forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

gazete_soruMedya Takip Merkezi’nin (MTM) her ay düzenli haz?rlad??? gündem raporunun Mart ay? sonuçlar? aç?kland?. Buna göre, Türkiye’nin ay boyunca en çok konu?tu?u konular; Libya’daki geli?meler, Japonya depremi, Ergenekon kapsam?nda gözalt?na al?nan gazeteciler ve siyaset arenas?ndaki s?cak geli?meler oldu. ??te Mart ay?n?n iz b?rakan ba?l?klar?...

 

MTM Medya Takip Merkezi, tüm gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde yay?mlanan haberleri tek tek inceleyerek, ülke gündeminde geçti?imiz ay en çok konu?ulan olay, ki?i ve kurumlar? belirledi.

Ara?t?rma raporuna göre, Mart ay?nda Türk medyas?nda en çok yer bulan konu, Libya’daki halk ayaklanmas? ve bununla birlikte ya?anan s?cak geli?meler oldu. Kaddafi’nin, halk isyan?na verdi?i sert yan?t, önce Fransa ard?ndan ABD güçlerinin sava? uçaklar?n? Libya’ya göndermesiyle yeni bir boyut kazan?rken, konu tüm dünyada oldu?u gibi Türk medyas?nda da geni? yank? buldu. Geli?meler, medyada 67 bin 750 habere konu edilirken, TV kanallar?n?n konuya ay?rd??? süre ise 662 saati buldu.

GAZETEC? TUTUKLAMALARI ÜLKE GÜNDEM?N? ALT-ÜST ETT?

Ayn? raporunun sonuçlar?na göre; Mart ay?nda en çok konu?ulan ikinci konu, gazeteci tutuklamalar? nedeniyle büyük ele?tiriler alan Ergenekon Soru?turmas? oldu. Nedim ?ener, Ahmet ??k gibi isimlerin tutuklanmas?n?n ard?ndan, Zekeriya Beyaz’?n evine yap?lan bask?n da gündeme bomba gibi dü?tü. Ergenekon Soru?turmas? ile ilgili medyada 41 bin 974 haber yay?nlan?rken, gazeteci tutuklamalar? nedeniyle “bas?n özgürlü?ü” tart??malar? da yeniden alevlendi. 9 bin 200 haber ve yaz? ile medyada yer bulan “bas?n özgürlü?ü” konusu, Türk medyas?nda bugüne kadarki kendi haber rekorunu k?rd?.

DÜNYANIN GÖZLER? JAPONYA DEPREM? VE RADYASYON TEHL?KES?NDE…

Geçti?imiz ay?n önemli bir di?er geli?mesi, Japonya’da ya?anan deprem oldu. Depremin ard?ndan olu?an tsunamiyle birlikte 10 bin ki?inin öldü?ü, yüzlerce ki?inin de kay?p oldu?u bildirildi. Dünya eksenini kayd?ran bu geli?menin ard?ndan Fuku?ima nükleer santralinde bas?nc?n yükselmesi, tüm dünyada derin endi?e yaratt?. MTM’nin yapt??? ara?t?rma raporuna göre; Japonya’yla ilgili tüm geli?meler, dünya medyas?ndan oldu?u kadar Türk medyas?nda da geni? yank? buldu. Konu, 41 bin 937 haber ile kamuoyuna ula?t?r?ld?.

EYLEMS?ZL?K KARARI TERÖR HABERLER?N? DE AZALTTI

Terör örgütünün geçti?imiz aylarda eylemsizlik karar? almas?n?n ard?ndan, medyada yer alan terör haberlerinde önemli bir dü?ü? ya?and?. Geçti?imiz aylarda Türk medyas?n?n gündem maddeleri aras?nda ilk s?ralarda yer alan terör haberleri, listede gerilere dü?tü. PKK terör örgütü, ay boyunca 19 bin 967 haberde yer buldu.

S?YASET GÜNDEM?

PART?LER?N SEÇ?M HAZIRLIKLARI HABER REKORU GET?RD?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), düzenli olarak haz?rlad??? ‘ay?n siyaset gündemi’ raporuna göre; Mart ay?nda, yakla?an genel seçimler nedeniyle, siyaset haberlerinde büyük bir art?? ya?and?. Siyasi partilerin seçim haz?rl?klar? ve milletvekili aday ba?vurular?, medyan?n yak?n markaj?na girdi.

Medyada ay?n en çok yans?ma bulan partisi ise, haber say?s?nda ?ubat ay?na oranla yüzde 54 art?? ya?anan AK Parti oldu. 73 bin 553 haberde bahsi geçen AK Parti’ye, TV kanallar? 412 saat yer ay?rd?.

TV MECRASINDA CHP, BASINDA AKP HAK?M?YET?!

MTM’nin siyaset gündemi raporuna göre; Türkiye’nin en çok konu?ulan ikinci partisi, CHP oldu. Ana muhalefet partisi, seçim öncesindeki yo?un haz?rl?klar?yla gündeme gelirken; partinin torba kanununun da aralar?nda oldu?u 7 yasan?n iptali için Anayasa Mahkemesi'ne ba?vurmas?, siyaset arenas?n? yeniden alevlendirdi. Medyada 60 bin 913 habere konu edilen CHP’ye, TV ekranlar?nda ayr?lan süre ise bu ay da AKP’yi geçti. CHP, televizyon kanallar?nda 555 saat boyunca yer buldu.

MHP’DEN ?DAM ÖNER?S?

Geçti?imiz ay Türkiye gündemine damga vuran bir di?er parti de MHP oldu. Mart ay?nda özellikle MHP'li Oktay Vural’?n,'hükümet idam cezas?n? getirse destekleriz' aç?klamas?, siyaset arenas?n?n s?kça tart??t??? konulardan biriydi. Tüsiad’?n anayasa önerisine yönelik sert aç?klamalar?yla da dikkat çeken partinin, ay boyunca 22 bin 782 haberde bahsi geçti.

ÖCALAN’A EV HAPS? ÖNEREN BDP’YE MEDYA ?LG?S?NDE BÜYÜK ARTI?!

BDP ?stanbul milletvekili Ufuk Uras’?n Abdullah Öcalan'a ev hapsi istemesi, geçti?imiz ay siyaset arenas?n?n en çok tart??t??? geli?melerden biriydi. Birçok siyasetçinin büyük bir tepkiyle kar??lad??? bu öneri, BDP’nin haber rakamlar?nda ciddi bir art??a neden oldu. Önceki aya oranla haber say?s? yakla??k 2,5 kat?na ç?kan BDP, medyada toplam 18 bin 288 haber ile yans?ma buldu.

 

BA?BAKAN ERDO?AN Y?NE Z?RVEDE

MTM Medya Takip Merkezi’nin Mart ay? raporuna göre; aya damgas?n? vuran siyasetçi geçti?imiz aylarda da oldu?u gibi Ba?bakan Erdo?an oldu. ?ubat ay?na oranla haber say?s? yüzde 43 artan Erdo?an, seçim öncesi haz?rl?klar?yla yak?n markaja al?nd?. Anayasaya, Libya’ya ve Öcalan’a hapis önerisine dair yorumlar?yla da s?kça ad?ndan söz ettiren Ba?bakan, ay boyunca 60 bin 138 haberde yer ald?.

KILIÇDARO?LU SERT AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDE…

Mart ay?nda en çok konu?ulan ikinci siyasi lider, Kemal K?l?çdaro?lu oldu. Özellikle hükümetin ekonomi politikalar?na yönelik a??r ele?tirileriyle dikkat çeken K?l?çdaro?lu, TÜS?AD’?n anayasa önerisine kar?? yapt??? sert de?erlendirmeleriyle de s?kça yans?ma buldu. Kay?nbabas?n?n vefat haberleriyle de medyada geni? yer alan K?l?çdaro?lu’nun haber say?s?, yüzde 44 oran?nda art?? gösterdi.

Siyaset dünyas?n?n en çok konu?ulan di?er isimleri ise Abdullah Gül ve Ahmet Davuto?lu oldular.

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YASETÇ?LER?

No

Ad?

Mart

?ubat

Art?? Yüzdesi (%)

1

Recep Tayyip Erdo?an

60.138

42.011

43

2

Kemal K?l?çdaro?lu

27.417

19.068

44

3

Abdullah Gül

15.362

11.181

37

4

Necmettin Erbakan

11.553

3.983

190

5

Ahmet Davuto?lu

10.125

4.946

105

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Mart ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

EKONOM? GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), düzenli olarak haz?rlad??? medya raporunun Mart ay? sonuçlar?na göre, geçti?imiz ay ekonomi dünyas?n?n gündeminde ihracat konusu vard?. Ekonomi medyas?n? en çok me?gul eden bir di?er geli?me ise Libya'daki halk ayaklanmas?n?n ard?ndan, Türk ?irketlerinin bu ülkedeki faaliyetlerine son vermesiydi. Konuyla ilgili olarak harekete geçen Maliye Bakanl???’n?n, Libya'da ma?dur olan tüm yat?r?mc?lara gerekli kolayl?klar? gösterece?ini aç?klamas?, i? dünyas?n? bir nebze de olsa rahatlatt?. 

TÜRK MEDYASINDA EN ÇOK YER BULAN KURUM THY

Mart ay?nda gündeme damgas?n? vuran firma yine THY’ydi. THY, Los Angeles kentine uçmaya ba?lamas?, yeni uçak sipari?leri ve National Golf Club'da üçüncüsü düzenlenen Avrupa Bayanlar Golf Turnuvas?'n?n (LET) Türkiye aya??n?n ana sponsoru olmas?yla, medyada s?kça yans?ma sa?lad?. Ali A?ao?lu’na reklam teklifi götüren THY, ay boyunca 7 bin 665 haberde yer ald?.

FORBES'?N DÜNYA M?LYARDERLER L?STES?NDEK? TÜRK SAYISI 38'E ÇIKTI
Forbes dergisinin her y?l düzenledi?i dünya milyarderleri listesinde bu sene 38 Türk i?adam? yer ald?. Geçen y?l 28 milyarderi olan Türkiye'nin bu sene 10 yeni zengini, milyarderler listesine girmeyi ba?ard?. Türkiye'nin en zengini olarak 4 milyar dolarl?k servetiyle Mehmet Emin Karamehmet, 268. s?rada yer ald?. 3 milyar dolarl?k servetleriyle Semahat Sevim Arsel ile Hüsnü Özye?in dünya listesinde 376. s?ray? payla?t?lar. Rahmi Koç ise 2,9 milyar dolarl?k mal varl???yla 393’üncü oldu. 

AYIN D?KKAT ÇEKEN D??ER GEL??MELER?;

  • ·Do?u? Holding, bu y?l?n Eylül-Ekim dönemi gibi planlanan halka arz? için bankalara yetki verdi.
  • ·Türkiye'nin bu y?l partner ülke oldu?u dünyan?n en büyük bili?im fuar? CeBIT 2011, kap?lar?n? ziyaretçilere açt?.
  • ·Intercontinental Hotels Group (IHG) Türkiye'deki büyüme planlar? çerçevesinde Anadolu Yakas?'n?n en büyük kongre otellerinden Via Otel'i bünyesine katt?. The World of Viaport yat?r?m? bünyesinde bulunan Via Otel, imzalanan 20 y?ll?k franchise anla?mas?yla grubun markalar?ndan Crowne Plaza ad?n? ald?.
  • ·Türk Ekonomi Bankas? (TEB) ve Fortis'in birle?mesinin ard?ndan do?an yeni TEB, Türkiye'nin 6'nc? büyük özel bankas? oldu.
  • ·Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), 11 milyon ABD Dolar? muhammen bedelli Show Radyo Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü'nü 18 Nisan'da ihaleye ç?karaca??n? aç?klad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri