forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

1915 olaylar?n? 'soyk?r?m' olarak tan?mlayan Ermeni tasar?s?n?n, ABD Temsilciler Meclisi Komitesi'nde kabul edilmesi dünya bas?n?nda da geni? yank? buldu.

DI? BASINDAK? TÜRK?YE HABERLER? ?Ç?N TIKLAYIN

Dünyan?n önde gelen yay?n organlar? geli?meyi ?u ?ekilde duyurdu.Financial Times:

Oylama Obama'n?n Türkiye stratejisinin alt?n? oydu. Kongre heyetinin bu oylamas?n? protesto eden Türkiye Washington büyükelçisini geri ça??rd? ve bu geli?meler Obama'n?n ortakl??? güçlendirme arzular?n?n ?imdiye kadar kar??la?t??? en büyük s?nav oldu.

Heyetin ba?kan? Howard Berman, böyle bir karar?n Ermenistan ile Türkiye aras?ndaki uzla?ma çabalar?na zarar verece?ini söyleyen Clinton'?n ki?isel ricalar?na kar?? direndi.

Berman, "Bu büyük bir olas?l?kla Türk halk? için ac? veren bir süreç olacak ama sonunda Türk demokrasisini güçlendirip ABD-Türkiye ili?kilerini daha sa?lam temeller üzerine oturtatacak" dedi.

Guardian:

"Türkiye, tasar?n?n kabul edilmesinin ard?ndan Büyükelçisini ça??rd?" ba?l???yla geli?meleri aktaran Guardian gazetesi de, karar?n ba?lay?c?l??? bulunmad???na vurgu yapt?.

Tasar?n?n kabulüyle ilgili olarak hem Türk, hem de Ermeni taraf?ndan gelen ilk tepkileri sayfalar?na ta??yan Guardian, "Tasar?n?n, Genel Kurula oylama için sunulmas? konusu belirsiz. Çünkü benzer ?ekilde 2007 y?l?nda kabul edilen tasar?, dönemin ABD Ba?kan? George Bush'un çabas?yla, genel kurul gündemine al?nmam??t?" ifadesini kulland?.

Telegraph:
ABD Türklerin yapt??? öldürmeleri "soyk?r?m" olarak etiketledi. ABD kongre heyeti Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda Ermenilerin öldürülü?ünü soyk?r?m olarak etiketleyince Türkiye Washington Büyükelçisi'ni geri ça??rd?.

Beyaz Saray'dan yap?lan aç?klamaya göre ABD D??i?leri Bakan? Hillary Clinton kendisi gibi bir Demokrat olan D?? ?li?kiler Komitesi Ba?kan? Howard Berman'?n telefonla arayarak bu karar?n Türk-Ermeni ili?kilerinde normalle?me çabalar?na zarar verebilece?ini söyledi.

Ermeni D??i?leri Bakan? Edvard Nalbandyan, "Biz bu karar? çok takdir ettik. Bu Ermeni halk?n?n evrensel insani de?erlerine kendini adamas?n?n kan?t? olup insanl??a kar?? i?lenecek suçlar? önleme yolunda at?lm?? önemli bir ad?md?r" dedi.

The Times:
Washington'daki muhabiri arac?l???yla geli?meleri aktaran Times gazetesi de Guardian gibi, Türkiye'nin, Washington Büyükelçisi Nam?k Tan'? Ankara'ya ça??rmas?n? ba?l???na ta??yarak, "ABD Ba?kan? Barack Obama yönetimi, hala Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bir oylamay? engelleyebilir, ama tasar?n?n D?? ?li?kiler Komitesinde kabul edilmesi, ABD'nin en yak?n Müslüman müttefikiyle ili?kilerini zehirleme tehdidini do?urdu. Washington'?n, kuzey Irak'a girme ve ?ran'? izole etme konusundaki bölgesel çabalar?nda Türkiye'ye ihtiyac? var" yorumunu yapt?.

Tarihi fikir birli?inin somut bir sonucu olarak Frans?z sigorta devi AXA dünden itibaren elinde sat?n ald??? ?irketlerin poliçelerini bulunduran 1915 Ermeni kurbanlar?n?n yak?nlar?na 8 bin euro ödemeye ba?lad?.

BBC:
?ngiliz yay?n kurulu?u BBC, tasar?n?n kabul edilmesinin hemen ard?ndan habere bültenlerinde konuya yer vererek, "Bu tasar?n?n kabul edilmesinin Türkiye-ABD ili?kilerine olas? etkileri tart???l?r. Ama baz? i?birli?i alanlar? olumsuz etkilenebilir" yorumunu yapt?.

BBC ayr?ca, "Türkiye'nin, ABD'nin en önemli müttefiki ve ?ran ile Afganistan üzerindeki etkisinin önemli oldu?unu" kaydederek, "E?er diplomatik ortam müsait olursa, gelecek y?ldan itibaren Amerikan askerlerinin Irak'tan ç?kar?lmas?n?n en güvenli ve ucuz yolunun Türkiye üzerinden olaca??na" dikkat çekti.

ABD BASINI

Washington Post:
Washington Post gazetesi Obama yönetiminden son dakikada gelen tavsiyeye kar??n tasar?n?n geçti?ine vurgu yapt?, "Türkiye Afganistan'da ABD'nin yan?nda yer ald?. Irak'ta lojistik destek için ?ncirlik Üssü'nü açt?. Türkiye BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üye ve ?ran'a yönelik olas? yapt?r?mlarda oy hakk? olacak" dedi.

Wall Street Journal:
Wall Street Journal da, Obama yönetiminin öncekilerin aksine tasar?n?n onay sürecine geç müdahale etti?ine dikkat çekti, "Tasar?n?n Kongre'deki gelece?i belirsiz. Obama yönetimi benzer tasar?lara aç?kça kar?? ç?kan Bush ve Clinton yönetimlerinin aksine bir duru? sergiledi, çar?amba gününe kadar tasar? konusunda sessiz kald?" dedi.

CNN International:
CNN önceki tasar?lar?n Genel Kurul'a gidemedi?ine dikkat çekti, "Tasar?, Kongre'yi ve Beyaz Saray'?, ahlaki de?erlendirmelerle uluslararas? ve iç siyasi kayg?lar aras?nda bir denge kurmaya zorlayarak bir may?n tarlas?n?n ortas?nda b?rakt?" yorumunu yapt?.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri