?na kadar varmas? ile de gündeme bomba gibi dü?tü. Erbil, sundu?u Çark?felek program? ve “Pak Panter” filminde konuk oyuncu olarak yer almas? ile de medyada yans?ma buldu.  

HÜLYA AV?AR-FAZIL SAY POLEM???NE MEDYADAN BÜYÜK ?LG?…

Faz?l Say’?n “arabesk yav?akl???ndan utan?yorum”  yorumlar? üzerine, Av?ar k?z?n?n Say için “tedavi olsun”  aç?klamas?n? yapmas?, geçti?imiz ay magazin bas?n?na yans?yan önemli geli?meler aras?ndayd?. Resmi belgede sahtecilik suçlamas? ve uzun bir aradan sonra “72. Ko?u?” adl? filmle beyaz perdeye dönece?ine ili?kin haberler, Hülya Av?ar’?n en çok yans?ma buldu?u di?er konulard?. Önceki aya oranla medyadaki görünürlü?ü yüzde 51 artan Av?ar, üç mecra toplam?nda bin bir habere konu edildi.

TARKAN’IN SOSYAL DUYARLILI?INA BAKAN’DAN SERT ÇIKI?…

Alliaoni’nin korunmas? gerekti?ini içeren sosyal duyarl?l?k mesaj?n?n ard?ndan, Çevre ve Orman Bakan?’n?n Tarkan’a, “Alliaoni diye bir yer yoktur. Herkes kendi i?ini yaps?n” demesi, ay?n dikkat çeken geli?melerinden biriydi. Bakan?n sert ç?k??? kar??s?nda pek çok kesimden destek gören ünlü sanatç?, yeni ç?kard??? “Ad?n? Kalbime Yaz” albümü sonras?nda verdi?i aç?k hava konserleri ile de sevenlerinden büyük ilgi toplad?. Medya yans?malar?nda, önceki aya göre yüzde 103’lük art?? tespit edilen Tarkan, toplam 936 haber ve yaz?da yer buldu.?OV DÜNYASININ EN ÇOK KONU?ULAN ?S?MLER?


No

Ad?

A?ustos

Temmuz

Art?? Yüzdesi


1

Sezen Aksu

2.819

1.224

130


2

Faz?l Say

1.890

1.217

55


3

Mehmet Ali Erbil

1.017

749

36


4

Hülya Av?ar

1.001

661

51


5

Ajda Pekkan

996

1.394

-29


6

?brahim Tatl?ses

973

824

18


7

K?vanç Tatl?tu?

964

721

34


8

Demet Akal?n

938

1.750

-46


9

Tarkan Teveto?lu

936

462

103


10

Kenan ?mirzal?o?lu

891

896

-1


MTM Medya Takip Merkezi'nin, A?ustos ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.


SPOR GÜNDEM?


Medya Takip Merkezi’nin (MTM), her ay düzenli olarak gerçekle?tirdi?i “ay?n spor gündemi” ara?t?rmas?n?n sonuçlar?na göre; geçti?imiz ay spor camias?na damgas?n? vuran konu, 2010 F?BA Dünya Basketbol ?ampiyonas? oldu. Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen görkemli aç?l?? töreniyle medyan?n ilgi oda?? olan turnuva, Milli Tak?m?n nefes kesen mücadeleleri ile sporseverlerin nabz?n? yükseltti. 

FENERBAHÇE Z?RVEY? SEVD?…

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) raporuna göre, A?ustos ay?n?n en popüler spor kulübü, aç?k arayla Fenerbahçe oldu. ?ampiyonlar liginden elenmesinin ard?ndan medyada geni? yank? uyand?ran Fenerbahçe’nin haberlerinde, önceki aya oranla yüzde 182 art?? gözlendi. Yapt??? transferlerle de bas?n?n ilgisini toplayan kulüp, ay boyunca 31 bin 983 habere konu edildi.

TRABZONSPOR YÜKSEL??TE…

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; ad?n? en çok duyuran ikinci spor kulübü Trabzonspor oldu. UEFA Avrupa ligi play-off turunda kendi sahas?nda Liverpool’a yenilerek turdan elenen Trabzonspor, ay?n en çok konu?ulan tak?mlar? aras?ndayd?. Geçen sezonun Türkiye kupas? ?ampiyonu olan Trabzonspor, kurulu?unun 43. y?l dönümünü kutlarken; medyatik tak?m ay boyunca 26 bin 46 haberde yer buldu.

S?VASPORDAN SÜPR?Z ÇIKI?…

Sivasspor, uzun bir aradan sonra, sürpriz bir ç?k?? yaparak listeye be?inci s?radan giri? yapt?. Sivasspor’un, 2010–2011 futbol sezonunu 4 Eylül Stad?’nda törenle açmas? ve yapt??? kar??la?malar, medyadan büyük ilgi gördü. Haber say?s? yakla??k 7 kat artan Sivasspor’un toplam 8 bin 533 haberde bahsi geçti.


TÜRK?YE’N?N EN POPÜLER FUTBOLCUSU QUARESMA!

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), en popüler futbolcular? belirledi?i medya raporuna göre; Be?ikta?’?n yeni star? Ricardo Quaresma, geçti?imiz ay Türkiye’nin en çok konu?tu?u futbolcu oldu. Quaresma, A?ustos ay?nda V.pilzen’e att??? ilk golle spor bas?n?n ilgisini üzerinde toplarken, haberlerinde yüzde 64 oran?nda art?? tespit edildi. Do?u? Otomotiv’in Quaresma’ya, Audi Q7 hediye etmesi de ay?n dikkat çeken geli?meleri aras?ndayd?. Ba?ar?l? oyuncu ay boyunca toplam 8 bin 27 habere konu oldu.

SPOR DÜNYASININ YEN? GÖZDES? GUT? HERNANDEZ!

Be?ikta?’?n yeni transferleri aras?nda yer alan ünlü futbolcu Guti Hernandez, ay boyunca medyan?n ilgisini üzerinde hissetti. Ye?il sahadaki ba?ar?s? d???nda özel ya?ant?s?yla da s?kça gündeme gelen Guti, k?sa sürede Türk medyas?n?n da gözdesi haline geldi. Pek çok ünlü futbolcuyu geride b?rakan Guti, , 6 bin 614 haberle, en medyatik futbolcular listesinde ikinci s?raya yerle?ti.

SPOR GÜNDEM?NDE ÖNE ÇIKAN D??ER BA?LIKLAR;

Bugüne kadar bir ?ampiyonada birden fazla madalya kazanamam?? olan Türkiye, Barselona'daki Avrupa Atletizm ?ampiyonas?'ndaki yar??ta iki sporcusuyla kürsüye ç?kt?. Alemitu Bekele alt?n, Elvan Abeylegesse ise gümü? ald?. Finaldeki di?er atletimiz Meryem Erdo?an da kariyerinin en iyi derecesini ko?arak 7. s?rada yer ald?.

Türkiye’nin bireyselde 11, tak?m halinde 2 olmak üzere toplam 13 madalya kazand??? Dünya Okullar Aras? Satranç ?ampiyonas?, 34 ülkeden yakla??k 355 sporcunun kat?l?m?yla Kayseri'de gerçekle?tirildi.

Markas?n? tescil ettiren sporcular listesine Arda Turan da eklendi. Hakan ?ükür ve Hidayet Türko?lu'ndan sonra Galatasarayl? futbolcu Arda Turan da ismini markala?t?rd?.

Milli motosikletçi Kenan Sofuo?lu, Dünya Supersport ?ampiyonas?'nda sezonun 10. yar???n? ikinci s?rada bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yap?lan yaz?l? aç?klamada, Spor Toto'nun Süper Lig'in yan? s?ra TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e de isim sponsoru oldu?u bildirildi.

ABD'de düzenlenen 2010 Speedo Gençler ?ampiyonas?'nda erkekler bin 500 metre serbest yar???nda milli yüzücümüz Ediz Y?ld?r?mer alt?n madalyan?n sahibi oldu.

TED Kulübü tesislerinde yap?lan 100 bin dolar ödüllü turnuvada Marsel ?lhan, daha önce iki kez yendi?i, klasmanda 156 numarada bulunan Rus raket Konstantin Kravchuk'a 3-0 ma?lup olarak elendi. Marsel ?lhan'?n elenmesinin ard?ndan turnuvada Türk tenisçilerden sadece Haluk Akkoyun kald?.

Milli boksör Ümit Can Pat?r, Singapur'da düzenlenen 1. Gençlik Olimpiyat Oyunlar?'nda bronz madalya kazand?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri