forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

soru_isareti_adamMedya Takip Merkezi (MTM), geçti?imiz ay Türkiye gündemine damgas?n? vuran olay, ki?i ve kurumlar? ara?t?rd?. Medya raporunun sonuçlar?na göre, ay?n en fazla öne ç?kan ba?l?klar?, Taksim’de ya?anan bomba olay? ve Türban oldu.Kültür kategorisinde Alt?n Portakal, ekonomide THY, magazinde K?vanç Tatl?tu?, sosyal ileti?imde Facebook,  teknolojide Iphone, sporda ise Galatasaray ve Arda Turan, en çok konu?ulan konulard?. ??te Ekim ay?n?n en çok dikkat çeken geli?meleri!..

“TÜRBAN” TÜRK?YE GÜNDEM?NE DAMGASINI VURDU…

MTM’nin düzenli olarak yapt??? ara?t?rman?n, Ekim ay? verilerine göre; geçti?imiz aya damgas?n? vuran konu “Türban” oldu. Türkiye’nin birçok önemli gündem maddesini geride b?rakarak birinci s?raya yerle?en Türban, ay boyunca 32 bin 11 habere konu edildi.  Baz? üniversitelerde türban yasa??n?n fiilen kald?r?lmas?, Adana’da sekizinci s?n?fa giden bir ö?rencinin okula türbanla girmek istemesi, CHP liderinin türban kar??s?ndaki tutumu ve polemik yaratan sözleri, türban ba?l???nda en s?k i?lenen konulard?. TV ekranlar?n?n türbana ay?rd??? süre ise toplam 491 saati a?k?n oldu.

TERÖR OLAYLARINDA SULAR DURULMUYOR…

Ay?n son gününde, Taksimdeki “Canl? Bomba” deh?eti üzüntü yarat?rken, terör tart??malar? yeniden alevlendi. Ya?anan olayda terörist d???nda ölüm olmamas?, ya?anan ac?y? biraz hafifletti. PKK Terör Örgütü, ay boyunca 21 bin 112 habere konu yap?ld?.

FACEBOOK KAPATILACAK MI?

Ayn? ara?t?rma verilerine göre; geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan bir di?er konusu da sosyal a?lar?n en ünlüsü, Facebook oldu. Kapat?laca??na dair çe?itli dedikodular medyan?n ilgi kapsam?na girerken; Facebook, toplam 24 bin 411 habere konu edildi. Türkiye’de ve dünyada en fazla kullan?lan sosyal a?lardan olan Facebook’la ilgili haber say?s?, bir önceki aya oranla yüzde 33 art?? gösterdi.

APPLE IPHONE 4, TEKNOLOJ? DÜNYASINI HAREKETLEND?RD?…

Amerika'da piyasaya sürüldü?ü gün 1,7 milyon adet satarak rekor k?ran IPhone 4, geçti?imiz ay?n önemli sat?r ba?lar? aras?ndayd?. Türkiye'de de sat??a sunulmas? ile birlikte medyan?n konuya ilgisi tavan yapt? ve Iphone, ay boyunca 8 bin 581 habere konu edildi.

ALTIN PORTAKAL TARTI?MALARIYLA GÜNDEMDE…

Bu y?l 47.’si düzenlenen Alt?n Portakal film festivaline jüri üyeli?i yapan S?rp yönetmen Emir Kusturica'ya tepki gösteren Bal film ekibinin, hiç bir etkinli?e kat?lmayaca??n? aç?klamas?, festivali oldukça hareketlendirdi. Kültür Bakan? Ertu?rul Günay ve Antalya Belediye Ba?kan? Mustafa Akayd?n’?n tart??malara müdahil olmalar? ise tansiyonu iyice yükseltti.  Gerginli?in oda?? olan Bo?nak as?ll? Kusturica’n?n, tepkiler nedeniyle jüri üyeli?inden çekilerek Türkiye'den ayr?lmas?yla gerilim doru?a ula??rken; Alt?n Portakal Film festivali, ay boyunca 6 bin haber ve yaz?da yer ald?.

AYIN ÖNE ÇIKAN KÜLTÜR-SANAT ETK?NL?KLER?;

Türkiye’nin ilk 3 boyutlu filmi “Cehennem 3D” vizyona girdi.

Orhan Pamuk, Amerikal? yazar Norman Mailer an?s?na verilen ödüle lay?k görüldü.

Dünya çap?nda tan?nan yönetmen Fatih Ak?n'a, iki Almanya’n?n birle?mesi vesilesi ile Almanya Cumhurba?kan? Christian Wulff taraf?ndan Liyakat Ni?an? (Verdienstorden) verildi.

5. Uluslararas? A?r? Da?? Efsanesi Festivali" kapsam?nda, Çetin I??közlü taraf?ndan Ya?ar Kemal'in ayn? ad? ta??yan roman?ndan sahneye uyarlanan 'A?r? Da?? Efsanesi' operas?, ?shak Pa?a Saray?'nda sanatseverlerin be?enisine sunuldu.

47. Uluslararas? Antalya Alt?n Portakal Film Festivali'nde ödül törenine "Ço?unluk" filmi damgas?n? vurdu. "Ço?unluk" En ?yi Film, En ?yi Yönetmen ve En ?yi Erkek Oyuncu ödüllerini toplad?.

Ezel dizisi, Fransa'n?n Cannes kentinde düzenlenen 'C21 Media ve Frapa' format yar??mas?nda 'En ?yi Senaryo Ödülü'ne sahip oldu.

Pek çok uluslararas? festivalden ödülle ayr?lan ''Ba?ka Dilde A?k'' adl? film, Güney K?br?s'ta düzenlenen K?br?s Uluslararas? Film Festivali'nde 4 dalda ödül ald?.

Ça?da? sanat?m?z?n önde gelen isimlerinden Kutlu? Ataman, Avrupa Kültür Vakf?'n?n (ECF) Hollanda Prensesi Margriet onuruna verdi?i Princess Margriet Routes Ödülü'nü kazand?.

S?YASET GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), düzenli olarak haz?rlad??? ‘ay?n siyaset gündemi’ ara?t?rmas?na göre; Ekim ay?na damgas?n? vuran siyasi parti, önceki aylarda da oldu?u gibi AKP oldu. Türban ve terör konular?na dair söylemleriyle öne ç?kan iktidar partisi, ay boyunca toplam 48 bin 492 habere konu edildi. AKP lideri Recep Tayyip Erdo?an’?n yapt??? çe?itli aç?klamalarla gündemi belirleyen partinin ekranlarda kalma süresi ise 556 saati a?k?nd?.

Ayn? ara?t?rma raporuna göre; ay boyunca en çok konu?ulan bir di?er parti ise CHP oldu. CHP, haz?rlad??? türban raporu ve 29 Ekim resepsiyonu tart??malar? ile gündeme gelirken; Kemal K?l?çdaro?lu’nun aç?klamalar? da büyük yans?ma sa?lad?. 567 saate yak?n süre ekranlarda görünen siyasi parti, ay boyunca toplam 48 bin 457 haberde yer ald?.  .

Verilere göre, ay?n en çok ilgi gören di?er siyasi partileri, 19 bin 173 haberle MHP, 14 bin 345 haberle BDP ve 9 bin 449 haberle SP oldular.

 

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No

Ad?

Ekim

Eylül

Art?? Yüzdesi (%)

1

AKP

48.492

60.211

-19

2

CHP

48.457

53.829

-10

3

MHP

19.173

25.789

-26

4

BDP

14.345

23.105

-38

5

SP

9.449

7.314

29

 

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Ekim ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

ERDO?AN BASININ YAKIN MARKAJINDA…

MTM’nin ara?t?rma raporuna göre; Ekim ay?n?n en çok konu?ulan siyasetçisi, önceki aylarda oldu?u gibi Recep Tayyip Erdo?an oldu. Erdo?an geçti?imiz ay, tek tip askerlik konusunda alaca?? tutum ile tüm bas?n?n dikkatlerini üzerine toplarken, ay boyunca toplam 48 bin 783 haberde yer ald?. Bas?n?n yak?n markaj?na giren di?er konular aras?nda, Erdo?an’?n emekli maa?? zamm? aç?klamalar?, seçim tarihinin Haziran ay?n?n ilk haftas?nda olaca??n? bildirmesi ve türban konusuna dair söylemleri oldu. Erdo?an’?n ekranlarda kalma süresi ise 468 saate yak?nd?.

KILIÇDARO?LU’NDAN SERT ÇIKI?…

Ayn? ara?t?rma verilerine göre; ay?n en çok konu?ulan ikinci siyasetçi ise Kemal K?l?çdaro?lu oldu. K?l?çdaro?lu 29 Ekim resepsiyonuna kat?lmamas?yla bas?n?n yak?n markaj?na girdi. Siyasi lider, Abant kamp?nda milletvekilleri ile bir araya gelmesi, Ba?bakan ile polemikleri ve türban sorunu hakk?nda rapor haz?rlamas? konular?yla ay boyunca toplam 22 bin 575 yaz?da yer ald?. CHP liderine TV ekranlar?n?n ay?rd??? süre ise 262 saati a?t?.

 

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YASETÇ?LER?


No

Ad?

Ekim

Eylül

Art?? Yüzdesi (%)


1

Recep Tayyip Erdo?an

48.783

57.145

-15


2

Kemal K?l?çdaro?lu

22.575

30.174

-25


3

Abdullah Gül

21.109

17.142

23


4

Devlet Bahçeli

6.362

9.652

-34


5

Ahmet Davuto?lu

6.275

5.493

14


MTM Medya Takip Merkezi'nin, Ekim ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir. 

EKONOM? GÜNDEM?

MTM Medya Takip Merkezi’nin, düzenli olarak haz?rlad??? medya raporunun Ekim ay? sonuçlar?na göre; geçti?imiz ay ekonomi dünyas?n?n gündeminde “ihracat” vard?. ?hracat oran?nda art?? haberleri, geçti?imiz ay ekonomi medyas?nda 17 bin 986 kez yans?ma sa?lad?.

TÜRK HAVA YOLLARI L?DERL???N? SÜRDÜRÜYOR…

MTM’nin “ay?n ekonomi gündemi” raporunun sonuçlar?na göre Türk Hava Yollar?, geçti?imiz ay oldu?u gibi zirvedeki yerini korudu. THY ay boyunca, genel müdürü Temel Kotil’in yapt??? aç?klamalar, büyüme hedefleri ve dünyan?n en büyük uça??n? filosuna eklemesi haberleriyle medyada s?kça yans?ma sa?lad?. THY’nin Dünya Seyahat Ödülleri’nde (World Travel Awards) “Avrupa’n?n Lider Havayolu ?irketi” seçilmesi de dikkat çeken bir di?er konu ba?l???yd?. Bir önceki aya oranla haber say?s? yüzde 38 artan THY, ay boyunca 7 bin 287 haberde yer ald?.

TÜRK TELEKOM ?K?NC?…

Ayn? ara?t?rma sonuçlar?na göre; medyada en çok yans?ma sa?layan ikinci firma, Türk Telekom oldu.Türk Telekom ay boyunca, Invitel International'? sat?n almas?na ili?kin i?lemlerin tamamlanmas? ve net kar?n? yükseltmesi konular?yla s?kça yans?ma sa?lad?. Eylül ay?na oranla haberlerinde yüzde 17 art?? ya?anan Türk Telekom, ay boyunca bas?nda 5 bin 913 kez görünüm sa?lad?.

AYIN D?KKAT ÇEKEN D??ER GEL??MELER?;

Sabanc? Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Güler Sabanc?, Fortune dergisi taraf?ndan her y?l haz?rlanan "Dünyan?n En Güçlü 50 ??kad?n?" (50 Most Powerful Women In Business) listesinde, geçen y?la göre bir s?ra daha yükselerek yedinci s?rada yer ald?.

Dünyan?n en büyük gaz motorlu elektrik santrali olma özelli?ini ta??yan ?zmir Alia?a Çakmaktepe Enerji Santrali hizmete girdi.

Yap? Kredi, The American Society for Training and Development taraf?ndan verilen, e?itim ve geli?im alan?nda dünyan?n en prestijli ödüllerinden biri olan ASTD BEST 2010 ödülüne lay?k görüldü.

New York Valili?i ve ?stanbul Ticaret Odas? (?TO), ba?ta New York eyaleti ve ?stanbul olmak üzere, ABD ve Türkiye aras?ndaki ticaret ve yat?r?m ili?kilerini art?rmak için bir araya geldi. Ortakl?k kapsam?nda ?TO, New York Valili?i'nin Yat?r?m ve Ticaret Geli?tirme Ofisi'ne ?stanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde ev sahipli?i yapacak.

ABD'li dev yat?r?m ?irketi Cushman & Wakefield'in raporuna göre ?stanbul, Avrupa'n?n 26. en iyi i? merkezi seçildi.

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, telekom sektöründeki en güçlü 100 ismin yer ald??? Global Telecoms Business (GTB) Power100 2010 listesine girdi.

?stanbul Büyük?ehir Belediye Meclisi, ?stanbul Deniz Otobüsleri A.? (?DO) ve ?stanbul Gaz Da??t?m A.? (?GDA?) hisselerinin blok sat?? yöntemiyle özelle?tirilmesini oy çoklu?uyla kabul etti.

Turkcell, bu y?l 17'ncisi düzenlenen Golden Drum Uluslararas? Reklam ve PR Festivali'nde 3 ayr? kategoride birincilik elde etti. Turkcell kurumsal ileti?im Bölümü "En iyi Kurumsal PR" ve "En iyi PR Ekibi" ödüllerine, Etkinlik Organizasyon Bölümü de "En iyi PR Etkinli?i" ödülüne lay?k görüldü.

MAGAZ?N GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), magazin ve e?lence dünyas?n?n en popüler isimlerini belirledi?i ayl?k medya ara?t?rmas? sonuçland?. Ekim ay? raporunun sonuçlar?na göre, “en medyatik ünlüler” listesinde bu ay çarp?c? ini?-ç?k??lar var…

MTM ’nin, gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde yay?nlanan her haberi tek tek inceleyerek olu?turdu?u “Türkiye’nin en medyatik ünlüleri” ara?t?rmas?n?n Ekim ay? sonuçlar? aç?kland?. Buna göre, bu ay?n en çok konu?ulan ismi, Ezel dizisindeki konuk oyunculu?u ile tüm dikkatleri üzerine çekerek sürpriz bir ç?k?? yakalayan K?vanç Tatl?tu? oldu.

Y?llard?r Türkiye’nin en popüler isimleri listesinde üst s?ralarda yer alan ?brahim Tatl?ses’in listeye hiç girememesi, Sezen Aksu ve Hülya Av?ar’?n reytinginde ise önemli bir dü?ü? olmas?, ara?t?rman?n öne ç?kan detaylar? aras?nda kayda geçti.

AYIN EN POPÜLER ?SM?: KIVANÇ TATLITU?

A?k-? Memnu dizisiyle ününe ün katan K?vanç Tatl?tu?, Ezel dizisinin Ekim ay?ndaki bölümlerine konuk oyuncu olmas? dolay?s?yla, medyan?n yak?n ilgisiyle kar??la?t?. Türkiye’nin en be?enilen iki erke?i K?vanç Tatl?tu? ve Kenan ?mirzal?o?lu’nu bir araya getiren dizi, medyada ve kö?e yazarlar? aras?nda “reyting için her yol mübah m?d?r?” tart??mas?n? da alevlendirdi. Medyan?n yak?n takibinde olan Tatl?tu?, Beren Saat ile kat?ld??? bir e?lencede samimi görüntüler vermesiyle de s?kça konu?uldu. Son dönemlerin en popüler yüzlerinden biri olan yak???kl? oyuncu, Ekim ay?nda gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde toplam 1.461 haberde yans?ma bularak, “en medyatik ünlüler” listesinde zirveye yerle?ti.

GÜLBEN ERGEN BU KEZ SOSYAL SORUMLULUK PROJES? ?LE GÜNDEMDE…

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; Ekim ay?n?n en çok konu?ulan ikinci ünlü ismi Gülben Ergen oldu. Ünlü sanatç?n?n önderli?inde hayata geçen “Çocuklar Gülsün Diye” kampanyas? ve bu kapsamda yap?lan okul aç?l??lar?, magazin bas?n?n ilgi oda?? oldu. Ünlü sanatç?, Cumhuriyet Bayram? Resepsiyonu’na kat?lamamas?yla da dikkatleri üzerine çekti.

Ay boyunca medyada bin 295 haber ile yer alan Ergen’e olan ilgi, önceki aya oranla iki kat?n üzerinde art?? gösterdi.

Ay?n en çok konu?ulan üçüncü ismi ise, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adl? dizide canland?rd??? karakterle mercek alt?na al?nan Beren Saat oldu. Sevgilisinden ayr?ld???na ili?kin haberlerle de dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, ay boyunca 1. 223 habere konu edildi.

SEZEN AKSU’YA ?LG? DÜ?T܅

MTM’nin yapt??? ayn? ara?t?rma raporuna göre; sa?l?k sorunu ile gündeme gelen ve sevenlerini korkutan ünlü sanatç? Sezen Aksu, geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan dördüncü ismi oldu. Sevilen sanatç?n?n haber say?s?nda yüzde 62 oran?nda dü?ü? ya?anmas? ise, ay?n dikkat çeken magazin geli?mesiydi.

“EN MEDYAT?K ÜNLÜLER” L?STES?NDE SÜRPR?Z B?R ?S?M: MÜJDAT GEZEN

E?lence ve sanat dünyas?n?n en popüler isimlerinin belirlendi?i ara?t?rman?n sonucuna göre, sürpriz bir yükseli? göstererek “Top 10” listesine yerle?en Müjdat Gezen, listenin yeni isimlerinden oldu. 47. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali’nde ödül almas?, Muzurevi tiyatro oyununun Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sahnelenmesi ve Deniz Baykal’?n, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yer alan Atatürk heykeli aç?l???na kat?lmas?, ünlü sanatç?ya olan ilgiyi artt?ran önemli konu ba?l?klar?yd?. Haber say?s?nda yüzde 97’ye yak?n art?? ya?anan Müjdat Gezen, ay boyunca 813 haber ve yaz?da yer ald?.


?OV DÜNYASININ EN ÇOK KONU?ULAN ?S?MLER?


No

Ad?

Ekim

Eylül

Art?? Yüzdesi


1

K?vanç Tatl?tu?

1.461

1.657

-12


2

Gülben Ergen

1.295

590

119


3

Beren Saat

1.223

1.535

-20


4

Sezen Aksu

1.201

3.130

-62


5

Cem Y?lmaz

1.052

764

38


6

Hülya Av?ar

961

1.184

-19


7

Ajda Pekkan

909

1.435

-37


8

Necati ?a?maz

909

968

-6


9

Müjdat Gezen

813

412

97


10

Faz?l Say

786

1.307

-40


MTM Medya Takip Merkezi'nin, Ekim ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.
SPOR GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), her ay düzenli olarak haz?rlad??? “ay?n spor gündemi” raporuna göre; geçti?imiz ay spor camias?nda en çok konu?ulan konular belirlendi.

“HAG?” GALATASARAY’A YARADI…

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) raporuna göre, uzun zamand?r en medyatik spor listesinin alt s?ralar?nda olan Galatasaray, Ekim ay?nda yeniden zirveye yerle?ti. Galatasaray ay boyunca, Frank Rijkaard’?n ayr?l?k haberleriyle s?kça görünüm sa?lad?. Galatasaray, Rijkaard’?n yerine Fatih Terim’in getirilece?i haberleri ile çalkalan?rken, Terim’in teknik direktörlük teklifini reddetmesi ve ard?ndan yerine Georghe Hagi’nin getirilmesi, ay boyunca spor bas?n?n nabz?n? tuttu. Medyatik tak?m, yap?m? süren Türk Telekom Arena’n?n kuzey tribünü isim hakk? anla?mas?n? Pegasus Hava Yollar?’yla yapmas? dolay?s?yla da, ay boyunca ad?ndan söz ettirdi.  Bir önceki aya oranla haber say?s? yüzde 53 gibi önemli bir art?? gösteren Galatasaray, toplam 35 bin 713 haberde kamuoyuna ula?t?. Galatasaray’?n ekranlarda kalma süresi 180 saati a?k?nd?.

FENERBAHÇE’N?N L?DERL??? SONA ERD?…

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; uzun zamand?r zirvede görmeye al??t???m?z Fenerbahçe, bu ay bir s?ra gerileyerek en medyatik ikinci tak?m oldu. Kad?köy’de Galatasaray’? a??rlamas? ve Galatasaray kar??s?nda 11 y?ld?r süregelen galibiyet serisinin sona ermesi ile de Fenerbahçe, spor bas?n?n yak?n markaj?na girdi. Fenerbahçe ay boyunca toplamda 35 bin 132 habere konu edildi. Sar? lacivertli tak?m?n, ekranlarda kalma süresi ise 148 saati a?k?n oldu. 

ARDA TURAN, YEN?DEN Z?RVEYE DÖND܅

Medya Takip Merkezi’nin, Türkiye’nin en popüler futbolcular?n? belirledi?i ara?t?rman?n Ekim ay? sonucuna göre; en popüler futbolcu, aylar sonra yeniden zirveye yerle?en Arda Turan oldu. (A) Milli Futbol Tak?m?'n?n Almanya kamp?nda, kas???nda ya?ad??? sakatl?k nedeniyle ameliyat olan Turan, spor camias?n?n yak?n markaj?ndayd?. Erman Toro?lu’nun, Arda’n?n sakatl???n?n seksten kaynakland???n? iddia etmesi ise ba?ar?l? oyuncuya ilgiyi kat be kat artt?rd?. Önceki aya göre haberlerinde yüzde 24 oran?nda art?? olan Arda Turan, ay boyunca 7 bin 423 habere konu edildi.

QURESMA’NIN POPÜLER?TES? DÜ?T܅

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; Türkiye’de oynamaya ba?lad??? günden beri zirvede görmeye al???k oldu?umuz Quresma, en medyatik futbolcular listesinde ikinci s?rada yer ald?. Quresma’n?n UEFA Avrupa Ligi’nde Rapid Wien maç?nda sakatlanmas? nedeniyle sahalardan dört hafta uzak kalmas?, sevenlerini üzdü. Popüler oyuncu Quresma hakk?nda, ay boyunca 5 bin 915 haber yap?ld?.

?ENTÜRK’E ?LG? YÜZDE 90 ARTTI… 

Fenerbahçe’nin nöbetçi golcüsü Semih ?entürk, sahaya sürülen ilk onbirde yer alamamas? ve ço?u maçta yedek kulübesinde oturmas? ile ay boyunca spor bas?n?na s?kça konu oldu. Ancak Niang’?n ya?ad??? sakatl???n ard?ndan, Semih’e f?rsat do?mas?, medyatik oyuncuya ilgiyi artt?rd?. Haberlerinde yüzde 90 oran?nda art?? ya?anan ?entürk, ay boyunca 3 bin 347 habere konu edildi.

SPOR GÜNDEM?NDE ÖNE ÇIKAN D??ER BA?LIKLAR;

Uluslararas? Futbol Tarihi ve ?statistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) eylül ay? ''Dünyan?n En ?yi Futbol Tak?mlar?'' de?erlendirmesinde Be?ikta?, önemli bir yükseli? göstererek 26. s?rada yer ald?.

Haliç'te gerçekle?tirilen Dünya Offshore ?ampiyonas?'nda 2010 sezonunun 15. ayak yar???n? 'GSY?AD Galatasaray' teknesi kazand?. Yar??ta '2 YKM Sport' ikinci, 'Be?ikta? 1903' ekibi ise üçüncü s?ray? ald?.

Milli motosikletçi Kenan Sofuo?lu, Dünya Supersport ?ampiyonas?'nda 2010 sezonunu genel klasmanda zirvede tamamlayarak dünya ?ampiyonu oldu.

Plaj voleybolunda, Uluslararas? Voleybol Federasyonlar? Birli?i (FIVB) Chennai Challenger Turnuvas?'nda, Selçuk ?ekerci-Volkan Gö?tepe ikilisinden olu?an milli tak?m, 2. oldu.

Cumhurba?kanl??? Kupas?'n? daha önce 8 kez kazanarak, kupay? en fazla müzesine götüren tak?m olan Efes Pilsen, kupa say?s?n? 9'a ç?kard?.

Formula 1 Ba?kan? Bernie Ecclestone ile Rus yetkililerin, bu ülkeyi Grand Prix ayaklar?na dahil eden proje üzerinde uzla?maya vard?klar? ve ilgili anla?man?n, pistin in?a edilece?i Soçi kentinde imzaland??? aç?kland?.

32. K?talararas? ?stanbul Avrasya Maratonu kapsam?nda yap?lan halk ko?usu, büyük bir kat?l?mla gerçekle?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri