forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

   Ülke TV'de  Mustafa Alcan’?n haz?rlay?p sundu?u 'Korsan Gündem'in konu?u olan  Ahmet Tezcan, Ba?bakan Erdo?an'?n sözlerine kar?? imza kampanyas? ba?latan yazarlarla ilgiliç de?erlendirmelerde bulundu.Siyasetten medyaya gazete man?etlerinden gündemin ilginçliklerine de?inilen programda Ahmet Tezcan’dan çarp?c? aç?klamalar geldi. Ahmet Tezcan özellikle medya dünyas?nda ya?anan ilginç geli?melere de?indi. Tezcan, Sami Ba?aran isimli arkada??n?n asparagas haber yüzünden öldürülmesi sonras?nda medyay? magazinden kurtarmak ve yalan haber yapmay? yok etmek amac?yla yola ç?kt???n? ve 4. Kuvvet Medya’y? kurdu?u dönemlerde Sabah Gazetesi’nin Genel Yay?n Yönetmeni olan Zafer Mutlu’nun “Biz 4. Kuvvet de?iliz. Biz 1. Kuvvetiz. Çünkü parlamentoyu da biz olu?tururuz" sözünü hat?rlatt?.

Ahmet Tezcan, gazetecili?e 1981 y?l? 12 Eylül darbesinden hemen öncesinde gazetecili?e ba?lad???n? belirtirek, 12 eylül darbesi dahil Türk medyas? hiçbir zaman bu kadar pespayele?memi?ti. Fatih Altayl? kad?n kollar? ile ilgili bir haber yapm??t?. Ak Parti ara?t?rd? ve yap?lan haberin do?ru oldu?u ortaya ç?kt?. Ba?bakan Erdo?an, Fatih Altayl?’y? gördü?ü ilk yerde yapt??? haberden dolay? te?ekkür etti. Ben Erdo?an’?n ele?tirisinden istifade etti?i yazarlardan istifade etti?ine ben ?ahidim. Ancak di?er taraftan ba?bakan yazar?ndan ?ikayet etti?i gazete patronu için bir söz söylüyor söz do?rudan yazar?yla ilgili de?il, patron neden gelip yazar?n? Ba?bakana ?ikayet eder bir tak?m öteleme iteleme gibi talepleri olmu?tur." dedi.

"Toplumu germek noktas?nda yazarlar?m?za söz geçiremiyoruz diye esnaf a?z? ile ?ikayet eden o patron kendi borcunu öteletmek için kendi yazar?n? ba?bakana gönderen adam. " diyen Tezcan s özlerini ?öyle sürdürdü "Ben bunlara ?ahit oldum. ?sterlerse isim de veririm. Ba?bakan’?n bunlara nas?l direndi?ini çok iyi biliyorum. Yazar?ma sahip olam?yorum diyenler yalanc?l???n daniskas?d?r. Yazarlar niye bu i?te üzerine al?nd?lar. Ba?bakana tepkiye imza atanlar?n hemen hepsi tek tek söylüyorum tamam? samimiyetsizdir. Ke?ke imza atmadan önce aynaya baksalard?. 10 dakikal?k randevu için gelip 3. Dakikada al?al moru mor ç?kanlar da orda, prodüksiyon ?irketi çin istedi?i i?i alamayanlar da o bildiriye imza at?yor. Bu isimleri ortak bir noktada bulu?turan tek ?ey egolar?d?r. Topluma yön verebilselerdi tirajlar? bu noktada olmazd?." dedi.

Ahmet Tezan, "?mza atanlar içinde Org. Çetin Do?an televizyona ç?kt???nda ben o orgeneralle televizyona ç?kmam diyen insanlar var. Ancak Çetin Do?an’?n kar??s?na ç?kmayan insanlar Ertu?rul Özkök’le ayn? metne imza at?yorlar. Ben bu ki?ilerin samimiyetinden endi?e ederim." dedi. (Haber7.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri