forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf_balyoz_Taraf Gazetesi'nin yay?nlad??? Balyoz soru?turmas? kapsam?nda geçti?imiz gün tahliye edilen 19 isim hakk?nda yeniden yakalama karar? verildi. Mahkeme karar?nda, 21 ki?i hakk?nda tahliye karar? veren hakim Oktay Kuban'a at?fta bulunularak, 'hakim yasa ile çerçevesi çizilmi? takdir hakk?n? s?n?rs?z, sorumsuz ve keyfi kullanamaz' denildi.

?stanbul 12. A??r Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen tümgeneraller Bekir Memi? ve ?hsan Balabanl? ile emekli Orgeneral Çetin Do?an'?n da aralar?nda bulundu?u 19 ki?i hakk?nda tekrar yakalama emri ç?kar?ld?.

?stanbul Nöbetçi 12. A??r Ceza Mahkemesi üye hakimi Oktay Kuban taraf?ndan 1 Nisan'da tahliyelerine karar verilen ?üpheliler, Çetin Do?an, Engin Alan, Ali Semih Çetin, Süha Tanyeri, Bekir Memi?, ?zzet Ocak, ?hsan Balabanl?, Suat Ayt?n, Ümit Özcan, Levent Çehreli, Recep Y?ld?z, Ali R?za Sözen, Mustafa Önsel, Hanifi Y?ld?r?m, Yüksel Gürcan, Kubilay Akta?, Musa Fariz, Bülent Tunçay ve Abdullah Zafer Ar?soy'un tahliye karar?na soru?turmay? yürüten cumhuriyet savc?lar? itiraz etti.

?tiraz? görü?en ?stanbul 12. A??r Ceza Mahkemesi heyeti sözkonusu ?üphelilerin tekrar yakalanmas?na oy birli?i ile karar verdi.

Bu arada, ?stanbul 11. A??r Ceza Mahkemesi heyetince serbest b?rak?lan emekli tümgeneral Özer Karabulut'un, tekrar tutuklanmas? için yap?lan itiraz da reddedildi.

Ayn? mahkeme geçti?imiz hafta tutuklanmalar? talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra Hakim Kuban taraf?ndan sebest b?rak?lan Harp Akademileri Komutan Yard?mc?s? Korgeneral Yurdaer Olcan ve 3. Kolordu ?ç Güvenlik Tümen Komutan Tümgeneral Abdullah Dalay'?n da tutuklanmas?n? hükme ba?lad?.

"KUBAN KEYF? DAVRANDI..."

?stanbul 12. A??r Ceza Mahkemesi heyetinin verdi?i kararda, eldeki belge, bilgi ve bilirki?i raporlar? dikkate al?nd???nda kuvvetli suç ?üphesinin devam etti?i vurguland?. Kararda hakimin tutuklama ve tahliye kararlar?nda takdir hakk?n? s?n?rs?z, keyfi ve sorumsuz kullanamayaca?? kaydedildi.

Mahkeme karar?nda 19 ki?i hakk?nda tahliye karar? veren hakim Oktay Kuban'a at?fta bulunularak, 'hakim yasa ile çerçevesi çizilmi? takdir hakk?n? s?n?rs?z, sorumsuz ve keyfi kullanamaz' denildi.

Mahkeme, Kuban'?n karar?n? somut olgularla çeli?en soyut gerekçeye dayal? usul ve yasaya ayk?r? oldu?unu belirtti.

?lk tutuklama karar?ndan sonra itiraz üzerine üç ki?ilik hakimler heyeti taraf?ndan denetlenen ve kesinle?en tutuklama kararlar?ndan sonra CMK 104/1 maddesi uyar?nca soru?turma ve kovu?turman?n her a?amas?nda tahliye talebinde bulunman?n mümkün oldu?unu hat?rlatan mahkeme heyeti, "Verilecek tahliye karar?n?n hukuka, usule ve tutuklama tedbirinin ruhuna uygun olmas? için, tutuklama nedenlerinde ?üpheliler lehine yeni olgular?n ortaya ç?kmas? gerekir. Aksinin kabulü tutuklama tedbirinin amac?na uygun dü?meyece?i gibi, ilk tutuklama karar?ndan sonra itiraz üzerine üç ki?ilik hakimler heyeti taraf?ndan denetimden geçen ve kesinle?en karar?n bir gün sonras?nda ba?ka bir nöbetçi hakimlik karar?yla ortadan kald?r?lmas? anlam?na gelir ki, bu durumda hakimlik kararlar?n?n üç ki?ilik heyetten olu?an ve denetim mercii olan heyet kararlar?na üstünlü?ü anlam?na gelir. Bu da yasan?n özüne ve hukukun ruhuna uygun dü?meyecektir. Aksinin kabulü, takdir hakk?n?n ki?ilerin güç, nüfuz ve sosyal konumlar?na göre kullan?lmas? anlam?na gelir, bu durum ise Anayasa'n?n e?itlik ilkesine ayk?r? ve takdir hakk?n?n keyfili?i olarak alg?lanabilir." ifadesini kulland?.

?lk tutuklama karar?n?n ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimli?i taraf?ndan verildi?i ve bu karara yap?lan itirazlar?n ayn? mahkeme heyetince reddedildi?i belirtilen kararda verilen ve kesinle?en tutuklama kararlar?ndan sonra tutuklama ?artlar?ndan ?üpheliler lehine yeni olgular ve de?i?iklik bulunmad??? kaydedildi.

Kararda, "?lk tutuklama tarihinden bu yana, tutukluluk süresinde makul süre yönünden tart??may? gerektirecek bir sürecin de bulunmad???, ?üphelilerin üzerine at?l? eylemin CMK 100/3-a-11 maddesinde düzenlenen 'Anayasal düzeni ve bu düzenin i?leyi?ine kar?? suçlardan say?ld??? tüm evrak kapsam?ndan aç?kça anla??lmaktad?r." denildi.

Dosyada mevcut somut belge, bilgi, kay?t ve bilirki?i raporlar? dikkate al?nd???nda kuvvetli suç ?üphesinin varl???n? gösterir olgular?n bulundu?una dikkat çekilen kararda, nöbetçi hakim Oktay Kuban taraf?ndan 1 Nisan'da, dosyada somut olgular ile çeli?en soyut gerekçeye dayal? tahliye karar?n?n usul ve yasaya ayk?r? bulundu?u belirtildi. Bu nedenle mahkeme 19 ?üpheli hakk?ndaki tahliye karar?n?n kald?r?lmas?na karar verdi ve ?üpheliler hakk?nda yakalama emri ç?kard?.

Soru?turma kapsam?nda ifade verdikten sonra tutuklanmalar? talebiyle sevk edildikleri mahkeme taraf?ndan tutuksuz yarg?lanmak üzere serbest b?rak?lan Korgeneral Yurdaer Olcan ve Tümgeneral Abdullah Dalay hakk?nda da yakalama emri ç?kar?ld?.

?ki ?üpheli hakk?ndaki kararda ?üphelilerin üzerine at?l? eylemin CMK 100/3 maddesinde say?lan anayasal düzene ve bu düzenin i?leyi?ine kar?? i?lenen suçlardan oldu?u belirtildi.
Dosyada mevcut somut belge, bilgi, kay?t ve bilirki?i raporlar? dikkate al?nd???nda kuvvetli ?üphesinin varl???n? gösteren olgular?n bulundu?u vurguland?.

Dalay ve Olcan hakk?nda "Türkiye Cumhuriyet yürütme organ?n? cebren ?skat ve vazife görmekten cebren men etmeye te?ebbüs etmek" suçundan yakalama emri ç?karan mahkeme, Özer Karabulut hakk?nda yap?lan itiraz? ise reddetti.

KUBAN'IN TAHL?YELER?NE JET ?T?RAZ GELM??T?

Hat?rlanaca?? gibi, '?rtica ile Mücadele Eylem Plan?'n? haz?rlad??? iddia edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek'in tahliyesine imza atan 12. A??r Ceza Mahkemesi Üye Hakimi Oktay Kuban, Balyoz soru?turmas? kapsam?nda tutuklu bulunan 19 subay? daha tahliye etmi?ti. Soru?turmay? yürüten savc?lar karara itiraz etmi? ve tahliye edilenlerin tutuklanmas?n? istemi?ti.

BALYOZ DARBE PLANI


Taraf Gazetesi darbeye ortam haz?rlamak amac?yla yeni bir eylem plan? iddias?n? ortaya atm??t?. "Balyoz Güvenlik Harekat Plan?" ad? alt?nda "Çar?af", "Sakal", "Oraj" ve "Suga" ad? verilen planlara göre, Beyaz?t ve Fatih camilerinde cuma günü bombal? sald?r?lar düzenlenecek, Ege'de Türk jeti dü?ürülecek, Ak Parti aciz gösterilmeye çal???lacakt?.

Kaos ortam? sonunda 11 sayfal?k 'Balyoz plan?' hayata geçirilecekti. Gazetenin haberine göre, dönemin 1. Ordu Komutan? Orgeneral Çetin Do?an yönetimindeki askerler, darbeye direnebilecek 200 bin ki?iyi stadlara doldurmay? planl?yordu. Hatta, darbe kabinesi bile haz?rlanm??t?. Planda imzas? bulundu?u iddia edilen Orgeneral Do?an, "TSK'da her kademede mevcut planlar? gözden geçirmek üzere harp oyunu, plan tatbikat? ve seminerler yap?lmas? do?al bir uygulamad?r" demi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri