forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

GOOGLE ?NTERNETTE BEDAVA GAZETE OKUMAYA SINIRLAMA GET?RMEYE HAZIRLANIYOR

Aktif .

google_murdochArama motoru Google, gazete yay?mc?lar?n?n, Google üzerinde okunabilecek ücretsiz haber say?s?na s?n?rlama getirebilece?ini bildirdi. Google'in Ücretsiz ?lk T?klama Program? ile yay?mc?lar abonelik usulüyle çal??an internet sitelerine s?n?rs?z eri?imi engelleyebiliyor.

Kullan?c?lar, bir gün içinde 5 haberden fazla t?klarsa, ödeme yapmak veya kay?t olmak durumunda kal?yor.

Google Ürün Müdürü dkmh Cohen de önceleri kullan?c?lar?n her t?klamas?n?n ücretsiz oldu?unu, ancak ?imdi program?n yenilendi?ini ve böylece yay?mc?lar?n abonelik ya da kay?t olmadan be? sayfadan fazlas?na girilmesine s?n?rlama getirebildi?ini söyledi.

Medya kral? Rupert Murdoch, Google gibi ?irketleri gazetecilik üzerinden bedava reklam geliriyle kar elde etmekle suçlam??t?.

Baz? okuyucular, sayfalar? Google üzerinde ça??rarak, gazetelerin internet sitelerine abonelik ücreti ödemeden girebileceklerini ke?fettiler.

HAYATTA KALMANIN YOLU: ?STEN?LEN ?ÇER??? VER?P, F?YATI BEL?RLEMEK

News Corp. Ba?kan? ve Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Murdoch da medyan?n online için de okuyuculardan ücret almas? gerekti?ini söyledi.

Murdoch, seyircilerin ve reklamc?lar?n internete yöneli?ine, yay?mc?lar?n gelecekte uyum sa?layabilece?i umudu oldu?unu ifade ederek, bunu ba?arabilmenin temel yolunun, tüketicilere -bilgisayar ekran?, mobil aletler ya da e-okuyucu olarak- istedikleri formda içeri?i vermek ve sonra buna fiyat belirlemek oldu?unu kaydetti.

Yüksek kalitede, güvenilir haber ve bilginin ücretsiz olamayaca?? konusunda tüketicileri iknaya ihtiyaç oldu?unu belirten Murdoch, ''?yi gazetecilik pahal? bir hizmettir'' dedi.

News Corp. halihaz?rda The Wall Street Journal'?n online eri?iminden ücret al?rken, bunu di?er yay?nlar?na da geni?letmeyi planl?yor. Di?er yay?mc?lar da gazeteler gibi online yay?mc?l???n da reklam gelirlerinin dü?mesi nedeniyle bu tip bir ücret almay? planl?yorlar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri