forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

GOOGLE YURTTA? GAZETEC?L???N? BA?LATTI

Aktif .

Google, gerçek zamanl? taramay? ba?lat?yor. Böylece bir milyar? a?k?n site saniye saniye taranarak girilen tüm yaz?, foto?raf ve videolar an?nda aramalarda gösterilecek.

?nternet arama motorlar?n?n lideri Google, gerçek zamanl? arama özelli?ini ba?latt???n? aç?klad?. Ba?ka deyi?le, art?k Twitter, Facebook gibi büyük sosyalle?me a?lar?na girilen son dakika bilgi ve görüntüleri birkaç saniye sonra Google aramalar?nda ç?kacak.
 
Google, gerçek zamanl? arama sonuçlar?n?, bir milyar? a?k?n site üzerinden veri ak??? sa?layaca??n? belirtti. Google'?n bu yeni özelli?i, Twitter'?n yan?s?ra MySpace ve Facebook gibi sosyal payla??m a?lar?ndan da güncellemeleri içerecek. En önemlisi, dünyan?n her hangi bir yerinde meydana gelen toplumsal bir olay, kaza, geli?meye ait foto?rfa ve videolar da an?nda Google aramas?yla bulunabilecek.
 
Google'dan yap?lan aç?klamaya göre bu yeni özellik, kullan?c?lara bu tür sitelerde yap?lan kamuya aç?k güncellemelere an?nda ula?abilme olana?? sa?layacak. Güncellemeler, kullan?c?lara gösterilen arama sonuçlar? sayfas?nda ayr? bir kutucuk içinde yer alacak.
 

Yeniliklerin ?ngilizce Google’da birkaç gün içinde uygulamaya geçece?i, di?er dillerdeyse 2010 y?l? ba??ndan itibaren ba?layaca?? aç?kland?.
 
Kaliforniya'daki Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte yenilikleri tan?tan Google yetkilileri, gerçek zamanl? arama özelli?inin ilk kez bir arama motoruna eklendi?ini belirtti.
 
B?LG? ARTIK DAHA SERBEST
 
Aç?klamaya göre Twitter'daki güncellemeler ?ngilizce arama motorlar?na hemen yans?maya ba?layacak. Facebook ve MySpace gibi di?er sosyal payla??m a?lar?ndaki kamuya aç?k bilgilerin arama sonuçlar?na yans?mas? ise gelecek y?l? bulacak. Bu özellik ayn? zamanda iPhone ya da Google'?n Android i?letim sistemini kullanan ak?ll? telefonlar arac?l???yla da kullan?labilecek.
 
Bir milyar? a?k?n site ve a? anl?k olarak taranaca?? için, dünyan?n dört bir yan?ndaki toplumsal olay ve geli?melerde kaydedilerek buralara yüklenen görüntü ve yaz?lar, bir kaç saniye içinde Google aramalar?nda görüntülenecek.
 
?nternet arama piyasas?nda Google yüzde 65 ile liderli?i elinde bulunduruyor. K?sa süre önce Yahoo ile bir anla?ma imzalayan Microsoft'a ait Bing arama motoru ise pazar?n yakla??k yüzde 30'unu kontrol ediyor. (NTVMSNBC.COM)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri