forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Dünyan?n en sayg?n gazeteleri aras?nda gösterilen Washington Post da son günlerde yaz?l? bas?nda ya?an?lan krizden kendisini kurtaramad? ve gazete küçülme yönünde karar ald?.
 
Ünlü gazete ald??? küçülme karar? çerçevesinde Amerika'n?n haber merkezi olmas? bak?m?ndan en önemli üç ?ehri olan New York, Los Angeles ve Chicago'daki ofislerini kapataca??n? duyurdu. Gazete üç büyük ?ehirde ofisini kapatma karar? ile bundan sonra ulusal düzeyde de?il daha çok siyasi ve ba?kent Washington DC bölgesindeki yerel haberlere yo?unla?aca?? yetkililer taraf?ndan bildirildi.
 
Kapat?lacak ?ehirlerdeki ofis ?eflerinin i?lerini koruyaca?? Washington Post taraf?ndan aç?klan?rken burada çal??an haber asistanlar?n?n ise i?lerini kaybedecekleri aktar?ld?. Gazete ekonomik gerekçelerle geçti?imiz 10 y?l içinde Miami, Denver ile Austin ?ehirlerindeki ofislerini kapatm??t?. Ayn? gazetenin ba?l? oldu?u The Washington Post Co ?irketi bu y?l?n üçüncü çeyre?indeki kayb?n?n yüzde 69 oldu?unu aç?klad?. Washington Post daha öncede gazetesinin y?l?n ilk üç ay?ndaki zarar? ise 166 milyon dolar aç?klanm??t?. Firman?n zarar?n büyümesini engelleyebilmek için bir tak?m tedbirlerin daha almas? bekleniyor. Gazete yetkilileri zarar?n nedeni olarak artan bask? maliyetleri ile reklam geliri ve tiraj kay?plar?n?n neden oldu?unu bildirdi.
 
Washington Post gazetesinin de dahil oldu?u The Washington Post Co ?irketi bünyesinde Newsweek dergisi, e?itim sektöründe hizmet veren Kaplan e?itim kurumlar? ve ba?l? yay?nlar? ile televizyonu bulunuyor.
 
Gazetenin ald??? karar? kamuoyuna aç?klayan Washington Post'un üst düzey yöneticilerinden Marcus Brauchli, ulusal bir gazete olan Washington Post'un art?k siyasi haberlere ve Washington çevresindeki yerel haberlere daha fazla odaklanaca??n? vurgulad?. Brauchli, al?nan karar?n bu y?l?n sonunda hayata geçece?ini ve ofislerin 31 Aral?k itibariyle kapanaca??n? duyurdu.
 
Amerika'n?n tiraj olarak da en büyük gazetelerinden olan Washington Post'un hafta için bask?s? 582 bin hafta sonu sat??lar? ise 822 bin. Gazete ba?kent Washington'un yan? s?ra Maryland ile Virginia eyaletlerinde de da??t?l?yor.
 
Bundan iki y?l önce gazetecilik alan?nda en büyük ödül olarak kabul edilen Pulitzer ödülünü 6 dalda almay? ba?aran Washington Post, New York Times'?n ard?ndan bu ödülü en çok müzesine götüren gazete.
 
NEW YORK T?MES DA ÇALI?ANLARININ YÜZDE 10'UNU ??TEN ÇIKARIYOR
 
Henüz gazete taraf?ndan resmi olarak aç?klanmayan ancak çal??anlar?na posta yoluyla New York Times'?n i?ten ç?kma teklifi yapt??? ö?renildi. NY Times gazetesi y?lsonuna kadar kendi iste?i ile i?ten ç?kacak çal??anlar?n?n tazminatlar?n? fazlas?yla ödeyece?i yönünde söz verdi?i belirtiliyor. Ancak bu y?l?n sonuna kadar kendi iste?i ile i?ten ç?kanlar?n oran? yüzde 10'u bulmaz ise gazete yönetimi bu sefer belirleyecekleri ki?ilerin i?ine son verecek ve bu kimselere de tazminat ödenmesi yap?lmayacak. (C?HAN)
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri