forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

  7 Mart 1990'da u?rad??? sald?r?da hayat?n? kaybeden gazeteci Çetin Emeç, ölümünün 20. y?l?nda, Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen törenle an?ld?. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Bas?n Ödülleri kapsam?nda bu y?l ilk kez verilen Çetin Emeç Özel Ödülü'nün sahibi ise Sabah gazetesinden Abadurrahman ?im?ek oldu.

GSÜ-HA(?stanbul) -  Çetin Emeç Özel Ödülü'nü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç ve Emeç'in e?i Bilge Emeç'ten alan Abdurrahman ?im?ek konu?mas?nda “?lk kez ödül al?yorum. Böyle bir ödülü almak gerçekten çok güzel bir duygu . S?ras?yla Abdi ?pekçi, Çetin Emeç ve U?ur Mumcu'nun yolundan gitmeye çal??aca??m” dedi.

Mine Özbek ve Arena ekibi taraf?ndan haz?rlanan Çetin Emeç Belgeseli’nin de gösterildi?i törende, yak?nlar? Çetin Emeç’i anlatan konu?malar yapt?. Çetin Emeç'in gazetecilik anlay???n? anlatan U?ur Dündar, ”Bana özgürce gazetecilik yapma f?rsat? verdi, ama bunu yaparken alçak eller Çetin Emeç'i öldürdü” dedi.

?nan K?raç ise Emeç'in lisede bir dönem önünde olan bir a?abeyi oldu?unu ve as?l yak?nla?malar?n?n Galatasaray E?itim Vakf?'n? kurmalar?yla ba?lad???n? belirterek “Çetin bugün olsayd? bas?n?n bu haline üzülürdü. Türkiye'ye çok k?zard?. Türkiye'yi bilerek veya bilmeyerek gruplara ay?r?yoruz, çok yanl?? yap?yoruz. Çok k?ymetli bir Türk çocu?unu,gazeteciyi yanl?? bir ?ekilde kaybettik.Onu unutmayaca??z.” dedi.

Emeç'in s?n?f ve s?ra arkada??  Erdo?an Karakoyunlu ise Çetin Emeç'in karanl?k bir listede yer ald???n? ayn? listede yer alan di?er bir kurban?n da yine Galatasaray Lisesi'nden yeti?mi? olan Abdi ?pekçi oldu?unu belirterek, Emeç'in çok güvenilir bir dost oldu?unu söyledi.

Emeç'in gazetecili?ini anlamak için babas?n? tan?mak gerekti?ini söyleyen ve Selim Rag?p Emeç'i ve sahibi oldu?u Son Posta gazetesini anlatan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç “Çetin Emeç'e Türk bas?n? olarak çok ?ey borçluyuz”'dedi.

Emeç'in o?lu Mehmet Emeç, konu?mas?nda babas?n?n fikirlerinin hiç tan?mad??? insanlarda filizlendi?ine de?inerek ”Bugün bu salonda bu koridorlarda çok yak?n insanlar?n konu?malar?n? dinledim. Babam? y?llarca beraber çal??t??? insanlar?n gözlerinde gördüm. Çetin Emeç'i kendisi yapan bütün ö?eler sizde sakl?. Bunca güzel kalbe bak?p iyi ki ülkeme dönme karar? alm???m. Demokrasi ?ehitlerini anlatmak size dü?üyor. Bana tekrardan babam? ya?att???n?z ve babam? hat?rlatt???n?z için te?ekkür ediyorum” dedi.

Emeç'in k?z? Mehve? Emeç Birol geçen y?llar?n babas?n?n ölümünün ac?s?n? azaltmad???n? belirterek “Babams?z geçen bunca y?l, babamla geçirdi?imiz y?llardan daha fazla. Nükhet ?pekçi, 'Haz?rl?kl? ol. Bu ac? dinmeyecek, duvarlara bak?p baban?n gözlerini göreceksin' demi?ti. Allah hepimize kuvvet versin.” dedi.

Emeç'in 7 ya??ndaki torunu Selin Birol, “Ben onu tan?masam bile çok sevdim.Onunla ilgili rüyalar görüyorum. Toplant?lara kat?l?yor. Ke?ke yan?m?zda olsayd?. O, çok iyi bir gazeteci.Onu çok seviyorum” sözleriyle kürsünün son konu?u oldu.

Galatasaray Lisesi ve ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çetin Emeç, gazetecili?e 1952 y?l?nda, Son Posta gazetesinde ba?lam??, 1972 y?l?na kadar Hayat ve Ses dergilerinde yaz? i?leri müdürlü?ü yapt?ktan sonra, 1972 y?l?nda Hürriyet Grubu'na geçmi?, 1984-1985 y?llar?nda Milliyet gazetesinin genel yay?n yönetmenli?i ve 1986 y?l?ndan 7 Mart 1990'da öldürülü?üne kadar Hürriyet gazetesinin genel yay?n yönetmenli?ini yapm??t?. 38 y?ll?k gazeteci olan Emeç, Hürriyet gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazar?, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararas? Bas?n Enstitüsü ve Uluslar aras? Gazetecilik Bas?n Enstitüleri Federasyonu üyesiydi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri