forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

akilda_kalan_dincbilginTRT Haber’de Nuriye Akman ve R?dvan Memi’nin birlikte sundu?u “Ak?lda Kalan”?n ilk konu?u bir dönemin ünlü medya patronu Dinç Bilgin’di. Nuriye Akman ve R?dvan Memi, Dinç Bilgin'e, medya-asker-siyaset ili?kisi, Etibank olay?n?n perde arkas?, Türk bas?n?n?n kapal? kodlar? ve medya dünyalar? ile ilgili sorular yöneltti.

??te Dinç Bilgin’in cevaplar?ndan baz?lar?:-K?zg?nl?klar?mdan kurtuldum. Kurtuldukça rahatlad?m. Zafer Mutlu’ya bir k?zg?nl???m kalmad?. Ara s?ra görü?üyoruz. S?rt?mda yumurta küfesi yok.


-?imdi gazete patronu olsam kimseyi i?ten atmam.  ?çimde hala bir ?st?rap var.

-Bugün gazete ç?karsam, genel yay?n yönetmeni ben olurum. Patolojik taraf?m a??r bast?. Kendimi sevmeye ba?lad?m.

-Eski arkada?lar?mla ve Ayd?n Do?an’la tekrar çal??mam.  Onlar da benimle çal??mak istemez.”

-Haldun simavi'nin genel yay?n yönetmenlerine dönük "sersemli?inizi herkes ö?renir" anekdotu üzerine bugünküler için : "E öyle de?iller mi!!"

-Babahan yanl?? hat?rl?yor, Abromovitz ile bir kez görü?tüm, genel bir görü?meydi...


-Gazeteciler de patronlar?n? kavgaya te?vik ederlerdi...


Zafer Mutlu için : "Ba?komutan sava? sürerken kar?? orduya da geçti denebilir"


-Özür dilemek bana ferahl?k veriyor. Ba?kalar? da ayn? ferahl??? tatmal?.


-Rakip medya kurulu?lar?n?n baz?lar?n?n yürüttükleri karalama kampanyalar?, büyük stratejilerinin bir parças?yd?. Yabanc? uzmanlara bile dan??m??lard?. Toplant? odalar?n?n adlar?n? de?i?tirip “war room” -sava? odas? koydular.”

-Evet bir dönem rakiplerimizle tencere tava sava?lar? yapt?k.

-Ben rakiplerim kadar mütecaviz de?ildim. Ba?lang?çtaki rekabet kötü bir rekabet de?ildi, öyle devam etmeliydi.  Rakiplerimi hiçbir zaman ticari anlamda kötülemedim. “

-Medya dünyas?ndaki insanlar?n egolar? daha yüksek.

-Beni içeride tutan yarg?ç ?imdi Ergenekon’un avukat?…

-Medya bana infaz yapt?. Biz de ba?kalar?na infaz yapt?k.  Bugün de infaz yap?l?yor. ?u anda ?ike soru?turmalar? nedeniyle futbolcular da bu durumda…

-Bana infaz yap?ld???nda, iç hesapla?malar ya?amaya ba?lad?m. Ulvi sebepler arad?m. ?lahi adalet dü?üncesi beni rahatlatt?.

-Baz? ?eyleri hak etmemi? olmam mümkün de?il.

-Bas?n patronlar?n?n bas?n d???nda bir i? yapmamalar? laz?m.

“-Siyasi vesayetle u?ra??rken medya i?ini do?ru düzgün yapam?yorsunuz. O bo?lu?u siyasiler dolduruyor.

-Etibank’? almamda siyasilerin de rolü oldu.   Hükümetten te?vik gördüm.  Etibank’? Cavit Ça?lar’a tek ba??na vermek istemediler.  Siyasetçiler ve kamu, ?nterbank’?n durumunu benden gizledi.

-Bankac?l?k sevdi?im bir i? de?ildi.

-8 senede büyük bir de?i?im gösterdim.

-Pi?manl?klar?mda ve özürlerimde samimiyim.

-Ke?ke bütün gazeteler para kazanmak için ç?kar?lsa. Gazetecilik i? olsa…

-Bilerek ve isteyerek haks?zl?k yapmad?m.

-Do?an Grubu gazetelerinin de?i?me imkan? yok. Okuyucu bask?s? yüzünden kö?eye s?k??t?lar. De?i?emezlerse, böyle devam ederler. Hürriyetin elindeki imkanlarla bugün birkaç milyon satmas? laz?m.

“En mutlu anlar?m ‘pardon’ dedi?im anlar.

“En çok Sabah’tan ayr?lmak beni üzdü.

“Rahatlad?m, insanlar? seviyorum.

“Londra’da oyunculuk e?itimi almad?m.

“Gazete sahipleri olarak Erenekon olaylar?n?n fark?ndayd?k. Bu olaylar 60 y?ld?r oluyordu.

“Mezar ta??m?n üstüne “Eyvah Eyvah” yaz?lmas?n? isterim.

AKILDA KALAN

Nuriye Akman ve R?dvan Memi’nin sundu?u Ak?lda Kalan, Per?embe günleri saat 20:10’da TRT HABER’de ekrana geliyor. Yap?m-yönetimi Ümmühan Çetin’e ait olan programda, Nuriye Akman’?n kostümlerini ünlü modac? Rabia Yalç?n haz?rl?yor. Dan??manl???n? Can Uluda?’?n, metin yazarl???n? ?rem ??k’?n yapt??? program? Yonca Koç yay?na haz?rl?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri