forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

soru_isareti_gazeteMTM'nin iki bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yay?nlanan tüm haberleri inceleyerek derledi?i medya raporuna göre, geçti?imiz ay Türkiye gündeminde referandum ve AK Parti vard?.

Son aylar?n en önemli gündem maddesi Referandum, PKK, Avrupa Birli?i, Kürt sorunu gibi birçok konu ba?l???n? geride b?rakarak ülkenin en çok tart???lan meselesi oldu. 12 Eylül'de gerçekle?en referandumun EVET'le sonuçlanmas? ve siyasi arenada yükselen sesler, konunun medyada daha çok yer almas?na neden olurken; Eylül ay? boyunca Referandum hakk?nda toplam 86 bin 585 haber yap?ld?.

Eylül ay?nda gündemde en çok yer bulan ikinci konu ba?l???, PKK terör örgütüydü. Ay boyunca terör örgütünün çe?itli eylemleri ve hükümetin terör örgütü hakk?ndaki söylemleri, medyada geni? yer buldu. PKK ay boyunca 27 bin 384 haberde yer ald?.

A?ustos ay?nda gündeme bomba gibi dü?en KPSS skandal?n?n yank?lar?, Eylül ay?nda da devam etti. Yap?lan soru?turmalar, s?navda ba?kalar?n?n yerine giren ki?ilerin tutuklanmas?, e?itim bilimleri s?nav?n?n iptali, yap?lacak olan s?navlar?n ertelenmesi derken, konu medyan?n yak?n markaj?nda kald?. KPSS skandal?, ay boyunca gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde toplam 14 bin 425 haberde yer buldu.

Eylül ay?nda Türkiye gündemine bomba gibi dü?en "bakterili et" skandal? herkesi korkuttu. Sa?l??a zararl? bakteri ta??yan 10 tonu a?k?n etin piyasaya sürüldü?ü iddias? üzerine gün ?????na ç?kan konu, bakterili etleri köpekler yedi iddias?yla daha da alevlendi. Bakterili et skandal?, ay boyunca 1.071 habere konu edildi.

AYIN ÖNE ÇIKAN KÜLTÜR-SANAT ETK?NL?KLER?;


Sultanahmet'teki Türk ve ?slam Eserleri Müzesi'nde bulunan 300'den fazla de?erli eser gün yüzüne ç?kt?. Aralar?nda Kur'an-? Kerim'in ilk nüshalar? olarak kabul edilen 250 bin yaprakl?k ?am Evrak?'n?n da bulundu?u 300'den fazla eser ziyarete aç?ld?.

47. Uluslararas? Antalya Alt?n Portakal Film Festivali bu y?l bir ilke daha imza att?. Türk sinemas? ve dünya sinemas?n?n ar?ivinde sakl? kalm??, kald?klar? tozlu raflardan y?llar sonra ç?kar?l?p restore edilen, sineman?n ilk dönem örneklerinden dört filmi; Türkiye'de ilk defa festivalde izleyiciyle bulu?turuldu.
Semih Kaplano?lu'nun son filmi Bal, yabanc? dilde en iyi film dal?nda Oscar aday aday? seçildi. 60. Berlin Uluslararas? Film Festivali'nden Alt?n Ay? Ödülü'yle ayr?lan Bal, k?sa listeye girmeyi ba?ar?rsa 83. Oscar ödüllerinde Oscar heykelci?i için yar??acak. Bal, Alt?n Koza Film Festivali'nde de, Ulusal Uzun Metraj Film Yar??mas?nda ''En ?yi Film Ödülü''nü ald?.

Sibel Kekilli'nin ba?rol oynad??? 'Ayr?l?k' (Die Fremde), Almanya'n?n, yabanc? dilde en iyi film dal?nda Oscar aday aday? oldu.

Uluslararas? Kültür ve Sanat Derne?ince (UKSD), Kültür ve Turizm Bakanl??? deste?iyle 23-26 Eylül tarihleri aras?nda gerçekle?tirilen ''Cezayir'de Türk Filmleri Haftas?''nda, Türk yap?m? 6 film Cezayir halk?yla bulu?tu.

Dünyaca ünlü rock grubu U2, ''360 Tour'' adl? turne kapsam?nda konser vermek üzere ?stanbul'a geldi.

S?YASET GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) düzenli olarak haz?rlad??? 'ay?n siyaset gündemi' raporuna göre; geçti?imiz aya damgas?n? vuran siyasi parti, referandum öncesinde yapt??? mitinglerle medyan?n ilgi oda?? olan AKP oldu. AKP, ay boyunca anayasa, tek tip askerlik, seçim tarihi gibi konularla gündeme gelirken, toplamda 60 bin 211 haberde yer ald?. Siyasi partinin ekranlarda kalma süresi ise 864 saati a?t?.

Ayn? ara?t?rma raporuna göre; Eylül ay?n?n en çok konu?ulan ikinci siyasi partisi, CHP oldu. Referandum öncesinde düzenledi?i mitingler ve siyasi lideri K?l?çdaro?lu'nun yapt??? aç?klamalarla medyan?n dikkatini üzerine toplayan parti, ay boyunca toplam 53 bin 829 haberde yer buldu. CHP'nin 87. kurulu? y?l dönümünü kutlamas? ve ba?örtüsü konusunu gündeme ta??mas? da s?kça konu?ulan konu ba?l?klar? aras?ndayd?. CHP'ye TV kanallar? ise 802 saati a?k?n zaman ay?rd?.

Verilere göre, ay?n en çok ilgi gören di?er siyasi partileri, 25 bin 789 haberle MHP, 23 bin 105 haberle BDP ve 7 bin 314 haberle SP oldular.
MTM Medya Takip Merkezi'nin, Eylül ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.
MTM'nin raporuna göre; Eylül ay?n?n en çok konu?ulan siyasetçisi, önceki aylarda da oldu?u gibi Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an oldu. Referandum öncesi yapt??? mitinglerle gündeme gelen ve referandum sonucunun "evet" ç?kmas?yla bas?n?n yak?n markaj?na giren Erdo?an, muhalefet partisi lideri K?l?çdaro?lu'yla olan polemiklerle de gündemdeydi. Erdo?an'?n medya yöneticileri ile bir araya gelmesi, K?l?çdaro?lu ile sürpriz bir görü?me gerçekle?tirmesi, ?stanbul için ilginç projelerinin oldu?unu aç?klamas? da ay boyunca medyadan büyük ilgi gören di?er konu ba?l?klar?yd?. Eylül ay? toplam?nda 57 bin 145 habere konu olan Erdo?an'a TV kanallar? ise 758 saati a?k?n süreyle yer ay?rd?. Ayn? ara?t?rma raporuna göre, geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan bir di?er siyasetçisi Kemal K?l?çdaro?lu oldu. Ay boyunca referanduma hay?r için düzenledi?i mitinglerle medyan?n yak?n markaj?na giren K?l?çdaro?lu, seçmen listesinde ad?n?n yer almamas?ndan dolay? oy kullanamamas?yla da s?kça konu?uldu. Siyasi lider, ay boyunca 30 bin 174 habere konu olurken ekranlarda kalma süresi 376 saati a?k?n oldu.

Ayn? ara?t?rma verilerine göre, ay?n en çok ilgi gören di?er siyasetçileri, 17 bin 142 haberle Abdullah Gül, 9 bin 652 haberle Devlet Bahçeli, 7 bin 176 haberle Be?ir Atalay oldular.

EKONOM? GÜNDEM?

MTM Medya Takip Merkezi'nin, düzenli olarak haz?rlad??? medya raporunun Eylül ay? sonuçlar?na göre; geçti?imiz ay ekonomi dünyas?n?n gündemine ihracat vard?. Konu, medyada toplam 15 bin 576 haber ile yer buldu. MTM'nin "ay?n ekonomi gündemi" raporu sonuçlar?na göre Türk Hava Yollar?, Eylül ay?nda da zirvedeki yerini korudu. THY ay boyunca, yak?t giderlerini azaltmak için yapt??? çal??malar, Ocak-A?ustos 2009 dönemine oranla yolcu say?s?n? yüzde 17.8 artt?rd???na ili?kin aç?klamas? ve filosuna 24 yeni uça?? dahil etmesi konular?yla s?kça konu?uldu. Türkiye'nin medyada en çok yans?ma bulan firmas? olan THY, ay boyunca toplam 5 bin 273 haber ve yaz?da yer buldu.

Ayn? ara?t?rma sonuçlar?na göre, Türk medyas?nda en çok yans?ma bulan bir di?er firma ise Turkcell oldu. Turkcell ay boyunca kampanyalar?, sosyal sorumluluk projeleri ve Van, Gaziantep, Hatay bölgelerinde yapt??? yeni nesil santralleri devreye sokmas?yla ad?ndan s?kça söz ettirdi. Özellikle kontrollü yay?nlanan haberleri ile dikkat çeken firma, ay boyunca toplam 4 bin 493 haberde yer buldu.

AYIN D?KKAT ÇEKEN D??ER GEL??MELER?;

Sermaye Piyasas? Kurulu (SPK), ?hlas Yay?n Holding A.? ile Kiler Al??veri? Hizmetleri G?da Sanayi ve Ticaret A.?'nin halka aç?lma amac?yla kay?tl? sermaye sistemine geçi?ine izin verdi.

Dünyan?n en büyük mobil ileti?im ?irketi Vodafone ile Türkiye'nin öncü ve lider otomotiv üreticisi Tofa?, Türkiye'de bir "ilk"e imza atarak, Türkiye'nin bir kurum için geli?tirilmi? en kapsaml? sabit ve mobil ileti?im yak?nsama çözümünü hayata geçirdiler.

DivX ve Arçelik A.?, ''DivX Plus HD'' onayl? televizyonlar? Avrupa'da satmak için stratejik i?birli?i yapt?.

3G Capital, ABD'nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King'i hisse ba??na 24 dolar bedelle sat?n almak üzere anla?t?.

Mersin Mut'daki Rüzgar Enerji Santrali'nin aç?l??? yapan A?ao?lu Enerji Grubu, ayn? zamanda Band?rma ?ah Rüzgar Enerji Santrali'nin de temelini att?.

Türk Telekom, "haTTa Çözüm" uygulamas? ile ayda 2 ton ka??t tasarrufu sa?lad?.

Vestel; Aramides ve Lissotis çama??r makineleri ile Avrupa'n?n sayg?n teknoloji ve tasar?m ürünleri yar??malar?ndan biri olan Plus X Award'dan 3 ödülle döndü.

Türk Hava Yollar? (THY) Teknik A.?., SunExpress ile B737-800 filosu için 10 y?ll?k Komponent Hizmetleri anla?mas? imzalad?.
TOFA?'?n Bursa'daki fabrikas?nda üretilen Yeni Fiat Doblo, "Uluslararas? Y?l?n Ticari Arac?" ödülüne lay?k görüldü.
Türkiye ?? Bankas?'n?n KOB?'lerden hareketle ticari kesime özel olarak tasarlad??? 'istekobi.com.tr', WebAward 2010 Yar??mas?'nda ald??? 'Outstanding Website' ödülü ile uluslararas? yar??malardan kazand??? ödüllere bir yenisini daha ekledi.
Türk Telekom, sektörde enerjinin verimli kullan?lmas? için çal??an ve kar amac? gütmeyen Global Çevresel - Sürdürülebilirlilik Giri?imi (GeSI) üyesi oldu?unu bildirdi.

MAGAZ?N GÜNDEM?

MTM'nin, Eylül ay?nda magazin dünyas?nda iz b?rakan isimleri ara?t?rd??? raporuna göre, ay?n en çok konu?ulan ismi Sezen Aksu oldu. Pankreas?nda kist bulunmas? nedeniyle ameliyata al?nan ünlü sanatç? sevenlerini korkuttu. Ay boyunca bas?n?n yak?n markaj?nda olan Minik Serçe, Referandum'a "evet" oyu verece?ini aç?klamas?yla da büyük yank? uyand?rd?. Aksu, ay boyunca 3 bin 130 haberde yer buldu.

MTM'nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; Eylül ay?n?n en çok konu?ulan ikinci ismi, yeni tarz?yla dikkatleri üzerine toplayan K?vanç Tatl?tu? oldu. Ezel dizisine "Sekiz" karakteriyle konuk oyuncu olarak kat?lan yak???kl? oyuncu, dizi için de?i?tirdi?i tarz? ve canland?rd??? karakter ile de büyük ilgi gördü. ?dil F?rat'la ayr?ld???na ili?kin haberlerle de ilgi gören K?vanç Tatl?tu?'un popülaritesinde yüzde 72 oran?nda art?? ya?and?. Pek çok ismi geride b?rakarak medyan?n Top10 listesinde ikinci s?raya yerle?en Tatl?tu?, ay boyunca toplam 1.657 habere konu edildi.

Eylül ay?nda Türk medyas?nda en çok yer bulan üçüncü isim, yeni dizisiyle gündem yaratan Beren Saat oldu. "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki tecavüz sahnesi merakla beklenen güzel oyuncu, tecavüz sahnesinin dört dakika sürmesi nedeniyle de yeni bir tart??ma yaratt?. Sinema Burada Festivali'nde ald??? ödülle de s?kça konu?ulan Saat'e ilgi yüzde 87 oran?nda art?? gösterdi. Beren Saat, Eylül ay?nda gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda 1.535 haber ile yans?ma buldu.

Ezel dizisindeki Kenan Birkan karakteri ve dizideki karizmatik duru?uyla dikkatleri üzerine toplayan Haluk Bilginer, son dönemdeki aç?klamalar?yla da magazin bas?n?n ilgi oda?? oldu. 46 dergisine verdi?i röportajda söyledi?i "Ben, 'Babam öldü ama hala sahneye ç?kar?m' yav?akl???na asla inanmam." sözleriyle meslekta?lar?n?n ele?tiri oklar?n?n hedefi haline gelen usta oyuncuya, medyan?n ilgisinde üç kat? a?k?n art?? ya?and?. Bilginer, ay boyunca toplam 1.492 haberde yer buldu.

MEDYA TARKAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Geçti?imiz ay Türk medyas?nda en çok yank? bulan bir di?er isim ünlü sanatç? Tarkan oldu. Allianoi'ye verdi?i destek nedeniyle Çevre Bakan?'n?n sert ele?tirilerine maruz kalan Tarkan medya, çevreciler ve ayd?nlardan büyük destek ald?. Haber say?s?nda yüzde 31 oran?nda art?? ya?anan ünlü sanatç?, medyada toplam 1.229 haber ile yans?ma buldu.

Geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan ilk 10 ismi aras?nda yer alan Cemil ?pekçi, Mardin'de düzenledi?i 'Bir Do?u Masal? Dört Mevsim' defilesiyle sivil toplum kurulu?lar?n?n tepkisini çekti. Özellikle bu defile nedeniyle medyan?n yak?n markaj?na giren ünlü modac?ya ilgi de yakla??k üç kat?na ç?kt?. 2010 ?pekçi Alt?n Nar ödülünün ilkini Mardin Valisi'ne vermesi nedeniyle de dikkatleri üstüne toplayan ?pekçi, 986 haber ile yans?ma buldu.

SPOR GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), her ay düzenli olarak haz?rlad??? "ay?n spor gündemi" raporuna göre; geçti?imiz ay spor camias?nda en çok konu?ulan konu, 2010 F?BA Dünya Basketbol ?ampiyonas? oldu. Türkiye'yi büyük sevince bo?an basketbol milli tak?m?m?z?n, finalde Amerika ile kar??la?arak ikinci olmas?, sporseverlere büyük heyecan ya?att?. Basketbol milli tak?m?m?z, geçen ay 12 bin 561 habere konu edildi.
Medya Takip Merkezi'nin (MTM) raporuna göre, Eylül ay?n?n en popüler spor kulübü, yine Fenerbahçe oldu. Sivasspor Kulübü'nün geleneksel olarak düzenledi?i 12. Cumhuriyet Kupas?n? kazanan Fenerbahçe, Be?ikta? ile yapt??? derbi maçla da gündemde kald?. Popüler tak?m ay boyunca, 28 bin 793 haberde yer al?rken, ekranlarda ise 125 saat boy gösterdi.

MTM'nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; ad?n? en çok duyuran ikinci spor kulübü Be?ikta? oldu. UEFA Kupas? yar???ndaki performans?yla dikkat çeken Be?ikta?, spor medyas?n?n yak?n markaj?nda kald?. Be?ikta?'?n, Nesine.com ile sponsorluk anla?mas? yapmas? ve ?nönü Stad?'na isim sponsorlu?u için Fi-Yap?'yla anla??p stad?n ismini ''Fi-Yap? ?nönü Stad?'' olarak de?i?tirmesi, ay boyunca spor medyas?n?n takibine giren di?er konu ba?l?klar? aras?ndayd?. Medyan?n ilgisinde art?? ya?anan kulüp, en medyatik spor kulüpleri listesinde de ikinci s?raya yükseldi. Be?ikta?, ay boyunca toplam 27 bin 15 yaz?da yer ald?.

TÜRK?YE'N?N EN POPÜLER FUTBOLCUSU QUARESMA

MTM'nin geçti?imiz ay içerisinde, Türkiye'nin en popüler futbolcular?n? belirledi?i ara?t?rma sonucuna göre; Be?ikta?'?n gözdesi Ricardo Quaresma Eylül'de de zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe derbisinde sergiledi?i oyunu ve ya?ad??? sakatl?klarla medyan?n ilgisini toplayan ba?ar?l? futbolcu, özel hayat?yla da yak?n markajdayd?. Querasma, ay boyunca 6 bin 64 habere konu oldu.

Ayn? ara?t?rma verilerine göre, ay?n en popüler ikinci ismi Arda Turan oldu. Galatasaray'?n ba?ar?l? kaptan? Arda, Atletico Madrid'den ald??? teklifle s?kça gündeme gelirken, bu teklifi geri çevirmesiyle de ad?ndan söz ettirdi. Spor bas?n?n?n yak?n takibinde olan Arda Turan, Sinem Kobal ile birlikteli?iyle de gündemdeydi. Önceki aya göre haber say?s? yüzde 54 artan Arda, ay boyunca 6 bin 4 habere konu edildi.
Rusya'n?n Rubin Kazan tak?m?ndan, Be?ikta?'?n sürpriz bir ?ekilde renklerine ba?lad??? Fatih Tekke, spor camias?nda da büyük heyecan yaratt?. Eylül ay?n?n en medyatik sporcular? listesine yedinci s?radan giri? yapan Tekke, transfer öncesinde ya?ad??? sakatl?k ve Be?ikta?'ta forma giyememesi nedeniyle de s?kça gündeme geldi. Ba?ar?l? futbolcu ay boyunca 3 bin 77 haberde yer ald?.

SPOR GÜNDEM?NDE ÖNE ÇIKAN D??ER BA?LIKLAR;

Türk sporcu Marsel ?lhan, bir ilke daha imza att?. Milli sporcu, erkekler dünya klasman?nda 96. s?rada yer alarak, 'ilk 100'e giren ilk Türk tenisçi' unvan?n? ald?.
Ankaragücü Spor Kulübü'nün yeni ba?kan? Ahmet Gökçek oldu.
Türkiye Golf Federasyonu'nun, golfü gençlere tan?tmak ve tabana yaymak amac?yla uygulad??? ''Y?ld?zlar Ligi Sistemi'' çerçevesinde düzenlenen Y?ld?zlar ?ampiyonas?'na kat?lacak 150 ki?i belirlendi. ?ampiyonan?n final aya??, Klassis Golf&Country Club'da gerçekle?tirilecek.
Rusya'n?n ba?kenti Moskova'da yap?lan Dünya Güre? ?ampiyonas?'nda Grekoromen Milli Tak?m?'ndan Selçuk Çebi, final kar??la?mas?nda Ermeni rakibi Arsen Julfalakyan'? yenerek alt?n madalya kazand?.

Dünya Bayanlar Boks ?ampiyonas?'nda 64 kiloda mücadele eden milli boksör Gülsüm Tatar, finalde Rus rakibini yenerek alt?n madalya kazand?.
Dünya Halter ?ampiyonas?'nda erkeklerde ilk alt?n madalya Mete Binay'dan geldi. ?HA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri