forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MEDYA DERNE?? KURULU?UNU B?R BASIN TOPLANTISIYLA DUYURDU

Aktif .

 "Medya Derne?i", ?stanbul'da düzenlenen bas?n toplant?s?yla kamuoyuna tan?t?ld?. Derne?in Ba?kan? Salih Memecan, medyada kalitenin art?r?lmas? için çal??acaklar?n? söyledi...

Ba?kan yard?mc?s? ve Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? ise, 'Amac?m?z bir tabela derne?i olmak de?il, sektörün sorunlar?n? yak?nen biliyoruz ve çözüm için çal??aca??z' dedi.

DERNE??N AMAÇLARI...

Medyan?n ve gazetecilerin kalite standartlar?n? yükseltmeyi, bas?n özgürlü?ünün s?n?rlar?n? geni?letmek ve medyadaki çe?itlili?i savunmay? ve medyayla ilgili teknolojik geli?melerin anla??l?p, etkin biçimde kullan?lmas?na yard?mc? olmay? hedefleyen Medya Derne?i, kurulu? amac?na uygun faaliyetler yürütebilmek amac?yla çe?itli çal??ma gruplar? olu?turmay? planl?yor.

Bu gruplardan baz?lar? ?öyle: Meslek ?çi E?itim Grubu, medyada çal??mak isteyen gençlere yol gösterecek olan Meslek Öncesi E?itim Grubu, medyan?n ele ald??? konular? tart??an ve bu konularda ilkeler öneren Medya-Etik Grubu, medyada çe?itlilik ve fikir özgürlü?ünü savunan Bas?n Özgürlü?ü Grubu, teknolojik geli?melerin medyadaki etkilerini takip eden, yeni i? modellerini ara?t?ran ve öneren Teknoloji Grubu ve medyayla ilgili sorunlar? tart??an ve her türlü akademik katk?ya ortam sa?layan Yay?n Grubu.

"TABELA DERNE?? OLMAYACAK"

Derne?in ilk toplant?s?nda konu?an Derne?in Ba?kan? Salih Memecan, medyada kalitenin art?r?lmas? için çal??acaklar?n? dile getirirken, Ba?kan Yard?mc?s? Ekrem Dumanl? sie ba?ka derneklerin yerine geçme amaçlar? olmad???n? ve gazetecilik mesle?ine katk? yapmay? hedeflediklerini söyledi.

Dumanl?, internet ve radyolar dahil medyada ç?tay? yükseltmeyi amaçlad?klar?n? ifade etti.

K?MLER KATILDI?

Medyada yeni bir dönemi ba?latan derne?in kurulu?unun duyuruldu?u bas?n toplant?s?na, Ba?kan Salih Memecan'?n yan? s?ra, Ba?kan Yard?mc?lar? Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? ve Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Mustafa Karaalio?lu'nun yan?s?ra derne?in Yönetim Kurulu Üyeleri Bugün Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Erhan Ba?yurt, TRT Genel Yay?n Yönetmeni ?brahim ?ahin, Turkuvaz Medya Yön.Kur.B?k.Vekili Serhat Albayrak, Kanal 7 Genel Yay?n Yönetmeni Mustafa Çelik, Yeni ?afak Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Türkiye Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Nuh Albayrak da haz?r bulundu.

MEDYA DERNE??'N? DESTEKLEYEN KURULU?LAR

24 TV

Aksiyon Dergisi

ATV

Bugün Gazetesi

Bugün TV

CHA

Haber7.com

Kanal 7

Kanaltürk

Mehtap TV

Radyo 7

Sabah

Samanyolu Haber

Samanyolu TV

Star

Takvim

Today’s Zaman

TRT

Türkiye

TvNet

Ülke TV

Yeni ?afak

Yumurcak TV

Zaman


MEDYA DERNE?? YÖNET?M KURULU

Salih Memecan - Genel Ba?kan - Sabah Gazetesi Karikatürist

Salih Memecan lisans ve master e?itimini ODTU mimarl?k bölümünde doktoras?n?  da Fulbright bursu ile gitti?i Amerika'da Pennsylvania Üniversitesi'nde tamamlam??t?r. Sabah Gazetesi'nde karikatürist olarak çal??makta olan Memecan Bizimcity ve Sizinkiler karikatürlerini çizmektedir. Bizimcity çizgi filmleri ise ATV ana haberlerinde yer almaktad?r. Karikatürleri yurtd???nda çe?itli dergi ve gazetelerde de yay?nlanan Salih Memecan'?n yay?nlanm?? 50'den fazla karikatür kitab? vard?r. Salih Memecan Medya Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan? olarak derne?in uzun dönemli planlar?na yön vermekte ve faaliyetlerinin geli?tirilmesi için derne?i en üst düzeyde temsil etmektedir.

Ekrem Dumanl?   - Ba?kan Yard?mc?s? - Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni

1987 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat? Bölümü'nden mezun olan Ekrem Dumanl?, yay?n hayat?na 1993 y?l?nda Zaman Gazetesi’nde Kültür Sanat Servisi'nde muhabir olarak ba?lad?. Daha sonra s?ras?yla Kültür Sanat Servisi Editörlü?ü ve Genel Yay?n Koordinatörlü?ü görevlerinde bulundu. 1997 y?l?nda medya üzerinde çal??malar yapmak üzere ABD'ye giden Dumanl?, Boston'da Emerson College'ta yüksek lisans?n? tamamlad?. 2001 y?l?nda Türkiye'ye döndü ve Zaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürlü?ü görevini üstlendi. Halen bu görevini sürdüren Dumanl?'n?n yay?nlanm?? 8 kitab? bulunmaktad?r.

Mustafa Karaalio?lu - Ba?kan Yard?mc?s? - Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni

Gazi Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi mezunu olan Mustafa Karaalio?lu Zaman Gazetesi ve Türkiye Gazetesi'nde muhabirlik Tüketici Test Dergisi'nde Genel Yay?n Yönetmenli?i yapt?. 1995 y?l?nda, Yeni ?afak Gazetesi'nin kurulu?unda yer ald?. Bu gazetede Haber Koordinatörlü?ü, Yaz?  ??leri Müdürlü?ü, Ankara Temsilcili?i ve yazarl?k görevlerinde bulundu. Mustafa Karaalio?lu halen Star Gazetesi ?cra Kurulu Ba?kan? ve Genel Yay?n Yönetmeni olarak görev yapmakta ve Star Gazetesi'ndeki kö?e yaz?lar? ile gündemi de?erlendirmektedir. 

Erhan Ba?yurt - Sayman - Bugün Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni

Bo?aziçi Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler mezunu olan Erhan Ba?yurt yüksek lisans e?itimini Y?ld?z Teknik Üniversitesi Atatürk ?lke ve ?nk?laplar?  Bölümü'nde tamamlad?. Zaman Gazetesi, CHA ve Aksiyon dergilerinde çe?itli görevlerde çal??t?. 2008 y?l?ndan beri Bugün Gazetesi Genel Yay?n Müdürlü?ü yapmakta olan Ba?yurt'un "Kabal", "Ermeni Evlatl?klar" ve "Ate? Yolu" olmak üzere yay?nlanm?? 3 eseri bulunmaktad?r.

Serhat Albayrak - Üye – Çal?k Holding - Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili

Yüksek ö?renimini Bo?aziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas? ?li?kiler Bölümü’nde tamamlayan Albayrak, 1998-2000 y?llar? aras?nda Wallstreet de çal??m??, New York’da Pace Üniversitesi’nde Finans üzerine MBA yapm??t?r. Doktora e?itimini Bankac?l?k ve Finans dal?nda tamamlayan Albayrak, Vestel’de yöneticilik, Çal?k Holding’de Genel Müdürlük ve Star Medya Yay?nc?l?k’ta ?cra Kurulu Ba?kanl??? yapm??t?r. Serhat Albayrak 2007 y?l? itibariyle Çal?k Holding ve Turkuvaz Medya Grubu’nda Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili görevlerini yürütmektedir.

Nuh Albayrak - Üye - Türkiye Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni

1960 y?l?nda Konya'da do?du. Küçük ya?ta edebiyata merak sard?. Liseler aras? yar??malardaki derecelerden sonra Seydi?ehir Postas? isimli yerel gazetede ba?yaz? yazmaya ba?lad?. Ancak, e?itim sistemimizin marifetiyle kendini ?DMMA-Galatasaray Mühendislik'te buldu ve 1980'de in?aat mühendisi oldu. Bu mesle?i bir y?l icra, ettikten sonra 'ilk a?k?'na geri dönerek Türkiye Gazetesi'nde 'ç?rak' olarak i?e ba?lad?. O tarihten itibaren gazetenin bütün birimlerinde çal??t?. May?s 2007'den itibaren de genel yay?n yönetmenli?i görevini yürütüyor. ?ki çocuk babas? olan Albayrak, gazetecili?i 'mühendis'ce yapman?n fark?n? hep ya?ad???n? söylüyor.

Yusuf Ziya Cömert - Üye - Yeni ?afak Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni

1959'da ?alpazar?'na ba?l? Düzköy'de do?du. ?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi'ne ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi, bu okullara bir süre devam etti. ?ngilizce ö?renmek için Orta Do?u Teknik Üniversitesi'nde haz?rl?k okudu. Gazetecili?e, Zaman Gazetesi'nin kurulu? döneminde ba?lad?. Kay?tlar Dergisi'nde Yaz? ??leri Müdürlü?ü, ?zlenim Dergisi'nde Yay?n Yönetmenli?i, Yeni ?afak Gazetesi'nde Genel Yay?n Koordinatörlü?ü ve Yaz? ??leri Müdürlü?ü görevlerinde bulundu, kö?e yaz?lar? yazd?. Yeni ?afak'?n okur temsilcili?i (ombudsmanl?k) görevini yürüttü. Cömert, halen Yeni ?afak Gazetesi'nin Genel Yay?n Yönetmeni'dir

Mustafa Çelik - Üye - Kanal7 Genel Yay?n Yönetmeni

1982 y?l?nda Atatürk Üniversitesinden mezunu olan Mustafa Çelik Mavera Edebiyat Dergisinin Yaz? ??leri Müdürlü?ünü yapt?. Reklamc?l?k, sinema ve yay?nc?l?k alan?nda faaliyet gösteren ?irketler kurdu. Bu ?irketlerde Yönetim Kurulu Ba?kanl??? ve Genel Müdürlük yapt?. 1997 y?l?ndan itibaren Kanal 7 Televizyonu'nun Genel  Yay?n Yönetmenli?i görevini sürdüren Mustafa Çelik'in "Ad?n Kald? Bir" isimli yay?nlanm?? bir ?iir kitab? vard?r.

?brahim ?ahin  - Üye - TRT Genel Müdürü

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ?ahin, 1987 y?l?nda, ?çi?leri Bakanl???'nda kaymakam aday? olarak göreve ba?lad?. ?ahin, ?çi?leri Bakanl??? Hukuk Mü?avirli?i ile Kriz Merkezi Sekreterya Ba?kanl??? görevlerinde de bulundu. Ula?t?rma Bakan dan??manl??? ve PTT Genel Müdürlü?ü yapt?. PTT Genel Müdürü olarak, "2004 Y?l? Kaynaklar? Etkin Kullanma ve Maliyetleri Dü?ürme Y?l?" birincilik ödülüne lay?k görüldü. ?brahim ?ahin 2007 y?l?ndan beri TRT Genel Müdürlü?ü görevinde bulunmaktad?r.

Deniz Ergürel - Genel Sekreter

Ege Üniversitesi ?leti?im Fakültesi'nden 1999 y?l?nda mezun olan Deniz Ergürel, TV8'de program yönetmen yard?mc?l???, NTV lifestyle departman?nda prodüktörlük yapt?. 2001 y?l?nda i? deneyimini artt?rmak ve dil ö?renmek amac?yla Meksika'ya gitti. Finans ve ticaret alan?nda çal??t?. Brezilya ve ABD pazarlar?nda görev ald?. 2008 y?l?nda Türkiye'ye dönerek bir yenilenebilir enerji firmas?nda idari yöneticilik yapt?. Medya Derne?i’nin genel sekreterlik görevini yürüten Deniz Ergürel, iyi derecede ?ngilizce, ?spanyolca ve Portekizce konu?maktad?r.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri