forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mtmMedya Takip Merkezi (MTM), ileti?im sektörü çal??anlar?n?n i? süreçlerinde zaman kazand?rmak amac?yla hayata geçirdi?i Medya Bilgi Rehberi’nin geni?letilmi? versiyonu V.2’yi, piyasaya sürdü.
Rehberin yeni versiyonu, TV program örneklerinden medya mensuplar?n?n ileti?im adresine, yay?n formatlar?ndan bas?n bültenlerinin e-posta ile kontrollü gönderimine kadar pek çok kullan??l? bölümü bir arada sunuyor.

Medya Bilgi Rehberi’nin en önemli özelli?i ise, medya dünyas?n?n an be an takip edilerek, her türlü de?i?ikli?in an?nda sisteme aktar?lmas?.

Medya Takip Merkezi Kurumsal ?leti?im Müdürü Silva Demirci, Medya Bilgi Rehberi’ne olan ilginin her geçen gün artt???n? belirterek, “Bas?n listelerinin güncellenmesi konusunda halkla ili?kiler sektörüne destek verme hedefiyle yola ç?kan Medya Bilgi Rehberi, zaman içinde kullan?c?lardan gelen talep ve olumlu geri dönü?lerle daha da kapsaml? bir rehbere dönü?tü. Yeni versiyonda, ileti?imcilerin medyaya dair ihtiyaç duyabilece?i her türlü bilgiye yer verdik” dedi.

TV programlar?n? izleme imkan?

Geli?tirilmi? yeni versiyonda, TV programlar?yla ilgili fikir sahibi olmak için program örnekleri izlenebiliyor, bas?n bülteni gönderilen listeler, program üzerine kaydedilebiliyor ve bu k?sma not al?nabiliyor; ayn? zamanda bu alan, geni? çevrelerce kullan?lan bir program olan excel’e de aktar?labiliyor.

Medya Bilgi Rehberi’nde, gazete, dergi, TV kanal?, radyo, haber ajans?, internet sitesi ve yay?n gruplar?na ili?kin tan?t?mlar ve çe?itli analizler yer al?yor. Yay?nlar?n en güncel künyeleri, dergilerin son say?lar? ve kö?e yazarlar?n?n güncel yaz?lar?n?n da sunuldu?u program, ileti?imcilerin ihtiyaç duydu?u her türlü bilgiyi elinin alt?na ta??yor.

Kullan?c?ya göre özelle?tirilebilen e-mail ?ablonlar?, isme özel toplu mail gönderim imkân? ve detayl? iletim raporlar?, Medya Bilgi Rehberi’nin kullan?c?lar?na sundu?u yenilikler aras?nda yer al?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri