forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
 • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

kukla_basinozgurluguTürkiye’de geçen ay en çok konu?ulan olay, ki?i ve kurumlar belli oldu. Artan terör olaylar?, Piri Reis ara?t?rma ve sondaj gemisi, Mavi Marmara olay?, Ba?bakan’?n yurtd??? gezileri ve BM’de yapt??? konu?ma, ay?n dikkat çeken ba?l?klar?yd?.

??te, Medya Takip Merkezi’nin (MTM), her ay düzenli olarak haz?rlad??? medya raporunun Eylül ay? sonuçlar?…

?ki bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yay?mlanan haberlerin tek tek incelenmesi sonucu gerçekle?en ara?t?rma ile geçen ay?n Türkiye’de en çok konu?ulan olay, ki?i ve kurumlar? belirlendi. Medya Takip Merkezi’nin haz?rlad??? rapora göre, ay?n en çok konu?ulan konu ba?l??? terör olaylar? oldu.

Siirt Pervari'nin Belenkoluk Köyü Jandarma Karakolu'na gece sald?r?s? düzenlenmesi, karakola yak?n civardaki ö?retmenlerin PKK'l? teröristler taraf?ndan canl? kalkan olarak kullan?lmas? ve sald?r?n?n sonunda 6 asker’in ?ehit olmas?, medyada yo?un yer ald?. PKK Terör Örgütü’nün, Elaz?? Ar?cak’ta bir servis arac?ndaki 4 ö?retmeni kaç?rmas? ve Batman’daki 8 ayl?k hamile bir kad?n? öldürmesi, ülkeyi yasa bo?an gündem konular? olarak kayda geçtiler. Ay boyunca, gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde, terörle ilgili olarak toplam 44 bin 161 haber yay?nland?.

P?R? RE?S GEM?S? DÜNYA BASINININ ?LG? ODA?I OLDU…

Türkiye'nin bilimsel deniz ara?t?rmalar? için sahip oldu?u ilk gemi olan Koca Piri Reis’in, petrol sondaj? yapmak amac?yla Do?u Akdeniz’de do?ru yola ç?kmas?, dünya bas?n?nda büyük yank? buldu. Konu, geminin çevresinde ?srail uçaklar?n?n uçtu?u ve çal??malar?n ?srail helikopterleri taraf?ndan yak?ndan izlendi?i iddialar?yla da s?kça gündeme geldi. 

MAV? MARMARA KONUSU YEN?DEN HAREKETL?L?K KAZANDI…

Gazze’ye yard?m filosunda yer alan Mavi Marmara gemisinin ?srail taraf?ndan sald?r?ya u?ramas? ve 9 Türk vatanda??n?n hayat?n? kaybetmesi meselesi, geçti?imiz ay yeniden hareketlilik kazand?. BM'nin Mavi Marmara sald?r?s? ile ilgili raporunun resmi aç?klamadan önce bas?na s?zmas?n?n ard?ndan, D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu ?srail ile olan diplomatik ili?kilerin seviyesinin dü?ürülece?ini ve be? ayr? yapt?r?mla ?srail’e kar?? olan tepkinin dozunun yükseltilece?ini aç?klad?. Tüm bu aç?klama ve tepkiler, medyada en çok konu?ulan gündem konular? aras?nda yerini ald?.

S?YASET GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), düzenli olarak haz?rlad??? ‘ay?n siyaset gündemi’ raporuna göre; medyada Eylül ay?na damgas?n? vuran parti, önceki aylarda oldu?u gibi AKP oldu. ?ktidar partisi, geçti?imiz ay boyunca 42 bin 972 haber/yaz?da yer ald?. Ekranlar ise Medyatik partiye 154 saat süreyle yer ay?rd?lar.

EKRAN L?DER?: CHP

Ayn? rapora göre, medyada en çok yas?ma sa?layan ikinci siyasi parti CHP oldu. Kurulu?unun 88. y?ldönümünü kutlayan CHP, y?ldönümünde parti okulunu açmas?yla medyan?n ilgi oda?? oldu. CHP ?stanbul milletvekili Ayd?n Ayayd?n’?n imzas?yla bedelli askerlik ve askerlik süresinin k?salt?lmas? konular?nda iki ayr? düzenlemeyi içeren kanun tekliflerini meclise sunmas?, CHP’nin medyada görünme s?kl???n? artt?rd?. Ekranlarda kalma süresi 182 saate ula?an CHP, ekranlarda en uzun süre yer alan siyasi parti oldu. Ana Muhalefet Partisi, ay boyunca toplam 32 bin 692 haber/yaz?da yerini ald?.

??TE, AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?;

 1. AKP (42.972 haber/yaz?)
 2. CHP (32.692 haber/yaz?)
 3. BDP (16.000 haber/yaz?)
 4. MHP (10.971 haber/yaz?)
 5. BBP (1.704 haber/yaz?)

*MTM Medya Takip Merkezi'nin, Eylül ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

ERDO?AN’IN AMER?KA Z?YARET? YAKIN MARKAJDAYDI…

Ara?t?rmaya göre, Türkiye’nin en çok konu?tu?u siyaset adam?, aç?k ara farkla Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an oldu. Erdo?an’?n ABD Ba?kan? Barack Obama ile Amerika’da gerçekle?tirdi?i görü?me, dünya bas?nda da yak?n markaja al?nd?. BM’de yapt??? konu?ma,  teröre dair aç?klamalar?, “Arap Bahar? Turu” kapsam?nda gerçekle?tirdi?i temaslarla da Ba?bakan, bas?n?n yak?n takibindeydi. ?ngiltere'de yay?mlanan New Statesman dergisinin "Dünyan?n en etkili 50 ismi" listesinde 11'inci s?rada yer alan Erdo?an, ay boyunca gazete, dergi, televizyon ve haber sitelerinde toplam 55 bin 466 haber/yaz?da yer ald?. Ba?bakan’?n ekran yans?mas? ise 540 saate ula?t?.

KILIÇDARO?LU SERT ELE?T?R?LER?YLE D?KKAT ÇEKT?…

Ayn? rapora göre; en çok konu?ulan ikinci siyasi isim Kemal K?l?çdaro?lu oldu. K?l?çdaro?lu, hükümetin ?srail politikas?n? ele?tirmesi, hükümeti hedef alan Kürt aç?l?m?, Mavi Marmara bask?n? ve BM raporuyla ilgili sert aç?klamalar?yla, medyan?n oda??nda kald?. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar?n yürütüldü?ü bölgede, komutanl?k ve s?n?r birliklerinden birini ziyaret etmesiyle de medyada dikkatleri üzerinde toplayan siyasi lider, ay boyunca 14 bin 459 haber/yaz?da yer ald?. K?l?çdaro?lu, Eylül ay?nda 103 saat süreyle ekranlarda yer ald?. 

??TE, AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS?LER?; 

 1. Recep Tayyip Erdo?an (55.466 haber/yaz?) 
 2. Kemal K?l?çdaro?lu (14.459 haber/yaz?) 
 3. Abdullah Gül (12.760 haber/yaz?) 
 4. Ahmet Davuto?lu (11.679 haber/yaz?) 
 5. Bülent Ar?nç (5.739 haber/yaz?) 

*MTM Medya Takip Merkezi'nin, Eylül ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

EKONOM? GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), her ay düzenli olarak haz?rlad??? medya raporunun Eylül ay? sonuçlar?na göre, geçti?imiz ay ekonomi medyas?nda en çok ihracat konu?uldu. Ay boyunca yüzde 8 oran?nda art?? göstererek 15 bin 711 haberle yans?ma bulan ihracat ba?l???n?, 12 bin 869 haber ile vergi konusu takip etti. Alt?n?n ani ç?k?? ve ini?leri ile dolardaki yükseli?, ekonomi bas?n?nda s?kça yans?ma sa?layan ba?l?klar aras?nda yerini ald?.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK KONU?ULAN KURUM: TÜRK TELEKOM

Eylül ay?nda sürpriz bir ç?k??la zirveye yerle?en kurum Türk Telekom oldu. Türk Telekom, marka de?erlendirme ?irketi Brand Finance taraf?ndan en de?erli marka seçilmesi, ald??? çe?itli ödüller, reklam filmleri ve kampanyalar?yla, medyada toplam 4 bin 750 haberle yer ald?.

AYIN D?KKAT ÇEKEN GEL??MELER?;

 • Türkiye'nin 2023 hedefleri aras?nda olan "Yerli yolcu uça?? üretmek" için ilk ad?m at?ld?. Ula?t?rma Bakanl??? Sivil Havac?l?k Genel Müdürlü?ü (SHGM), uçak üretiminin altyap?s?n? olu?turacak 2 ayr? talimat yay?nlad?.
 • Thomson Reuters Extel Surveys ve Acclaro taraf?ndan bu y?l üçüncü kez gerçekle?tirilen "Türkiye Yat?r?mc? ?li?kileri Ödülleri" kapsam?nda TAV Havalimanlar?, "En ?yi Yat?r?mc? ?li?kileri CEO'su" kategorisinde ilk s?rada olmak üzere, 6 dalda ödül ald?.
 • Türkiye, bu y?l?n ikinci çeyre?inde dünyan?n ikinci, Avrupa'n?n ise en h?zl? büyüyen ekonomisi oldu.
 • Geçen aylarda Sabiha Gökçen Uluslararas? Havaliman?'nda faaliyet gösteren My Technic ve ACT Havayollar?'na ortak olan Çinli HNA Group, ?imdi Türkiye'nin en büyük uçak bak?m merkezi olan MNG Teknik'i sat?n ald?.
 • Kredi derecelendirme kurulu?u Standard&Poor's (S&P), Türkiye'de yeni açt??? temsilcili?inin ba??na Zeynep Holmes'u getirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri