forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ip_tvTTNet ?ubat ay?nda ba?lataca?? yeni servisi WebTV ile TV yay?nlar?n?n bilgisayardan izlenmesini sa?layacak. ?irketin internet üzerinden verece?i yay?nlar bir kutu ile TV’den de takip edilebilecek

Milliyet'in haberine göre, Maç yay?n ihalesini Digiturk’e kapt?ran Türk Telekom yay?nc?l?k i?inin pe?ini b?rakm?yor. Türk Telekom (TT), internet kolu TTNet’in uzun süreden bu yana yo?un mesai harcad??? WebTV adl? projeyi ?ubat ba??nda tan?tma haz?rl???nda. ?irket böylece TV alan?nda Digiturk benzeri bir platformu kurmu? olacak. 2009’un Mart ay?ndan bu yana içerik taraf?nda görü?meler yürütülüyor. Türkiye’deki ve yabanc? televizyon kanallar?yla, film stüdyolar?yla anla?malar imzaland?. Platformda ?u anda ba?ta TRT, Kanal D, Show TV, NTV, National Geographic Channel, TV5 Monde olmak üzere 78 kanal yer al?yor.  Kanal say?s?n?n kademeli olarak art?r?lmas? planlan?yor. Platformda ayr?ca sinema, belgesel, spor, müzik, dizi paketleri olacak.

Projenin iki aya?? var
Türk Telekom’un yay?nc?l?k platformunun iki aya?? var. Birincisi internet üzerinden TV yay?nlar?n?n ve filmlerin izlenmesini sa?layacak olan WebTV projesi. Web TV ile bilgisayarlar?n TV olarak kullan?lmas? amaçlan?yor.
?kincisi ise Digiturk’ün yay?n kutusu benzeri bir kutunun TV’ye ba?lanarak, platformdaki yay?nlar?n televizyondan izlenmesi sa?layan IPTV (internet televizyonu) hizmeti. Burada da yay?nlar internet üzerinden al?nacak. Bu kutular Vestel taraf?ndan üretiliyor. 50 bin adetlik ilk paketin 10 bin adetlik bölümü teslim edildi. Abone yo?unlu?una göre buradaki üretim art?r?lacak.

Tek faturada 3 hizmet
IPTV sisteminde kullan?lacak olan kutu ayn? zamanda internet hatt? ve telefon hatt?na da ba?lanacak. Bu sayede tek kutudan 3 servis (internet, televizyon, telefon) al?nabilecek. Faturalama konusunda ise Ula?t?rma Bakanl???, Maliye ile birlikte bir çal??ma yürütüyor. Buradaki çal??malar?n tamamlanmas?yla Türk Telekom’un sundu?u bu üç hizmetin tek faturada toplanmas? gündemde.


Web TV nedir?

Televizyon yay?nlar?n?n bilgisayardan izlenmesinin önünü aç?yor. Bunun için internet taraf?nda ADSL ba?lant?s? kullan?l?yor. TT’nin sisteminde yay?nlar? izlemek için Microsoft’un ücretsiz program? Silverlight’? bilgisayarlara yüklemek gerekecek.

IPTV nedir?

?nternet televizyonu olarak adland?r?l?yor. Bu sayede TV, bilgisayar, DVD/VCD, telefon tek platformda birle?iyor. IPTV sayesinde televizyon seyretmek izleyicinin kontrolüne geçiyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri