forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BALYOZ OPERASYONUNA YABANCI MEDYANIN DA ?LG?L?S? YO?UN...

Aktif .

taraf_balyoz_280“Balyoz” darbe iddialar? soru?turmas? çerçevesinde gerçekle?tirilen gözalt?lar, dünyada büyük ilgi uyand?rd?. Yabanc? medya, “Modern Türkiye’nin en sert eylemlerinden biri”, “Laik ordu ve yarg? kapana k?st?r?ld?”, “Balyoz iddialar? ülkeyi böldü”, “Ordu en büyük meydan okuma ile kar?? kar??ya”, “Bask?n, bilek güre?inin bir parças?”, “Gerginlikleri daha da azd?racak” gibi yorumlar yapt?.


NEW YORK T?MES: “MODERN TÜRK?YE’N?N EN SERT EYLEMLER?NDEN B?R?”-

“?slam’dan ilham alan hükümeti devirmeyi amaçlamakla suçlanan karanl?k a??r? milliyetçi bir harekete yönelik soru?turma kapsam?nda modern Türkiye tarihinin en sert eylemlerinden birinde polis, ülkenin en üst rütbeli emekli generalleri gözalt?na ald?.”

TELEGRAPH: “LA?K ORDU VE YARGI KAPANA KISTIRILDI”-

“Laik Türk ordusu ve yarg? kurumlar?, Ergenekon darbe komplosuna ili?kin soru?turma ile kapana k?st?r?ld?. Bu, soru?turman?n ba?lat?ld??? 2007 y?l?ndan bu yana ortaya ç?kar?lan bir dizi komplo ve gizli tertiplerden sonuncusudur.”

T?MES: “GÖZALTILAR, HÜKÜMET? TOPLARLA DEV?RMEK SUÇ OLDU?UNU GÖSTER?YOR”-

“Balyoz gözalt?lar?, hükümeti toplarla devirmek suç oldu?unu gösteriyor. Davalar ve gözalt?lar, kurnaz ?slamc?lar ve saf liberal destekçilerinin, Türkiye’yi istikrarla?t?rmaya yönelik bir komplosu olarak ele?tirildi ancak bu, daha geni? tabloyu görmeyi reddetmek demektir.”

WALL STREET JOURNAL: “BALYOZ ?DD?ALARI ÜLKEY? BÖLDܔ-

“Balyoz iddialar? ülkeyi böldü. Birçok Türk, soru?turmay?, darbe, öldürmeleri ve bask?lar?, dokunulmadan gerçekle?tiren seçilmi? olmayan yetkililerin hesap vermelerini sa?lamaya yönelik çoktan yap?lmas? gereken bir çaba olarak görüyor. Ancak ba?kalar?, iddialar?, modern Türkiye’nin laik temellerini koruyan kurumlar? zay?flatmak amac?yla hükümet için bir araç olarak de?erlendiriyor.”

GUARD?AN: “ORDU EN BÜYÜK MEYDAN OKUMA ?LE KAR?I KAR?IYA”-

“Bir zamanlar tüm gücü elinde tutan Türk ordusu, on y?llarda ilk defa otoritesine en büyük meydan okuma ile kar?? kar??ya. Ancak ele?tirenler, gözalt?lar?n yarg?y? politize etmeyi amaçlayan, AKP taraf?ndan yürütülen bir cad? av?n?n bir parças? olarak gösteriyor.”

BBC: “GÜÇ MÜCADELES?N?N EN SON A?AMASI”-

“Birçok Türk, soru?turmalara, Türkiye’nin laik milliyetçi kurumlar? ile iktidardaki AK Parti aras?nda devam eden güç mücadelesinin en son a?amas? olarak bak?yor. Kökleri ?slam’da olan AKP, baz? milliyetçiler taraf?ndan, kat? laik Türkiye’nin ?slamc? bir devlete dönü?türmeye yönelik gizli planlar? olmakla suçlan?yor.”

F?NANC?AL T?MES: “GERG?NL?KLER? DAHA DA AZDIRACAK”-

“Operasyon, kökleri siyasi ?slam’da olan iktidardaki AK Parti ile geleneksel olarak laik ordu ve yarg? aras?ndaki gerginlikleri daha da azd?rmas? bekleniyor. Eurasia Group analisti Wolfango Piccoli de, ‘Hükümet, yarg? ve ordu ile aç?k ve ac? bir güç mücadelesine bula?m?? durumda, bunun da siyasi istikrara büyük zarar verebilecek bir ba? ba?a konfrontasyon riskini art?yor’ dedi.”

EL PA?S: “BASKIN, B?LEK GÜRE??N?N B?R PARÇASI”-

“Türkiye’de darbecili?e kar?? bask?n. Dün ?afakta terörle mücadele biriminden düzinelerce polis, darbeci askerlerin olu?turdu?u bir ?ebekeye kar?? modern Türkiye’nin tarihinin en büyük operasyonlar?ndan birini ba?latt?. Dün emredilen bask?n, yedi y?ldan beri ?slamc? ve muhafazakar bir temeli olan bir Hükümet ile laik ve üniter devlet kurumlar? aras?nda devam eden sert bilek güre?inin çerçevesinde gerçekle?ti.”

LA RAZON: “ILIMLI ?SLAM HÜKÜMET?N? ?ST?KRARSIZLA?TIRMAYI HEDEFL?YORLARDI”-

“Türkiye, kendini bir darbeden kurtard?. Emekli subaylar, Türk devletinin laik niteli?ini korumak amac?yla ?l?ml? ?slam türündeki mevcut hükümeti istikrarla?t?rmay? hedefleyen, a??r? milliyetçi bir ?ebekede yer al?yordu. “

DEUTSCHE WELLE: “TÜRK?YE’DE DARBE SORU?TURMASI DER?NLE??YOR” -

“Türkiye’de darbe planlar?na ili?kin ba?lat?lan soru?turman?n boyutlar? büyüyor. ‘Balyoz Plan?’ ad? verilen iddialara ili?kin olarak aralar?nda eski kuvvet komutanlar?n?n da bulundu?u 49 ki?i gözalt?na al?nd?.”

Bild gazetesi, “Polis 49 subay? gözalt?na ald?" ba?l???yla verdi?i haberde ?unlara vurgu yapt?: “Gözalt?na al?nanlar aras?nda eski Hava Kuvvetleri Komutan? ?brahim F?rt?na ile eski Deniz Kuvvetleri Komutan? Özden Örnek de bulunuyor. Geçti?imiz Ocak ay?nda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile AK Parti'yi iktidardan uzakla?t?rmay? hedefleyen Balyoz ad?nda bir askeri plan ortaya ç?kar?lm??t?."

Die Welt gazetesi ise, “Darbe ?üphesi-Polis emekli subaylar? gözalt?na ald?" yorumunu yapt?. Gazetede, “Gözalt?na al?nanlar aras?nda eski Hava Kuvvetleri Komutan? ?brahim F?rt?na ile eski Deniz Kuvvetleri Komutan? Özden Örnek de var. ?üpheliler ?stanbul Ba?savc?l???'n?n talimat?yla gözalt?na al?nd?lar. Zanl?lar Ba?bakan Erdo?an'a kar?? darbe yapmay? planlayan gizli Ergenekon örgütüne üye olmakla suçlan?yorlar" ifadeleri dikkat çekti. (ANKA)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri